Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 20-Μαϊ-2021 13:10

  ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική: Η έκδοση κοινού εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου €5,3 εκατ. μεταξύ των θεμάτων της Γ.Σ.

  ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική: Η έκδοση κοινού εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου €5,3 εκατ. μεταξύ των θεμάτων της Γ.Σ.
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η έκδοση κοινού εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ύψους €5.307.000 είναι μεταξύ των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας "ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική" που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στον Ασπρόπυργο Αττικής, στα γραφεία του Υποκαταστήματος της εταιρίας, οδός Μεγαρίδος  188.

  Άναλυτικά θα συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα εξής θέματα: 

  -Υποβολή και Έγκριση των ετησίων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2020, μετά της σχετικής ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της εισηγητικής έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών.

  -Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1(γ) του Ν. 4548/2018.

  -Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 και προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021.

  -Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2020 (άρθρο 112  παρ. 3 του Ν. 4548/2018).

  -Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας  και Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τη χρήση 2021 και καθορισμός και έγκριση της αμοιβής τους.

  -Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών.

  -Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  Λήψη απόφασης σχετικά με το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της.

  -Ενημέρωση των Μετόχων από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020.
  Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (προσαρμογή στο άρθρο 3 του Ν. 4706/2020).

  -Έγκριση τροποποίησης της πολιτικής αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 110 και 111 του Ν. 4548/2018.
  Λήψη μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 λόγω μείωσης των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου.

  -Έκδοση κοινού εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ύψους έως του συνολικού ποσού των Ευρώ πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων επτά χιλιάδων (€5.307.000).

  Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να οριστικοποιήσει τους ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το νόμο και να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την σύναψη κάθε σχετικού εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλιστικών εγγράφων.

  Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρίας.
   

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ