Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 10-Μαρ-2021 17:11

  Επίλεκτος: Νέο ΔΣ εξέλεξε η ΓΣ - Απόφαση για μη διανομή μερίσματος

  Επίλεκτος: Νέο ΔΣ εξέλεξε η ΓΣ - Απόφαση για μη διανομή μερίσματος
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 20.25

  Το νέο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας εξέλεξε η Γενική Συνέλευση της Επίλεκτος, που αποφάσισε επίσης τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2020 αλλά και νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών.

  Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, η Γενική Συνέλευση, όπου παρέστησαν αυτοπροσώπως και δια εξουσιοδοτήσεως 12 μέτοχοι με αριθμό μετοχών 38.080.534 και με δικαιώματα ψήφου 38.080.534 εκπροσωπούντες το 73,58% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

  1. Εγκρίθηκαν με ψήφους 30.034.461, ήτοι ποσοστό 78,87 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, οι ατομικές και ενοποιημένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.07.2019 – 30.06.2020, καθώς και η από 29.10.2020 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 01.07.2019 έως 30.06.2020 και η επ' αυτών έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

  2. Εγκρίθηκε με ψήφους 30.034.461, ήτοι ποσοστό 78,87 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, η συνολική διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας για τη χρήση 01.07.2019 - 30.06.2020 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλάχθηκε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.07.2019 - 30.06.2020 σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

  3. Αποφασίσθηκε με ψήφους 38.080.534 ήτοι ποσοστό 100% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, η επιλογή της ελεγκτικής εταιρείας "DFK PD AUDIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" με τακτικό ελεγκτή την κα Παναγιώτα Κωστάκου και αναπληρωματικό ελεγκτή την κα Μαργαρίτα Παναγιωτοπούλου για τον έλεγχο της χρήσης 01.07.2020 μέχρι 30.06.2021.

  4. Αποφασίσθηκε με ψήφους 38.080.534 ήτοι ποσοστό 100% των ψήφων % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, η παροχή αδείας σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων υπαγομένων στους υπό της εταιρείας επιδιωκόμενους σκοπούς δι' ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων και επέτρεψε τη συμμετοχή τους υπό οιανδήποτε ιδιότητα σε άλλες εταιρείες καθώς και στα διοικητικά συμβούλια ή / και στη διοίκηση αυτών.

  5. Εγκρίθηκε με ψήφους 30.034.461, ήτοι ποσοστό 78,87 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, για την κρινόμενη χρήση οι καταβληθείσες αμοιβές στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και προεγκρίθηκαν για την διανυόμενη χρήση περίπου στο ύψος των προηγούμενων, σύμφωνα με τη σχετική πρόταση του Δ.Σ.

  6. Αποφασίσθηκε με ψήφους 38.080.534 ήτοι ποσοστό 100% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 01.07.2019-30.06.2020.

  7. Κατ΄ άρθρο 112 παρ.3 του Ν. 4548/2018 υποβλήθηκε προς συζήτηση η Έκθεση Αποδοχών του οικονομικού έτους 01.07.2019-30.06.2020 και έγινε αυτή δεκτή δια παροχής της συμβουλευτικής ψήφου των μετόχων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση με ψήφους 30.034.461, ήτοι ποσοστό 78,87 %.

  8. Εξελέγησαν με ψήφους 38.080.534 ήτοι ποσοστό 100% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, ως μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου, κατ΄ άρθρο 11 του καταστατικού, οι εξής : α) Ευριπίδης Δοντάς του Χαραλάμπους, β) Απόστολος Δοντάς του Ηλία, γ) Απόστολος Δοντάς του Ιωάννη, δ) Αρετή Αρσενοπούλου του Ανδρέα, ε) Γρηγόριος Μπιτσικώκος του Ευαγγέλου, στ) Χρήστος Κήττας του Λάμπρου ζ) Αλέξανδρος Σφυρής του Διονυσίου ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος η) Αθανάσιος Σκορδάς του Ιωάννη, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και θ) Βαρβάρα- Παρασκευή Μέργου του Γεωργίου, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

   Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής, αρχίζει με την εκλογή τους και λήγει με την πάροδο της διετίας παρατεινόμενη μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης. 

  Επισημαίνεται ότι στην Γενική Συνέλευση προ της ψηφοφορίας διαπιστώθηκε η ατομική καταλληλότητα εκάστου υποψηφίου μέλους, η ανεξαρτησία του, η καλή του φήμη και το ήθος του. Επίσης διαπιστώθηκε ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα ειδικά κωλύματα του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020 και ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Τέλος διακριβώθηκε ιδίως ότι όλα τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη που εξελέγησαν πληρούσαν τις ιδιότητες και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των εφαρμοστέων διατάξεων, συμπεριλαμβανομένων του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

   9. Αποφασίστηκε με ψήφους 30.034.461, ήτοι ποσοστό 78,87% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, η εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και θα απαρτίζεται από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μη εκτελεστικό μέλος αυτού. Αποφασίστηκε η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι διετής παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποία πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης.

  10. Αποφασίσθηκε με ψήφους 30.034.461, ήτοι ποσοστό 78,87 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση η με ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μέχρι του 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, με ανώτατη τιμή αγοράς τρία ευρώ (3 €) και κατώτατη τιμή αγοράς δέκα λεπτά του ευρώ (0,10 €) ανά μετοχή, στην οποία (τιμή) επιτρέπεται να διενεργηθούν οι προβλεπόμενες αποκτήσεις, και μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία της έγκρισης από την Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι τις 10.03.2023.

  11. Αποφασίσθηκε με ψήφους 30.034.461, ήτοι ποσοστό 78,87% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά το σκοπό αυτής.

  Το νέο Δ.Σ.

  Το  νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

  Ευριπίδης  Δοντάς του Χαραλάμπους – Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

  Μπιτσικώκος  Γρηγόριος του Ευαγγέλου- Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος

  Απόστολος Δοντάς του Ηλία – Δ/νων Σύμβουλος,  εκτελεστικό μέλος

  Απόστολος Δοντάς του Ιωάννη,  εκτελεστικό μέλος

  Αρσενοπούλου  Αρετή του Ανδρέα, μη εκτελεστικό μέλος

  Xρήστος Κήττας του Λάμπρου, μη εκτελεστικό μέλος

  Σφυρής Αλέξανδρος του Διονυσίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

  Σκορδάς Αθανάσιος του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

  Μέργου Βαρβάρα  Παρασκευή του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

   

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ