Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 26-Μαρ-2021 11:03

  Τρ. Πειραιώς: Το βασικό πλαίσιο για την ΑΜΚ

  Τρ. Πειραιώς: Η αλήθεια για την πρόταση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και την απόρριψη από το ΤΧΣ
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 16:07

  Το βασικό πλαίσιο που επεξεργάζεται η Τράπεζα Πειραιώς με τους συμβούλους της για την επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου παραθέτει σε ανακοίνωσή της η Τράπεζα με αφορμή σχετικό ερώτημα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

  Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή της η Τράπεζα Πειραιώς αναφέρει: 

  Σε απάντηση σχετικών δημοσιευμάτων του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου σχετικά με μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, και κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Πειραιώς Financial Holdings ΑΕ (η "Εταιρεία") επιθυμεί να παράσχει τις ακόλουθες διευκρινίσεις στο επενδυτικό κοινό, σε συνέχεια της από 16 Μαρτίου 2021 ανακοίνωσής της. Ειδικότερα:

  Ως γνωστόν, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με απόφαση που έλαβε την 16.03.2021, έχει συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 7 Απριλίου 2021, με θέμα μεταξύ άλλων την παροχή τριετούς εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να μπορεί να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος. Τη στιγμή που εκδίδεται η παρούσα ανακοίνωση, δεν υπάρχει οποιαδήποτε απόφαση αρμόδιου εταιρικού οργάνου σχετικά με αύξηση κεφαλαίου, δεδομένου ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει ακόμη εξουσιοδοτηθεί από τη Γενική Συνέλευση.

  Λαμβάνοντας, όμως, υπ’ όψιν ότι μετά την σύγκληση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης είδαν το φως πολυάριθμα δημοσιεύματα σχετικά με τους πιθανολογούμενους όρους μιας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η Εταιρεία θεωρεί σκόπιμο να ενημερώσει με διαφάνεια το επενδυτικό κοινό σχετικά με τον τρέχοντα, προκαταρκτικής φύσεως, σχεδιασμό και τις προθέσεις της διοίκησής της, η οποία θα εισηγηθεί προς τα αρμόδια αποφασιστικά όργανα της Εταιρείας, προκειμένου να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις. Συνεπώς, οι επενδυτές δεν πρέπει να εκλαμβάνουν αυτόν το σχεδιασμό ως οριστικό και δεσμευτικό.

  Με την επιφύλαξη όλων των προαναφερομένων, και με την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι θα ψηφίσουν θετικά επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης της 7ης Απριλίου 2021, το βασικό πλαίσιο που επεξεργάζεται η Εταιρεία με τους συμβούλους της για μελλοντική αύξηση κεφαλαίου, περιλαμβάνει ενδεικτικά τα ακόλουθα:

  Δομή

  Αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με αποκλεισμό των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας. Για τους υφιστάμενους μετόχους που θα επιθυμούν να συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου, σχεδιάζεται να προβλεφθεί προνομιακή κατανομή όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

  Η αύξηση προβλέπεται ότι θα πραγματοποιηθεί με δύο παράλληλες διαδικασίες:
  (α) Μία διαδικασία με ιδιωτική τοποθέτηση προς ειδικούς και λοιπούς θεσμικούς επενδυτές στο εξωτερικό μέσω βιβλίου προσφορών (η "Διεθνής Προσφορά"), η οποία δεν θα συνιστά δημόσια προσφορά και
  (β) Μία διαδικασία με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα (η "Ελληνική Προσφορά")

  Οι δύο αυτές προσφορές θα αποκαλούνται από κοινού "η Συνδυασμένη Προσφορά".

  Η Συνδυασμένη Προσφορά θα διενεργηθεί ταυτόχρονα και στα δύο σκέλη της (Ελληνική Προσφορά και Διεθνής Προσφορά).

  Τιμή διάθεσης

  Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της αύξησης θα προκύψει από το βιβλίο προσφορών της Διεθνούς Προσφοράς και θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές που θα συμμετάσχουν είτε στη Διεθνή Προσφορά είτε στην Ελληνική Προσφορά.

  Η τιμή διάθεσης αναμένεται να κυμανθεί εντός δεσμευτικού εύρους ελάχιστης και μέγιστης τιμής (min-max), το οποίο θα ανακοινωθεί πριν από την έναρξη της Συνδυασμένης Προσφοράς. 

  Οι συμμετέχοντες στην Ελληνική Προσφορά αναμένεται ότι θα εγγράφονται στο ανώτατο όριο του εύρους, αλλά το οριστικό ποσό εγγραφής τους θα υπολογίζεται με την τελική τιμή διάθεσης που θα προκύψει κατά τα ανωτέρω.

  Κατανομή του συνολικού ορίου αύξησης μεταξύ των δύο προσφορών

  Αναμένεται να υπάρξει κατ’ αρχήν επιμερισμός κατανομής νέων μετοχών για ικανοποίηση της ζήτησης μεταξύ της Διεθνούς Προσφοράς και της Ελληνικής Προσφοράς, διατηρώντας την ευχέρεια, εφόσον η ζήτηση σε κάποια εκ των δύο προσφορών δεν είναι επαρκής, να μεταφέρονται αδιάθετες μετοχές στην άλλη προσφορά, για ικανοποίηση της τυχόν υπερβάλλουσας ζήτησης.

  Κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, ο σχετικός επιμερισμός του ως άνω ορίου κατανομής μεταξύ των δύο προφορών βρίσκεται υπό εξέταση.

  Προνομιακή Κατανομή σε υφιστάμενους μετόχους

  Η κατανομή των νέων μετοχών θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια κατανομής που θα καθορίσει το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας που θα αποφασίσει την αύξηση κεφαλαίου.

  Η διοίκηση της Εταιρείας προτίθεται να προτείνει στα αρμόδια εταιρικά όργανα την υιοθέτηση συστήματος προνομιακής κατανομής νέων μετοχών, μέσω του οποίου οι υφιστάμενοι μέτοχοι που θα εγγράφονται στην αύξηση μέσω της Ελληνικής Προσφοράς θα έχουν προτιμησιακή μεταχείριση.

  Η σχετική δυνατότητα εξετάζεται από νομικής και τεχνικής πλευράς και αναμένεται να κινηθεί πάνω στις εξής γενικές γραμμές:

  Δικαίωμα προνομιακής κατανομής θα έχουν οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρείας κατά την ημερομηνία που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο (ενδεικτικά: την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα πριν την έναρξη της Ελληνικής Προσφοράς). Η προνομιακή κατανομή θα εκτείνεται τόσο στους ιδιώτες, μη ειδικούς επενδυτές όσο και στους ειδικούς επενδυτές (υφιστάμενους μετόχους) που θα συμμετάσχουν στην Ελληνική Προσφορά και αναμένεται να καλύπτει την αναλογία συμμετοχής του καθενός στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Η ακριβής μεθοδολογία υπολογισμού τελεί υπό τεχνική επεξεργασία. Εάν η εγγραφή υφιστάμενου μετόχου υπερβαίνει την αναλογία συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω (υπερεγγραφή), τότε θα ικανοποιείται κατά προτεραιότητα μόνο το τμήμα που αντιστοιχεί στην pro rata συμμετοχή του. Μετά την ολοκλήρωση της προνομιακής κατανομής, το μέρος της υπερεγγραφής που δεν ικανοποιήθηκε θα αθροίζεται μαζί με όλες τις λοιπές εγγραφές (παλαιοί και νέοι εγγραφόμενοι μέτοχοι) και θα ικανοποιούνται αναλογικά, εφ’ όσον υπάρχουν ακόμη μετοχές προς διάθεση.

  Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα

  - Έκτακτη Γενική Συνέλευση 7 Απριλίου 2021
  - Απόφαση ΔΣ για διενέργεια αύξησης κεφαλαίου περί τα μέσα Απριλίου 2021
  και καθορισμός των όρων αυτής
  - Έναρξη Συνδυασμένης Προσφοράς 3ο δεκαήμερο Απριλίου 2021
  - Απόφαση για κατανομή και ολοκλήρωση αύξησης πρώτο 10ήμερο Μαΐου 2021

  Σημαντική σημείωση: Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω αποτελούν τρέχοντες σχεδιασμούς και όχι αποφάσεις, οι οποίες εάν και όποτε ληφθούν από τα αρμόδια εταιρικά όργανα θα γνωστοποιηθούν από την Εταιρεία όπως προβλέπει ο νόμος.

  Εφιστάται, συνεπώς, η προσοχή των επενδυτών στο γεγονός ότι όλα τα σημεία του πλαισίου που παρατίθεται παραπάνω είναι ενδεικτικά και όχι οριστικά και υπόκεινται σε μεταβολές ή και κατάργηση αναλόγως των αποφάσεων των αρμόδιων εταιρικών οργάνων, των υποδείξεων των εποπτικών αρχών, των αποφάσεων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της εκάστοτε μακροοικονομικής συγκυρίας στις αγορές κεφαλαίου. Η Εταιρεία ρητά επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μεταβάλλει, να μεταθέτει ή να καταργεί οποιαδήποτε πτυχή του προεκτεθέντος μη οριστικού σχεδιασμού.

  Η Εταιρεία θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό για τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της σε σχέση με τα ανωτέρω σύμφωνα με το  το ισχύον νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο. 

  Σύγκριση με την ανακεφαλαιοποίηση του 2015

  Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η ανακεφαλαιοποίηση του Νοεμβρίου 2015 κόστισε στο Δημόσιο και τους Έλληνες φορολογούμενους 5,4 δισ. ευρώ καθώς το ποσοστό του ΤΧΣ για κάθε μία από τέσσερις συστημικές τράπεζες κινήθηκε ως εξής:

  - Πειραιώς: από 66,9% στο 26%

  - Εθνική: από 57,2% στο 35%

  - Alpha: από 66% sto 11%

  - Eurobank: από 35% στο 2,7%

  Σε όλες τις τράπεζες η πλειοψηφία των μετοχών πέρασε σε ιδιωτικά χέρια και η  ανακεφαλαιοποίηση του 2015 έγινε με discount 85,7% και 99,4% σε σχέση με την ανακεφαλαιοποίηση του 2014.  Εχασε δηλαδή το ΤΧΣ το 99,4% και μαζί του και οι μικρομέτοχοι που δεν τους επιτράπηκε καν να συμμετάσχουν.

  Στην ανακεφαλαιοποίηση του 2014 οι τράπεζες είχαν αξία 27 δισ, και στην ανακεφαλαιοποίηση του 2015 είχαν 1 δισ. Το μερίδιο του ΤΧΣ από αξία 19 δισ έπεσε σε λιγότερο από 1 δισ.  Δηλαδή η ζημία ήταν 18 δισ. ευρώ. 

  Σε ό,τι αφορά την Τράπεζα Πειραιώς, το 2015 το ΤΧΣ έβαλε 2,7 δισ. εκ των οποίων 2 δισ. ήταν τα Cocos επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στην τιμή των 6 ευρώ! Έτσι, όπως εξηγούν οι ίδιες κυβερνητικές πηγές, με τα Cocos μπήκε μια θηλιά στην τράπεζα που δεν μπορούσε χρόνια τώρα να αναπνεύσει. 

  Δεν υπήρχε δε αρκετό ενδιαφέρον από επενδυτές για την ΑΜΚ της Πειραιώς το 2015, και επιτράπηκε στην προηγούμενη διοίκηση να δώσει δάνεια σε μετόχους που συμμετείχαν στην αύξηση, δηλαδή μετοχοδάνεια, για τα οποία επιβλήθηκε πρόστιμο στην Πειραιώς από τον SSM.

  Τώρα όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από επενδυτές και Έλληνες και ξένους. Υπενθυμίζεται ότι το 2015 δεν δόθηκε καν η ευκαιρία στους μικρομετόχους να συμμετάσχουν. Επιτράπηκε μόνο στους μεγαλοεπενδυτές και στους high net worth individuals.

  Ολο το τεράστιο αυτό κόστος των 2,7 δισ. προέκυψε για να μειωθούν τα κόκκινα δάνεια της Πειραιώς από 52% στις αρχές 2015 στο 51% καλοκαίρι 2019. Δηλαδή με κόστος 2,7 δισ. μειώθηκαν τα κόκκινα δάνεια κατά 1 μονάδα.

  Η τιμή της μετοχής με προσαρμογή από απανωτά σπλιτ στις 23 Ιανουαρίου 2015 ήταν στα 1942 ευρώ και στις 7 Ιουλίου 2019 ήταν 3,24 ευρώ. Δηλαδή, η αξία των μετοχών έπεσε κατά 99,8% επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα, για την εξυγίανση των τραπεζών ώστε να στηρίξουν την οικονομία, δημιουργήθηκε ο Ηρακλής Ι ο οποίος απομειώνει τα κόκκινα δάνεια στο μισό, δηλαδή 32 δισ. Και τώρα είναι στα σκαριά ο Ηρακλής ΙΙ για ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις.

  Τώρα, η τράπεζα έχει ανακοινώσει επιθετικό πρόγραμμα μείωσης κόκκινων δανείων ώστε από το 40% μειωθεί σε μονοψήφιο ποσοστό. Δηλαδή ότι δεν έγινε σε 10 χρόνια, θα γίνει σε ένα έτος, επιτρέποντας στην τράπεζα να χρηματοδοτεί την ελληνική οικονομία. Και όλα αυτά με το ελάχιστο κόστος για το Ελληνικό Δημόσιο. Σήμερα, το ΤΧΣ δεν θα βάλει 2,7 δισ όπως το 2015 ούτε θα κοστίσει 18 δισ στην αξία των τραπεζών, όπως συνέβη με τη διαπραγμάτευση του ΣΥΡΙΖΑ με τους θεσμούς που έφερε τα capital controls.

  Σήμερα, η αύξηση κεφαλαίου κατά 1 δισ. θα προέλθει κυρίως από κεφάλαια ιδιωτών. Χρηματιστές διευκρινίζουν ότι η Πειραιώς έχει πει ότι μικροεπενδυτές όχι μόνο θα επιτραπεί να συμμετάσχουν, αλλά θα έχουν και προτεραιότητα, όπως ανέφερε και σήμερα η Τράπεζα σε επιστολή της απαντώντας σε ερωτήματα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ