Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 21-Μαϊ-2021 15:28

  Σαράντης: Διανομή μερίσματος μεικτού ποσού 0,22 ανά μετοχή

  Σαράντης: Διανομή μερίσματος μεικτού ποσού 0,22 ανά μετοχή
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η διανομή μερίσματος μεικτού ποσού 0,21466142 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικού ποσού 15 εκατ. ευρώ εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, στη χθεσινή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της "ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ".

  Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 2.891.424 μετοχές που κατέχει η Εταιρεία προσαυξάνει το μέρισμα των λοιπών μετόχων και συνεπώς το συνολικό μεικτό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,22392718 ευρώ. 

  Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,212730821 ευρώ ανά μετοχή. 

  Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος χρήσης 2020 ορίσθηκε η 25.05.2021. 

  Δικαιούχοι στη λήψη του μερίσματος, είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την 26.05.2021 (Record Date). 

  Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την 31.05.2021 από την από την πληρώτρια τράπεζα "Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε." ως ακολούθως: 

  1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της. 

  2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της Εθνικής Τράπεζας για ένα (1) έτος από την ημερομηνία καταβολής (δηλαδή ως την 31η Μαΐου 2022). 

  Με την πάροδο ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλ. από την Τρίτη 31.05.2022 και εφεξής, η χρηματική διανομή θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της εταιρείας στο Αμαρούσιο Αττικής (Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 26, 15125). 
   

  Αναλυτικά, όπως αναφέρει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση, στις 20/05/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της "ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ", από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, λόγω της πανδημίας και εντός των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή εξάπλωσης του COVID-19. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παραβρέθηκαν 137 μέτοχοι εκπροσωπούντες 55.233.548 μετοχές, ήτοι ποσοστό 82,5% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας). Ως εκ τούτου η συνέλευση είχε την απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων επί των της ημερήσιας διάταξης. 

  Συγκεκριμένα, η ως άνω Συνέλευση:

  1. Ενέκρινε το σύνολο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) για τη χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020), μετά της επ’ αυτών Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 08.04.2021 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας την 08.04.2021. 

  Επιπλέον, εγκρίθηκε ο Πίνακας Αποτελεσμάτων της χρήσης 2020, ο οποίος έχει ως εξής:


  Επίσης, εγκρίθηκε η εγγραφή ποσού €914.339,15 στο Τακτικό Αποθεματικό και η καταβολή συνολικού μεικτού ποσού €1.298.000,00 ως αμοιβή από τα κέρδη της Εταιρείας σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών (όρος 2.1.1. περ. v) στα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
  (α) Στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Γρηγόρη Σαράντη, ποσό 331.000,00 €,
  (β) Στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κυριάκο Σαράντη, ποσό 437.000,00 €,
  (γ) Στο Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνο Ροζακέα, ποσό 490.000,00 €,.
  (δ) Στο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κα Αικατερίνη Σαράντη, ποσό 40.000,00 €.

  Περαιτέρω, εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος μεικτού ποσού 0.21466142 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικού ποσού 15 εκ. ευρώ. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40 παρ. 1 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει), εφόσον επιβάλλεται. Τα διανεμητέα ποσά που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές θα προσαυξήσουν τα διανεμητέα ποσά των λοιπών μετόχων. 

  Τέλος, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο από τη Γενική Συνέλευση προκειμένου να καθορίσει τις υπόλοιπες λεπτομέρειες και να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την προσήκουσα υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

  Η ψηφοφορία για την ως ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είχε ως εξής:
  _Ψήφοι υπέρ: 55.182.948, που αναλογούν στο 99,91% των παρισταμένων μετόχων.
  _Ψήφοι κατά: 50.000, που αναλογούν στο 0,09% των παρισταμένων μετόχων.
  _Αποχή: 600.

  2. Υπέβαλε υπόψη των μετόχων η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (https://www.sarantisgroup.com/investor-relations/shareholders/general-meetings/). Στην ως άνω έκθεση αναφέρονται αναλυτικά οι ενέργειες της Επιτροπής Ελέγχου και τα θέματα των οποίων επιλήφθηκε κατά τη χρήση 2020. Επιπλέον, περιλαμβάνεται περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρία. 

  Η ψηφοφορία για την ως ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είχε ως εξής:
  _Ψήφοι υπέρ: 51.816.857, που αναλογούν στο 93,81% των παρισταμένων μετόχων.
  _Ψήφοι κατά: 3.416.091, που αναλογούν στο 6,18% των παρισταμένων μετόχων.
  _Αποχή: 600.

  3. Ενέκρινε την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020. 

  Η ψηφοφορία για την ως ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είχε ως εξής:
  _Ψήφοι υπέρ: 55.232.948, που αναλογούν στο 100,00% των παρισταμένων μετόχων.
  _Ψήφοι κατά: 0.
  _Αποχή: 600.

  4. Ενέκρινε την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2020.

  Η ψηφοφορία για την ως ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είχε ως εξής:
  _Ψήφοι υπέρ: 55.230.979, που αναλογούν στο 100,00% των παρισταμένων μετόχων.
  _Ψήφοι κατά: 1.969.
  _Αποχή: 600.

  5. Μετά από σχετική πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ενέκρινε την εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία "BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε." για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσεως 01.01.2021 - 31.12.2021 και ειδικότερα ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Αχινιώτη Χριστόφορο του Ιωάννη και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Λουκά Θανάση του Μιχαήλ και όρισε σαν αμοιβή την ελάχιστη εκ του νόμου οριζόμενη πλέον ΦΠΑ.

  Η ψηφοφορία για την ως ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είχε ως εξής:
  _Ψήφοι υπέρ: 41.654.676, που αναλογούν στο 75,42% των παρισταμένων μετόχων.
  _Ψήφοι κατά: 13.112.590, που αναλογούν στο 23,74% των παρισταμένων μετόχων.
  _Αποχή: 466.282, που αναλογούν στο 0,84% των παρισταμένων μετόχων.

  6. Ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση του Δ.Σ. της 21/04/2021 και περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2020, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 18ης Ιουνίου 2019.

  Η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας είναι αναρτημένη στην εξής διεύθυνση: https://www.sarantisgroup.com/investor-relations/shareholders/general-meetings/ 

  Η ψηφοφορία για την ως ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είχε ως εξής:
  _Ψήφοι υπέρ: 33.708.788, που αναλογούν στο 61,03% των παρισταμένων μετόχων.
  _Ψήφοι κατά: 21.448.760, που αναλογούν στο 38,83% των παρισταμένων μετόχων.
  _Αποχή: 76.000, που αναλογούν στο 0,14% των παρισταμένων μετόχων.

  7. Ενέκρινε την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018. H αναθεωρημένη Πολιτικής Αποδοχών παρατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας: https://www.sarantisgroup.com/investor-relations/shareholders/general-meetings/.

  Η ψηφοφορία για την ως ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είχε ως εξής:
  _Ψήφοι υπέρ: 33.708.788, που αναλογούν στο 61,03% των παρισταμένων μετόχων.
  _Ψήφοι κατά: 21.448.760, που αναλογούν στο 38,83% των παρισταμένων μετόχων. _Αποχή: 76.000, που αναλογούν στο 0,14% των παρισταμένων μετόχων.

  8. Ενέκρινε την αύξηση του ανώτατου αριθμού μελών του Δ.Σ. από 11 σε 15 και την σχετική τροποποίηση του άρθρου 8 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας ως ακολούθως:

  "1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τρία (3) έως δεκαπέντε (15) μέλη. Ο
  ακριβής αριθμός των μελών καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση η οποία δύναται να εκλέγει
  και έως τρία (3) αναπληρωματικά μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και
  νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό
  πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου".

  Η ψηφοφορία για την ως ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είχε ως εξής:
  _Ψήφοι υπέρ: 55.200.979, που αναλογούν στο 99,94% των παρισταμένων μετόχων.
  _Ψήφοι κατά: 31.969, που αναλογούν στο 0,06% των παρισταμένων μετόχων.
  _Αποχή: 600.

  9. Ενέκρινε την εκλογή νέου ενδεκαμελούς Διοικητικού Συμβούλιου, με πενταετή θητεία, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, και μη δυναμένη να υπερβεί τα έξι έτη.

  Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα εξής μέλη:
  i. Γρηγόριος Σαράντης του Πανταζή
  ii. Κυριάκος Σαράντης του Πανταζή
  iii. Αικατερίνη Σαράντη του Πανταζή
  iv. Κωνσταντίνος Ροζακέας του Πέτρου
  v. Κωνσταντίνος Σταματίου του Φωκίωνος
  vi. Ιωάννης Μπούρας του Κωνσταντίνου
  vii. Γεώργιος Κωστιάνης του Παναγιώτη
  viii. Χρήστος Οικονόμου του Ιωάννη
  ix. Νικόλαος Νομικός του Περικλή
  x. Δημήτριος Ρέππας του Παναγιώτη
  xi. Ειρήνη Νικηφοράκη του Μάρκου

  Εξ αυτών, ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι κ.κ. Χρήστος Οικονόμου του Ιωάννη, Νικόλαος Νομικός του Περικλή, Δημήτριος Ρέππας του Παναγιώτη και Ειρήνη Νικηφοράκη του Μάρκου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει και του ν. 4706/2020.

  Η ψηφοφορία για την ως ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είχε ως εξής:
  _Ψήφοι υπέρ: 44.909.451, που αναλογούν στο 81,31% των παρισταμένων μετόχων.
  _Ψήφοι κατά: 10.323.497, που αναλογούν στο 18,69% των παρισταμένων μετόχων.
  _Αποχή: 600.

  10. Ενέκρινε την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει και ειδικότερα, εγκρίθηκε η εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή και θα αποτελείται από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτο πρόσωπο, με θητεία μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει εντός του 2022.

  Το τρίτο πρόσωπο το οποίο εγκρίθηκε είναι ο κύριος Ιωάννης Αρκουλής του Μιχαήλ, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας καθώς και εκείνες του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017. Τέλος, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως επιλέξει τα λοιπά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου από τα μέλη του που πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου.

  Η ψηφοφορία για την ως ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είχε ως εξής:
  _Ψήφοι υπέρ: 33.784.978, που αναλογούν στο 61,17% των παρισταμένων μετόχων.
  _Ψήφοι κατά: 19.147.389, που αναλογούν στο 34,67% των παρισταμένων μετόχων.
  _Αποχή: 2.301.181, που αναλογούν στο 4,17% των παρισταμένων μετόχων.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ