Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 10-Μαϊ-2021 10:35

  ΕΧΑΕ: Στις 31 Μαΐου η τακτική Γ.Σ. για διανομή κερδών και εκλογή νέων μελών Δ.Σ.

  ΕΧΑΕ: Στις 31 Μαΐου η τακτική Γ.Σ. για διανομή κερδών και εκλογή νέων μελών Δ.Σ.
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τακτική Γενική Συνέλευση, με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τη διανομή κερδών της χρήσης 2020 και την εκλογή νέων μελών στο Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, συγκαλεί για τις 31 Μαΐου το διοικητικό συμβούλιο της ΕΧΑΕ.

  Πιο ειδικά, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, "σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και την από 7.5.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" για συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης στην εικοστή (20η) Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 31η Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
  2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 και διανομή μερίσματος.
  3. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική Χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.
  4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
  5. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.
  6. Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021.
  7. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021 και ορισμός της αμοιβής της.
  8. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.
  9. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
  10. Επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της (άρθρο 44, παρ. 1β του Ν.4449/2017, όπως ισχύει).
  11. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν.4706/2020.
  12. Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, και χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του ακριβούς χρόνου έναρξης του προγράμματος και τη ρύθμιση όλων των διατυπώσεων και διαδικασιών επί του θέματος.
  13. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.
  14. Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας (Σκοπός).
  15. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 4.224.360 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,07 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

  Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 31ης Μαΐου 2021, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την 16η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00.

  Σημειώνεται ότι σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

  Λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα και τις οδηγίες της Πολιτείας για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 120 παρ. 3 και 125 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 τα προβλεπόμενα στο ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση της 31ης Μαΐου 2021 και η τυχόν Επαναληπτική της θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, υπό τους όρους του άρθρου 125 του ν. 4548/2018 και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα.

  Επιπλέον, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας, παρέχεται στους μετόχους η δυνατότητα να συμμετάσχουν από απόσταση μέσω επιστολικής ψήφου, στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης της 31ης Μαΐου 2021 και της τυχόν Επαναληπτικής της, η οποία θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, υπό τους όρους του άρθρου 126 του ν. 4548/2018 και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα.

  Δείτε συνημμένα το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην 20η Τακτική Γενική Συνέλευση

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ