Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 01-Ιουν-2021 16:08

  Μύλοι Λούλη: Διανομή μεικτού μερίσματος 0,06 ανά μετοχή - Το νέο ΔΣ

  Μύλοι Λούλη: Διανομή μεικτού μερίσματος 0,06 ανά μετοχή - Το νέο ΔΣ
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 1.027.216,80 ευρώ που αντιστοιχεί σε μεικτό μέρισμα ευρώ 0,06 ανά μετοχή αποφάσισε η εταιρεία Μύλοι Λούλη κατά τη Γενική της Συνέλευση.

  Από το ανωτέρω μεικτό ποσό θα παρακρατηθεί ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5%, (ήτοι 0,003 ευρώ ανά μετοχή) και συνεπώς, το καθαρό ποσό του μερίσματος που θα λάβουν οι μέτοχοι θα ανέλθει σε 0,057 ευρώ ανά μετοχή

  Από την 03.06.2021 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2020 (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα).

  Δικαιούχοι στη λήψη του μερίσματος, είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων ("Σ.Α.Τ.”) που διαχειρίζεται η "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία" την 04.06.2021 (Record Date).

  Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίζεται η 10 Ιουνίου 2021. Η καταβολή του μερίσματος, θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια Τράπεζα "ALPHA BANK" μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών στο Σ.Α.Τ.

  Επιπλέον, εκλέχθηκε το νέο ΔΣ της εταιρείας, το οποίο θα έχει 4ετή θητεία.

  Η νέα σύνθεση του ΔΣ είναι: 

  1)  Νικόλαος  Λούλης  του  Κωνσταντίνου,  Πρόεδρος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου – Εκτελεστικό Μέλος 

  2)  Ελισάβετ  Καπελάνου  –  Αλεξανδρή  του  Σπύρου,  Αντιπρόεδρος  του  Διοικητικού Συμβουλίου ‐ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος  

  3)  Νικόλαος  Φωτόπουλος  του  Σπυρίδωνος,  Διευθύνων  Σύμβουλος  –  Εκτελεστικό Μέλος 

  4)  Γεώργιος  Μουρελάτος  του  Αποστόλου,  Μέλος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου – Εκτελεστικό Μέλος  

  5)  Καντίμ Αμπντουλά Σαϊντ Φαρις Αλντερέι  (Khedaim Abdulla Saeed Faris  Alderei) του  Αμπντουλά  (Abdulla),  Μέλος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  –  Μη  Εκτελεστικό Μέλος  

  6)  Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ‐  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

  7)  Γεώργιος Τανισκίδης του Ιωάννη,  Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ‐  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

  Αναλυτικά οι αποφάσεις της ΓΣ


  1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα, με ψήφους 13.166.371, ήτοι με ποσοστό 76,91% του
  μετοχικού κεφαλαίου, οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και οι Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2020 έως 31.12.2020, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών και αποφασίσθηκε ομόφωνα, με ψήφους 13.166.371, ήτοι με ποσοστό 76,91% του μετοχικού κεφαλαίου, η διανομή μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 1.027.216,80 που αντιστοιχεί σε μικτό μέρισμα ευρώ 0,06 ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος ορίζεται η 3η Ιουνίου 2021, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (record date) η 4η Ιουνίου 2021 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος, μέσω πιστωτικού ιδρύματος ή της Ε.Χ.Α.Ε. η 10η Ιουνίου 2021.

  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου υπέβαλε και παρουσίασε στους μετόχους την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της χρήσεως 2020.

  2. Εγκρίθηκε ομόφωνα, με ψήφους 13.166.371, ήτοι με ποσοστό 76,91% του
  μετοχικού κεφαλαίου, η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31.12.2020 καθώς επίσης και απηλλάγησαν ομόφωνα, με ψήφους με ψήφους 13.166.371, ήτοι με ποσοστό 76,91% του μετοχικού κεφαλαίου, οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως από 1.1.2020 έως 31.12.2020, καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

  3. Εκλέχθηκε ομόφωνα, με ψήφους με ψήφους 13.166.371, ήτοι με ποσοστό
  76,91% του μετοχικού κεφαλαίου, η εταιρεία "BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη
  Εταιρεία" με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 173, η οποία θα ορίσει από τα μέλη της τον
  τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2021 έως 31.12.2021.

  4. Συζητήθηκε και εγκρίθηκε, συμβουλευτικώς, ομόφωνα, με ψήφους
  13.166.371, ήτοι με ποσοστό 76,91% του μετοχικού κεφαλαίου, η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για την χρήση 2020.

  5. Εγκρίθηκε ομόφωνα, με ψήφους 13.166.371, ήτοι με ποσοστό 76,91% του
  μετοχικού κεφαλαίου, η προκαταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών στα μέλη του
  Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 συνολικά έως το ποσό των 200.000 Ευρώ.

  6. Εγκρίθηκε ομόφωνα, με ψήφους 13.166.371, ήτοι με ποσοστό 76,91% του
  μετοχικού κεφαλαίου, η Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού
  Συμβουλίου της Εταιρείας. 

  7. Εκλέχθηκε, ομόφωνα, με ψήφους 13.166.371, ήτοι με ποσοστό 76,91% του
  μετοχικού κεφαλαίου, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με τετραετή θητεία, ήτοι μέχρι την 1/6/2025, η οποία θα παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, το οποίο αποτελείται από τα κάτωθι μέλη και ορίστηκαν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του εν λόγω Διοικητικού Συμβουλίου κατ’ εφαρμογή του Ν. 4706/2020, ως εξής :

  1. Νικόλαος Λούλης του Κωνσταντίνου

  2. Νικόλαος Φωτόπουλος του Σπυρίδωνος

  3. Γεώργιος Μουρελάτος του Αποστόλου

  4. Καντίμ Αμπντουλά Σαϊντ Φαρις Αλντερέι (Khedaim Abdulla Saeed Faris Alderei) του Αμπντουλά (Abdulla)

  5. Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

  6. Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή του Σπύρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό
  Μέλος

  7. Τανισκίδης Γεώργιος του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

  8. Αποφασίσθηκε ομόφωνα, με ψήφους 13.166.371, ήτοι με ποσοστό 76,91%
  του μετοχικού κεφαλαίου, η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, και η εκλογή των ακόλουθων φυσικών προσώπων, ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία ορίζεται ότι θα αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή κατά την έννοια του άρθρου 44 παρ. 1(α)(αβ) Ν. 4449/2017, ήτοι θα αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, ως εξής:

  1. Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του
  Διοικητικού Συμβουλίου

  2. Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή του Σπύρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό
  Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

  3. Κωνσταντίνος Κοντοχριστόπουλος του Αναστασίου, τρίτος, μη μέλος του
  Διοικητικού Συμβουλίου

  9. Τροποποιήθηκε ομόφωνα, με ψήφους 13.166.371, ήτοι με ποσοστό 76,91%
  του μετοχικού κεφαλαίου, η πολιτική αποδοχών για τα μέλη του διοικητικού
  συμβουλίου της Εταιρείας με την εισαγωγή των κριτηρίων βάσει των οποίων ορίζεται η έννοια της σημαντικής αμοιβής ή παροχής, σύμφωνα με το α. 9 παρ. 2 (α) του Ν. 4706/2020.

  10. Παρήχθη η άδεια, με ψήφους 13.166.371, ήτοι με ποσοστό 76,91% του
  μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιρειών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία

  11. Τροποποιήθηκε ομόφωνα με ψήφους 13.166.371, ήτοι με ποσοστό 76,91%
  του μετοχικού κεφαλαίου, το άρθρο 15 του Καταστατικού για να προβλέπει τη
  δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, δι’ αλληλογραφίας ή με
  ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με το α. 126 Ν. 4548/2018.

  12. Τροποποιήθηκε ομόφωνα με ψήφους 13.166.371, ήτοι με ποσοστό 76,91%
  του μετοχικού κεφαλαίου, το άρθρο 21 του Καταστατικού αναφορικά με τον καθορισμό εξουσίας επίσημης έκδοσης αντιγράφων πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
   
  Όλες οι ως άνω αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι άμεσα
  υλοποιήσιμες. 

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ