Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 23-Ιουν-2021 19:53

  Τέρνα Ενεργειακή: Τη διανομή μερίσματος 0,17 ευρώ ενέκρινε η ΓΣ

  Τέρνα Ενεργειακή: Αύξηση 39,3% στα καθαρά κέρδη το 2020 - Στα 328,1 εκατ. οι πωλήσεις
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τη διανομή μερίσματος 0,17 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικού ποσού 19.695.365,30 ευρώ για τη χρήση 2020, από τα αποθεματικά της εταιρείας, ενέκρινε η τακτική Γενική Συνέλευση της Τέρνα Ενεργειακή που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

  Η ΓΣ εξέλεξε επίσης το νέο 11μελές διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

  Πιο αναλυτικά, η ΓΣ έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις:

  Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν με ψήφους 88.846.733 υπέρ (99,85 % επί των παρισταμένων), κατά 132.690 (0,15 % επί των παρισταμένων) και  αποχή 2.000 (0,00 % επί των παρισταμένων), στο σύνολό τους, οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση 2020 όπως καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών και αποτυπώθηκαν αναλυτικά στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση, η σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

  Θέμα 2ο: Εγκρίθηκε, με ψήφους 88.979.423 υπέρ (100,00 % επί των παρισταμένων) και αποχή 2.000 (0,00 % επί των παρισταμένων), η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την διανομή μερίσματος 0,17 € ανά μετοχή, ήτοι συνολικού ποσού € 19.695.365,30 για τη χρήση 2020, από τα αποθεματικά της Εταιρείας του άρθρου 48 του ν. 4172/2013, σύμφωνα και με το άρθρο 162 παρ. 3 του ν. 4548/2018. Το  ποσό  αυτό  θα  προσαυξηθεί  με  το  μέρισμα  που  αντιστοιχεί  στις  ίδιες  μετοχές  που κατέχει η Εταιρεία. Λεπτομέρειες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας.

  Εγκρίθηκε με ψήφους 84.947.696 υπέρ (95,47 % επί των παρισταμένων), κατά 4.023.727 (4,52 % επί των παρισταμένων) και  αποχή 10.000 (0,01 % επί των παρισταμένων), η καταβολή  αμοιβών στα Μέλη του ΔΣ, από τα μετά από φόρους κέρδη της Εταιρείας κατ' εφαρμογή των άρθρων 109 και 110 του ν. 4548/2018 και του άρθρου 14 του Καταστατικού της Εταιρείας, συνολικού ποσού € 1.080.000.

  Θέμα 3ο: Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 88.505.057 υπέρ (99,46 % επί των παρισταμένων) και  455.336 κατά (0,51 % επί των παρισταμένων) και αποχή 21.030 (0,02 % επί των παρισταμένων), ενέκρινε την συνολική διαχείριση της χρήσης 2020 από τα Μέλη του Δ.Σ. και συγκεκριμένα κ.κ. Γεωργίου Περιστέρη, Γεωργίου Περδικάρη, Εμμανουήλ Μαραγκουδάκη, Γεωργίου Σπύρου, Μιχαήλ Γουρζή, Βασιλείου Δεληκατερίνη (έως την 2/4/2020), Εμμανουήλ Μουστάκα (από 2/4/2020), Γεωργίου Κούβαρη, Gagik Apkarian και Γεωργίου Μέργου.

  Θέμα 4ο: Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 88.502.057 υπέρ (99,46 % επί των παρισταμένων) και  458.336 κατά (0,52 % επί των παρισταμένων) και αποχή 21.030 (0,02 % επί των παρισταμένων), απάλλαξε τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για την χρήση 2020.

  Θέμα 5ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με ψήφους 77.149.234 υπέρ (86,70 % επί των παρισταμένων) και  8.668.530 κατά (9,74 % επί των παρισταμένων) και αποχή 3.163.659 (3,56 % επί των παρισταμένων), την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, σύμφωνα με την οποία καταβλήθηκαν αποδοχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2020 σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 29.04.2020.

  Θέμα 6ο: Εγκρίθηκε, με ψήφους 88.979.423 υπέρ (100,00 % επί των παρισταμένων) και αποχή 2.000 (0,00 % επί των παρισταμένων), η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020.

  Θέμα 7ο: Εκλέχθηκε ομόφωνα, με ψήφους 88.979.423 υπέρ (100,00 % επί των παρισταμένων) και αποχή 2.000 (0,00 % επί των παρισταμένων), η ελεγκτική εταιρεία GRANT THORNTON για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2021 και αμοιβή επί τη βάσει της αντίστοιχης του 2020 μετά τυχόν αναπροσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου.

  Θέμα 8ο: Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, εξέλεξε νέο 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με πενταετή θητεία ως κάτωθι:
   

  Ονοματεπώνυμο

  Υπέρ

  Κατά

  Αποχή

  Γεώργιος Περιστέρης, Πρόεδρος

  83.873.094 (94,26%)

  5.106.329 (5,74%)

  2.000     (0,00%)

  Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης

  83.880.327 (94,27%)

  4.238.532 (4,76%)

  862.564 (0,97%)

  Γεώργιος Σπύρου

  83.880.327 (94,27%)

  4.238.532 (4,76%)

  862.564 (0,97%)

  Αριστοτέλης Σπηλιώτης

  83.873.094 (94,26%)

  4.245.765 (4,77%)

  862.564 (0,97%)

  Μιχαήλ Γουρζής

  80.348.151 (90,30%)

  7.770.708 (8,73%)

  862.564 (0,97%)

  Νικόλαος Βουτηχτής

  83.036.066 (93,32%)

  5.082.793 (5,71%)

  862.564 (0,97%)

  Γεώργιος Μέργος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

  80.157.476 (90,08%)

  7.961.383 (8,95%)

  862.564 (0,97%)

  Marina Sarkisian Ochanesoglou, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

  83.554.679 (93,90%)

  4.564.180 (5,13%)

  862.564 (0,97%)

  Ανδρέας Ταπρατζής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

  83.554.679 (93,90%)

  4.564.180 (5,13%)

  862.564 (0,97%)

  Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

  83.554.679 (93,90%)

  4.564.180 (5,13%)

  862.564 (0,97%)

  Τατιάνα Καραπαναγιώτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

  83.554.679 (93,90%)

  4.564.180 (5,13%)

  862.564 (0,97%)

   

  Για τα Μέλη του ΔΣ, πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 του ν 4706/2020, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της εταιρείας και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

  Θέμα 9ο: Αποφασίσθηκε, με ψήφους 88.654.087 υπέρ (99,63 % επί των παρισταμένων), 325.336 κατά (0,37 % επί των παρισταμένων) και αποχή 2.000 (0,00 % επί των παρισταμένων), η εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, η οποία:

  - Θα είναι μεικτή επιτροπή αποτελούμενη από  δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτο πρόσωπο,  μη μέλος του ΔΣ, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

  - Ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εκλέχθηκαν οι κ.κ. Νικόλαος Καλαμαράς, ο οποίος δεν είναι μέλος του Δ.Σ. και πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020, Γεώργιος Μέργος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. και Ανδρέας Ταπραντζής, ανεξάρτητο  μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

  - Τα μέλη της επιτροπής εκλέχτηκαν μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού διαπιστώθηκε η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

  - Συγκεκριμένα, τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τεκμηριωμένα τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, πληρούν στο σύνολό τους τα κριτήρια ανεξαρτησίας, διαθέτουν επαρκή του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, διαθέτουν όλοι επαρκή γνώση του τομέα Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας/Εναλλακτικής ηλεκτρικής ενέργειας, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ένα μέλος της, ο κ. Νικόλαος Καλαμαράς, διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της ελεγκτικής και της λογιστικής, καθώς είναι μέλος του Ελληνικού και του Αμερικανικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (ΑΜ 1374)-(ID 1521425) και όλα τα Μέλη είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους. 

  - Θα έχει διετή (2) θητεία, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας της.

  Θέμα 10ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 88.979.423 υπέρ (100,00 % επί των παρισταμένων) και αποχή 2.000 (0,00 % επί των παρισταμένων), την τροποποίηση των άρθρων 9 παρ.2, 10, 11, 14 και 15 του Καταστατικού της Εταιρείας.

  Θέμα 11ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 78.332.760 υπέρ (88,03 % επί των παρισταμένων), 10.646.663 κατά (11,97 % επί των παρισταμένων) και αποχή 2.000 (0,00 % επί των παρισταμένων), την αναθεώρηση και ανανέωση της διάρκειας της εγκεκριμένης από την Γ.Σ. της 29.04.2020 Πολιτικής Αποδοχών, που συντάχθηκε με επιμέλεια της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών.

  Θέμα 12ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 88.979.423 υπέρ (100,00 % επί των παρισταμένων) και αποχή 2.000 (0,00 % επί των παρισταμένων), την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.

  Επί του 13ου θέματος "Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος", δεν προτάθηκαν θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων.
   

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ