Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 24-Ιουν-2021 19:54

  Έλαστρον: Τη διανομή μεικτού μερίσματος 0,027 ευρώ ενέκρινε η ΓΣ

  Έλαστρον: Τη διανομή μεικτού μερίσματος 0,027 ευρώ ενέκρινε η ΓΣ
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τη διανομή μεικτού μερίσματος (μετά την αφαίρεση του εταιρικού φόρου εισοδήματος) 0,027 ευρώ ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η σημερινή τακτική Γενική Συνέλευση της Έλαστρον.

  Όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, ως ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2020 ορίστηκε η 16η Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή, ενώ ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος χρήσης 2020 (record date), η 19η Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα. Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος χρήσης 2020 ορίστηκε η 22η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη.

  Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

  1. Εγκρίθηκαν οι Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

  2. Εγκρίθηκε η διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020), η διανομή μερίσματος και η παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της ληφθείσας απόφασης διανομής μερίσματος. Πιο συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η διανομή μικτού ποσού μερίσματος (μετά την αφαίρεση του εταιρικού φόρου εισοδήματος) ευρώ 0,027, καθώς και  οι σχετικές ημερομηνίες αποκοπής, προσδιορισμού δικαιούχων και πληρωμής, ως ακολούθως:

  Α) Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2020 η 16η Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή.

  Β) Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος χρήσης 2020 (record date), η 19η Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα.

  Γ) Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος χρήσης 2020 μέσω πιστωτικού ιδρύματος η 22η Ιουλίου 2021 ημέρα Πέμπτη.

  3. Εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, η συνολική διαχείριση από το Διοικητικό Συμβούλιο για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020) και η απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020).

  4. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές - αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020) και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές - αποζημιώσεις για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021).

  5. Εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020), σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

  6. Εγκρίθηκε η εκλογή ως Τακτικού Ελεγκτή του κ. Σταμέλου Κωνσταντίνου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 26841 και ως Αναπληρωματικού Ελεγκτή του κ. Τέντε Ιωάννη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 170611 από την ελεγκτική εταιρεία RSM GREECE AE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ με διακριτικό τίτλο "RSM GREECE A.E." για την χρήση 2021 και καθορίστηκε η αμοιβή τους.

  7. Ανακοινώθηκε, κατ' άρθρο 82 παρ. 1 εδ. δ' Ν. 4548/2018, η από 5ης Αυγούστου 2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί αντικατάστασης του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κυρίου Στυλιανού Κουτσοθανάση του Χρήστου από το εκτελεστικό μέλος κύριο Βασίλειο Μάνεση του Νικολάου και εγκρίθηκε η σχετική εκλογή.

  8. Εγκρίθηκε η Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.

  9. Αποφασίσθηκε η εκλογή του κύριου Νικόλαου Γεωργιάδη του Ηρακλή και της κυρίας Σμαραγδής Αθανασάκου του Γεωργίου ως Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι πληρούν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 Ν. 4706/2020 (με ισχύ από 17.07.2021).

  Τα βιογραφικά σημειώματα των εκλεγέντων μελών τέθηκαν στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας πριν την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

  10. Χορηγήθηκε, η κατά το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, άδεια συμμετοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας στην Διοίκηση των εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών.

  11. Αναγνώσθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση του 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020).

  12. Προσδιορίστηκε το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία της, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της.

  Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Ελέγχου θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή, αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων τα δύο θα είναι μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και εξ αυτών ένα τουλάχιστον ανεξάρτητο και το τρίτο μέλος δεν θα έχει καμία σχέση με την Εταιρεία και θα πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 Ν. 4706/2020. Επιβεβαιώθηκε από τη ΓΣ ότι τις θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα καταλάβουν τα υφιστάμενα μέλη της, που έχουν εκλεγεί με την από 20.06.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ως ακολούθως: Α) Ο κ. Κωνσταντίνος Γιαννίρης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, με βάση τον ισχύοντα σήμερα Ν. 3016/2002, ο οποίος ωστόσο από τις 17-7-2021, ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 9 Ν. 4706/2020, θα καταστεί μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, β) Ο κ. Δημήτριος Παπαριστείδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, ο οποίος  πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζει τόσο το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν.3016/2002 όσο και το άρθρο 9 Ν. 4706/2020 και γ) ο κ. Γεώργιος Βαλέττας, ο οποίος δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζει τόσο το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν.3016/2002 όσο και το άρθρο 9 Ν. 4706/2020. Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις καταλληλότητας του άρθρου 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017 ως ισχύει. Το σύνολο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτει επαρκείς γνώσεις για τον χαλυβουργικό κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ οι κ.κ. Γιαννίρης και Βαλέττας διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι αντίστοιχη με αυτή του ΔΣ, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της, ενώ ειδικά η θητεία της τωρινής Επιτροπής Ελέγχου θα λήξει στις 20.6.2022.

  13. Δεν προέκυψε κάποια άλλη ανακοίνωση.

  Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκαν παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των παρόντων.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως διαμορφώθηκε μετά την εκλογή από την Τακτική Γενική Συνέλευση των δύο νέων Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, συγκροτήθηκε σε σώμα με την συνεδρίασή του στις 24.06.2021 ως εξής:

  Εκτελεστικά μέλη:

  Παναγιώτης Σίμος του Νικολάου, Πρόεδρος

  Αθανάσιος Καλπίνης του Ανδρέα, Διευθύνων Σύμβουλος

  Ανδρέας Καλπίνης του Στυλιανού, Σύμβουλος

  Βασίλειος Μάνεσης του Νικολάου, Σύμβουλος

  Αναστάσιος Μπινιώρης του Πατσώνη, Σύμβουλος

  Μη εκτελεστικά μέλη

  Ελβίρα Καλπίνη του Ανδρέα, Αντιπρόεδρος

  Ειρήνη Σίμου του Νικολάου, Σύμβουλος

  Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη

  Κωνσταντίνος Γιαννίρης του Ιωάννου, Σύμβουλος

  Γεώργιος Κούβαρης του Θεολόγου, Σύμβουλος

  Δημήτριος Παπαριστείδης του Χρήστου, Σύμβουλος

  Σμαραγδή Αθανασάκου του Γεωργίου, Σύμβουλος

  Νικόλαος Γεωργιάδης του Ηρακλή, Σύμβουλος

  Η θητεία του παρόντος Δ.Σ. λήγει την 20η Ιουνίου 2022 και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία (θητεία) όμως δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν της 20ης Ιουνίου 2023.
   

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ