Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 09-Ιουν-2021 11:41

  Πλαίσιο: Διανομή μερίσματος 0,0475 ευρώ/μετοχή - Το νέο ΔΣ

  Πλαίσιο
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τη διανομή 0,05 ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), από το οποίο παρακρατείται ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% (0,0025 Ευρώ ανά μετοχή) και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,0475 ευρώ ανά μετοχή, αποφάσισε η ΓΣ της εταιρείας Πλαίσιο.

  Επιπλέον, η εταιρεία εξέλεξε το νέο Διοικητικό της Συμβούλιο, με 5ετή θητεία, το οποίο συγκροτήθηκε αυθημερόν σε Σωμα.

  Το νέο ΔΣ αποτελούν οι:

  1. Γεώργιος Γεράρδος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος (εκτελεστικό μέλος).

  2.  Κωνσταντίνος Γεράρδος του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).

  3. Απόστολος Ταμβακάκης του Σταύρου, Αντιπρόεδρος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

  4. Αικατερίνη Βασιλάκη του Δημητρίου, Μέλος (εκτελεστικό μέλος).

  5. Αλέξιος Πιλάβιος του Ανδρέα, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

  6. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος του Σωτηρίου, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

  Αναλυτικά οι αποφάσεις της ΓΣ:

  Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και του Ομίλου της 32ης εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2020 μετά των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) καθώς και των σχετικών ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εν λόγω εταιρικής χρήσεως, οι οποίες συνετάγησαν σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και δημοσιεύθηκαν τόσο με ανάρτηση στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας (www.plaisio.gr), όσο και με αποστολή στη Ρυθμιζόμενη Αγορά,
  στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας, καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

  Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. θ΄ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, υπεβλήθη και αναγνώσθηκε προς το σώμα των συμμετεχόντων μέσω τηλεδιάσκεψης μετόχων, η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2020.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.625.176
  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 88,90%
  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.625.176
  Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.625.176
  Αριθμός ψήφων κατά: 0
  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση των αποτελεσμάτων της 32ης εταιρικής χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020) και ειδικότερα ενέκρινε τη διανομή (καταβολή) μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως συνολικού ποσού 1.103.783,25 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,05 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), από το οποίο παρακρατείται ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% (0,0025 Ευρώ ανά μετοχή) και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,0475 Ευρώ ανά μετοχή.

  Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι της Εταιρείας την Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021 (record date).

  Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

  Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τρίτη, 29 Ιουνίου 2021 και θα
  πραγματοποιηθεί μέσω της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία "Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία".

  Ταυτόχρονα με την αυτή ομόφωνη απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την εξουσιοδότηση για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη υλοποίηση και διεκπεραίωση της σήμερον ληφθείσας αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.625.176
  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 88,90%
  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.625.176
  Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.625.176
  Αριθμός ψήφων κατά: 0
  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσεως που έληξε την 31.12.2020 καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών ΕλεγκτώνΛογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης 32ης εταιρικής χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.625.176
  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 88,90%
  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.625.176
  Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.625.176
  Αριθμός ψήφων κατά: 0
  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 4ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία, την κατόπιν σχετικής προτάσεως-εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία "BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (ΑΜ ΣΟΕΛ 173), για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετησίων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την
  τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021), καθώς και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013.

  Ταυτόχρονα με την αυτή κατά πλειοψηφία απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, καθώς επίσης και να αποστείλει την σχετική έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία
  εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.625.176
  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 88,90%
  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.625.176
  Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.599.041
  Αριθμός ψήφων κατά: 26.135
  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 5ο θέμα αφενός μεν ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, οι οποίες κατεβλήθησαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία κατά την διάρκεια της παρελθούσας χρήσεως 2020 (01.01.2020- 31.12.2020), αφετέρου δε προενέκρινε κατά πλειοψηφία τις αμοιβές, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, οι οποίες θα καταβληθούν στα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και οι οποίες συνάδουν με τις αρχές και τους κανόνες
  της υφιστάμενης Πολιτικής Αποδοχών, ενώ παρείχε τη σχετική άδεια για προκαταβολή των ως άνω αμοιβών μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.625.176
  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 88,90%
  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.625.176
  Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.618.934
  Αριθμός ψήφων κατά: 6.242
  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 6ο θέμα ψήφισε ομόφωνα θετικά αναφορικά με την Έκθεση Αποδοχών, η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου (ενός ή/και περισσοτέρων), και επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο υλοποιήθηκε η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας για το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.625.176
  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 88,90%
  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.625.176
  Αριθμός ψήφων θετικών : 19.625.176
  Αριθμός ψήφων αρνητικών : 0
  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 7ο θέμα και στο πλαίσιο της άμεσης, ουσιαστικής και αποτελεσματικής συμμόρφωσης και εναρμόνισης της Εταιρείας με τις επιταγές και ρυθμίσεις του νόμου 4706/2020 (ΦΕΚ Α΄ 136/17.07.2020) περί εταιρικής διακυβέρνησης και ιδίως με τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας καθώς και τις διατάξεις περί καταλληλότητας, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσωπήσεως ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο, ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εκλογή νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου δια της επανεκλογής των κ.κ.: 1) Γεωργίου Γεράρδου του Κωνσταντίνου και 2) Κωνσταντίνου Γεράρδου του Γεωργίου
  εκ των απερχομένων μελών αυτού, καθώς και της εκλογής των κ.κ.: 1) Αικατερίνης Βασιλάκη του Δημητρίου, 2) Αποστόλου Ταμβακάκη του Σταύρου, 3) Αλεξίου Πιλάβιου του Ανδρέα και 4) Κωνσταντίνου Μητρόπουλου του Σωτηρίου, ως νέων μελών αυτού.

  Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με πενταετή θητεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 3 του Καταστατικού, ήτοι με θητεία μέχρι την 08.06.2026, η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως, θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

  1) Γεώργιος Γεράρδος του Κωνσταντίνου
  2) Κωνσταντίνος Γεράρδος του Γεωργίου
  3) Αικατερίνη Βασιλάκη του Δημητρίου,
  4) Απόστολο Ταμβακάκη του Σταύρου,
  5) Αλέξιο Πιλάβιο του Ανδρέα και
  6) Κωνσταντίνο Μητρόπουλο του Σωτηρίου.

  Ταυτόχρονα με την αυτή κατά πλειοψηφία απόφασή της όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τους κ.κ.: 1) Απόστολο Ταμβακάκη του Σταύρου, 2) Αλέξιο Πιλάβιο του Ανδρέα και 3) Κωνσταντίνο Μητρόπουλο του Σωτηρίου, καθόσον πληρούν άπασες τις τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (και δη τόσο εκ του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 όσο και, ιδίως, εκ του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020), προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.625.176
  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 88,90%
  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.625.176
  Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.605.283
  Αριθμός ψήφων κατά: 19.893
  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 8ο θέμα αποφάσισε κατά πλειοψηφία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα συνιστά Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και θα αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη αυτού, τα οποία είναι, στο σύνολό τους, ανεξάρτητα από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού εν γένει πλαισίου.

  Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίσθηκε να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι να είναι πενταετής, αρχόμενη την 08.06.2021 και λήγουσα την 08.06.2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως.

  Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, ενώ κατόπιν του ορισμού των μελών της, η Επιτροπή θα συγκροτηθεί σε σώμα με σκοπό την εκλογή Προέδρου μεταξύ των μελών της.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.625.176
  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 88,90%
  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.625.176
  Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.599.041
  Αριθμός ψήφων κατά: 26.135
  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 9ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 και τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αναλύονται ειδικότερα στην με αριθμό 60/18.09.2020 Εγκύκλιο αυτής.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.625.176
  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 88,90%
  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.625.176
  Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.625.176
  Αριθμός ψήφων κατά: 0
  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 10ο θέμα αποφάσισε ομόφωνα την παροχή-χορήγηση αδείας, σύμφωνα με τις
  διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, προς τα μέλη του Διοικητικού
  Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενων ή/και μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, παρεμφερείς ή συναφείς σκοπούς και να διενεργούν πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.625.176
  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 88,90%
  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.625.176
  Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.625.176
  Αριθμός ψήφων κατά: 0
  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 11ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τη θέσπιση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και ειδικότερα ενέκρινε την αγορά εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία λήψεως της παρούσας αποφάσεως, ήτοι μέχρι την 08.06.2023, κατ’ ανώτατο όριο 2.207.567 κοινών, ονομαστικών μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του συνόλου των υφισταμένων σήμερα μετοχών της Εταιρείας, με εύρος τιμών αγοράς 2,25 € ανά μετοχή (κατώτατο όριο) και 7,00 € ανά μετοχή (ανώτατο όριο).

  Ταυτόχρονα με την αυτή ομόφωνη απόφασή της η Γενική Συνέλευση παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την εξουσιοδότηση για την προσήκουσα υλοποίηση της εν λόγω διαδικασίας, σύμφωνα με το εν ισχύ κανονιστικό πλαίσιο.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.625.176
  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 88,90%
  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.625.176
  Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.625.176
  Αριθμός ψήφων κατά: 0
  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 12ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 22 του Καταστατικού της Εταιρείας, στη μορφή ακριβώς που είχε ανακοινωθεί εν σχεδίω από την Εταιρεία.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.625.176
  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 88,90%
  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.625.176
  Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.625.176
  Αριθμός ψήφων κατά: 0
  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 13ο θέμα έλαβαν χώρα ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου αναφορικά με τα αποτελέσματα και την εν γένει πορεία της Εταιρείας και έλαβε χώρα σύντομη σχετική παρουσίαση με οπτικοακουστικό υλικό. 

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ