Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 19-Μαϊ-2021 18:13

  ΟΤΕ: Στις 9 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση για την έγκριση ακύρωσης ιδίων μετοχών

  ΟΤΕ: Στις 9 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση για την έγκριση ακύρωσης ιδίων μετοχών
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στις 9 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΤΕ με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση ακύρωσης 3.469.500 ιδίων μετοχών με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

  Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο ΟΤΕ σε σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με το Ν.4548/2018, το Καταστατικό της Εταιρείας και την υπ’ αριθμ. 3135/11-05-2021 (θέμα 14ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.” ("ΟΤΕ Α.Ε." ή "Εταιρεία") στην 69η Τακτική Γενική Συνέλευση (εφεξής η "Γενική Συνέλευση"), την 9η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, η οποία θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση, μέσω τηλεδιάσκεψης. Με τον ίδιο τρόπο, ήτοι από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης, δύνανται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του Ν.4548/2018. 

  Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης έχουν ως εξής:

  1. Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της ΟΤΕ Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσης 2020 (1/1/2020-31/12/2020) με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών.

  2. Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου OTE για το έτος 2020.

  3. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2020 (1/1/2020-31/12/2020) και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2020 (1/1/2020-31/12/2020), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν.4548/2018.

  4. Διορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της ΟΤΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της χρήσης 2021 (1/1/2021-31/12/2021).

  5. Οριστικός καθορισμός αποζημιώσεων και εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του κατά τη χρήση 2020 (1/1/2020-31/12/2020) - Καθορισμός αποζημιώσεων και εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του κατά τη χρήση 2021 και προέγκριση καταβολής αυτών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2022 και θα προβεί στον οριστικό καθορισμό τους.

  6. Έγκριση μεταβλητών αμοιβών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 (1/1/2020-31/12/2020).

  7. Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.

  8. Χορήγηση ειδικής άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 97 παρ.3, 99 παρ. 1,2 και 100 παρ.2 του Ν.4548/2018, για τη συνέχιση, κατά την περίοδο από 31/12/2021 έως 31/12/2022, της ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της ΟΤΕ Α.Ε. και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους.

  9. Δημοσιοποίηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 1 περ. β του Ν.4548/2018, τυχόν περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και συμβάσεων χρήσης 2020 που εμπίπτουν στο άρθρο 99 του Ν.4548/2018 (συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη).

  10. Έγκριση ακύρωσης τριών εκατομμυρίων, τετρακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (3.469.500) ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των εννέα εκατομμυρίων, οκτακοσίων δέκα οχτώ χιλιάδων, εξακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (€9.818.685,00), σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας. 

  11. Έγκριση της "Πολιτικής Καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου", σύμφωνα με τον Ν.4706/2020 και την υπ’ αριθμ. 60/18.09.2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

  12. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ορισμός ανεξάρτητων μελών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4706/2020.

  13. Eίδος, σύνθεση και θητεία της Επιτροπής Ελέγχου.

  14. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 και το άρθρο 14 του Καταστατικού, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

  15. Διάφορες ανακοινώσεις

  Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση στη δεξιά στήλη "Σχετικά Αρχεία"

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡXEIA

  Ανακοίνωση (320 KB)

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ