Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 06-Απρ-2021 18:06

  Ευρωπαϊκή Πίστη: Στις 27/4 η Γενική Συνέλευση

  Ευρωπαϊκή Πίστη: Στις 27/4 η Γενική Συνέλευση
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στις 27/4, ημέρα Τρίτη, θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση των μετόχων της "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α." με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση της διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 1/1/2020 έως 31/12/2020 και την έγκριση ακύρωσης του συνόλου των 53.454 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η εταιρεία στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους.

  Αναλυτικά, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α." που εδρεύει στην Λεωφ. Κηφισίας 274, Χαλάνδρι Αττικής, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Τρίτη 27/04/2021, και ώρα 14:00, η οποία θα συνεδριάσει με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση, μέσω τηλεδιάσκεψης. Με τον ίδιο τρόπο, ήτοι από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης, δύνανται να παρίστανται στην Τακτική Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του Ν.4548/2018. Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο της τηλεδιάσκεψης έχουν αναρτηθεί στην επενδυτική ιστοσελίδα της Εταιρίας ir.europaikipisti.gr στην ενότητα Γενικές Συνελεύσεις.

  Τα θέματα αναλύονται παρακάτω: 

  Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σε απλή και  ενοποιημένη βάση, της χρήσης 1/1/2020 έως 31/12/2020, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

  Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 1/1/2020 έως 31/12/2020.

  Θέμα 3ο : Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της  Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη Χρήση 2020 και απαλλαγή των  Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

  Θέμα 4ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τη Χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

  Θέμα 5ο: Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη Χρήση 2020 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη Χρήση 2021. 

  Θέμα 6ο: Υποβολή προς συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών της Χρήσης 2020 κατ΄ άρθρο 112 παρ.3 του Ν. 4548/2018.

  Θέμα 7ο: Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα Στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση των εταιριών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών.

  Θέμα 8ο: Έγκριση ακύρωσης του συνόλου των πενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων (53.454) ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τριάντα τριών χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και δύο λεπτών (€33.676,02), σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 καθώς και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρίας προκειμένου να αποτυπωθεί η ανωτέρω μεταβολή.

  Θέμα 9ο: Ενημέρωση των μετόχων από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020

  Θέμα 10ο: Έγκριση της Πολιτικής Ελέγχου Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 3, παρ. 3 του Ν.4706/2020)

  Θέμα 11ο: Καθορισμός είδους Επιτροπής Ελέγχου, θητείας, πλήθους και ιδιοτήτων των Μελών της (άρθρο 74, παρ. 4β του Ν.4706/2020)

  Άλλα θέματα και ανακοινώσεις

  Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 11/05/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που αναγράφεται ανωτέρω, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι για την εν λόγω Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα Πρόσκληση.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ