Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 21-Απρ-2021 20:06

  BriQ Properties: Πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών στο προσωπικό και το ΔΣ ενέκρινε η ΓΣ

  BriQ Properties: Πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών στο προσωπικό και το ΔΣ ενέκρινε η ΓΣ
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τη θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών για το προσωπικό και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και την αγορά ιδίων μετοχών ενέκρινε η ετήσια τακτική Γενική συνέλευση της BriQ Properties που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

  Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν Τριάντα δύο (32) Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 22.707.243 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 63,49%, επί συνόλου τριάντα πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα τριών (35.764.593) μετοχών της Εταιρείας. 

  Η Συνέλευση είχε την κατά το νόμο και το Καταστατικό αναγκαία απαρτία και αποφάσισε για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ως εξής: 

  Θέμα 1ο: Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2020, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α, μετά της σχετικής ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της εισηγητικής έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών 

  Εγκρίθηκαν οι εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2020, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η επεξηγηματική έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και η έκθεση (πιστοποιητικό) του ορκωτού ελεγκτή λογιστή της Εταιρείας, καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης. 

  Θέμα 2ο: Έγκριση διανομής κερδών χρήσης 2020 καθώς και κερδών προηγούμενων χρήσεων και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο 

  Εγκρίθηκε ο κάτωθι πίνακας διανομής κερδών της χρήσης 2020 και προηγούμενων χρήσεων και δόθηκε η σχετική εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασης. 

  Βάσει του ανωτέρου πίνακα διάθεσης, το προτεινόμενο μέρισμα χρήσης 2020 ανέρχεται σε € 0,060/ μετοχή (καθαρό). 

  Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020 και έγκριση της συνολικής διαχείρισης και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 

  Εγκρίθηκε η απαλλαγή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020, καθώς επίσης και την έγκριση του συνόλου των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 102, παρ.4 και 108 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει. 

  Θέμα 4ο: Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου 

  Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε η εκλογή της κυρίας Ελένης Λινάρδου ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου στη θέση του κυρίου Φαίδωνα Ταμβακάκη να γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1γ του Ν. 4449/2017. 

  Θέμα 5ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, των Καταστάσεων Επενδύσεων και το φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2021 και καθορισμός της αμοιβής της 

  Εγκρίθηκε η επανεκλογή και ανάθεση του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, καθώς και για την επισκόπηση της ενδιάμεσης πληροφόρησης της Εταιρείας και του Ομίλου για την περίοδο 01.01.2021-30.06.2021 στην ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία "ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με το διακριτικό τίτλο "PRICEWATERHOUSECOOPERS A.E." που εδρεύει στη Λ. Κηφισίας 268, με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 113. Επίσης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής της ελεγκτικής εταιρείας σύμφωνα με τα παραπάνω. 

  Η ανωτέρω ανάθεση περιλαμβάνει τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2021, καθώς και της Κατάστασης Επενδύσεων της 31.12.2021, την επισκόπηση της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που αφορά στην εξάμηνη περίοδο από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 30η Ιουνίου 2021, καθώς και της Κατάστασης Επενδύσεων της 30.06.2021 και τη χορήγηση της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης για τη χρήση 2021 σύμφωνα με το άρθρο 65Α του Νόμου 4174/2013, όπως ισχύει. 

  Θέμα 6ο: Ορισμός ανεξάρτητων εκτιμητών για τη χρήση 2021, σύμφωνα με το άρ. 22 του ν. 2778/99, όπως ισχύει, και καθορισμός της αμοιβής τους 

  Εγκρίθηκε ο ορισμός των ανεξάρτητων εκτιμητών για την διενέργεια εκτιμήσεων της αξίας των επενδύσεων της εταιρείας για την χρήση 2021 "Αθηναϊκή Οικονομική Ε.Π.Ε.", "Proprius Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε" και "HVS Global Hospitality Services" και δόθηκε η σχετική εξουσιοδότηση στην Διευθύνουσα Σύμβουλο για την επιλογή και άλλων ανεξάρτητων εκτιμητών εφόσον αυτό κριθεί είτε αναγκαίο είτε προς το συμφέρον της Εταιρείας καθώς και να διαπραγματευτεί και να ορίσει την αμοιβή τους. 

  Επίσης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την παροχή εξουσιοδότησης προς τη Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Άννα Αποστολίδου, να προβαίνει στην επιλογή κι άλλων ανεξάρτητων εκτιμητών, εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί είτε αναγκαίο είτε προς το συμφέρον της Εταιρείας, και να διαπραγματεύεται και να ορίζει την αμοιβή των ανεξάρτητων εκτιμητών. 

  Θέμα 7ο: Θέσπιση Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών για το προσωπικό και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

  Εγκρίθηκε η θέσπιση Μακροπρόθεσμου Προγράμματος δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών. Συγκεκριμένα, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι η Εταιρεία θα εφαρμόζει σύστημα προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, με σκοπό την επιβράβευση, προσέλκυση και διακράτηση ικανών στελεχών από την αγορά (π.χ sign-on bonus, bonus επίτευξης συγκεκριμένων στόχων κλπ). Το εν λόγω πρόγραμμα θεωρείται οικειοθελής παροχή, που καταβάλλεται από ελευθεριότητα της Εταιρείας με επιφύλαξη του δικαιώματός της να την ανακαλέσει, τροποποιήσει ή καταργήσει οποτεδήποτε, χωρίς, ωστόσο, να θίγονται από την άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης της Εταιρείας κεκτημένα δικαιώματα. 

  To Πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών έχει ως εξής: 

  (α) προέλευση προς διάθεση μετοχών: ίδιες μετοχές που έχουν αποκτηθεί δυνάμει της παρ. 3 άρ. 49 ν. 4548/2018, 

  (β) αριθμός διάθεσης δωρεάν μετοχών: έως 700.000 (επτακόσιες χιλιάδες) ίδιες μετοχές. 

  Η ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος αθροιζόμενη με την ονομαστική αξία των μετοχών που ενδέχεται να διατεθούν στο πλαίσιο προγράμματος χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών δεν επιτρέπεται με βάση τον ν. 4548/2018 να υπερβαίνει, συνολικά, το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 

  Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό καθορίσει τους δικαιούχους του Προγράμματος, τους ειδικότερους όρους χορήγησης, καθώς και οποιονδήποτε άλλο όρο ήθελε κριθεί αναγκαίος ή σκόπιμος για την υλοποίηση του Προγράμματος. 

  Θέμα 8ο: Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 114 του Νόμου 4548/2018. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να καθορίσει τους δικαιούχους και τους όρους διάθεσης των μετοχών 

  Εγκρίθηκε η δωρεάν διάθεση 15.000 ιδίων μετοχών στη Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Άννα Αποστολίδου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4548/2018, με σκοπό την επιβράβευση για την επίτευξη στόχων της χρήσης 2021. 

  Επιπλέον, η άνω παροχή θα είναι ευθυγραμμισμένη με το ανωτέρω Πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών. 

  Κατά τα λοιπά, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τους ειδικότερους όρους της ανωτέρω παροχής και οποιονδήποτε άλλο σχετικό όρο για την υλοποίηση των ανωτέρω. 

  Θέμα 9ο: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021. 

  Εγκρίθηκε παμψηφεί το σύνολο των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020, βάσει της προέγκρισης της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις τους για τη χρήση 2021 κατ΄ ανώτατο ποσό ίσο με € 110.000. 

  Θέμα 10ο: Έγκριση Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το α. 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 

  Τέθηκε υπ’ όψιν των μετόχων και ψηφίστηκε η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2020, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Το κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.briqproperties.gr/el/genikes-synelefseis.

  Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018. 

  Θέμα 11ο: Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 – Παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 

  Εγκρίθηκε η δυνατότητα απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει και την παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή της. 

  Θέμα 12ο : Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 98 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει 

  Εγκρίθηκε παμψηφεί η ανανέωση χορήγησης άδειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 98, παρ.1 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας, για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας ή για τη διενέργεια, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία. 

  Θέμα 13ο: Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020 

  Έγινε ενημέρωση του Πρόεδρου της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020. 

  Θέμα 14ο: Διάφορες ανακοινώσεις Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την πορεία της Εταιρείας. 

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ