Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 13-Μαϊ-2021 14:43

  Entersoft: Στις 3 Ιουνίου η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

  Entersoft: Στις 3 Ιουνίου η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Με την από 13 Μαΐου 2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 3 Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30 π.μ., η οποία λόγω της πανδημίας COVID-19, θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4548/2018, προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

  Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (ενοποιημένων και μη) για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020, των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018 και έγκριση διάθεσης κερδών. 

  Θέμα 2ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2020 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του ν. 4548/2018. 

  Θέμα 3ο: Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων έτους 2020 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα πρόσωπα του άρθρου 99 και προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων έτους 2021 στο πλαίσιο καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί ή/και στο πλαίσιο συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας κατόπιν αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου στα πρόσωπα του άρθρου 99. Έγκριση συμβάσεων εργασίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόσωπα του άρθρου 99 του Ν.4548/2018. 

  Θέμα 4ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 1/1/2021-31/12/2021 κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν. 4449/2017.

  Θέμα 5ο: Υποβολή και Ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. 

  Θέμα 6ο: Υποβολή και Ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020 σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει. 

  Θέμα 7ο: Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.

  Θέμα 8ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

  Θέμα 9ο: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

  Θέμα 10ο: Εγκρίσεις για τα πεπραγμένα εταιρικής χρήσης 01.01.2020 - 31.12.2020 σύμφωνα με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 

  Θέμα 11ο: Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της.

  Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 10 Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30 π.μ, η οποία θα συνεδριάσει με τον ίδιο ως άνω τρόπο.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ