Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 11-Φεβ-2021 17:22

  CPI: Ετήσια Γ.Σ. για εκλογή Δ.Σ. και έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών στις 8/3

  CPI: Ετήσια Γ.Σ. για εκλογή Δ.Σ. και έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών στις 8/3
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Την ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της CPI συγκαλεί για τις 8 Μαρτίου το Δ.Σ. της εταιρείας, με αντικείμενο μεταξύ άλλων την εκλογή Δ.Σ. και την έγκριση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.

  Όπως αναφέρεται στην εταιρική ανακοίνωση: 

  "Μετά από την Απόφαση της 09/02/2021 του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία "CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Περιφερειακών”, σε  Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 8η Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στον Ταύρο Αττικής, οδός Ραφαηλίδη αριθμός 1,  προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης από 1.7.2019 – 30.06.2020, καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
  2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας, που άσκησε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 1/7/2019-30/06/2020, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για η χρήση 1/7/2019-30/06/2020, σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1 περίπτ. γΆ του Ν. 4548/2018.
  3. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
  4. Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου.
  5. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4449/2017 σε συνδυασμό με αυτές του Ν. 3016/2002.
  6. Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 1.7.2020-30.06.2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
  7. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.7.2019-30.06.2020 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 1.7.2020-30.06.2021.
  8. Έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018.
  9. Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018.
  10. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Υπευθύνων Προσώπων.
  11. Υποβολή προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης αποδοχών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 1/7/2019-30/06/2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.
  12. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ. για τα διαδικαστικά. 

  Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 124 του ν. 4548/2018, μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της CPI A.E. στα αρχεία του φορέα "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.” (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας, κατά την έναρξη της 3ης Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη, ήτοι της προβλεπόμενης από τον νόμο Ημερομηνίας Καταγραφής η οποία είναι η πέμπτη ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

   Για τη συμμετοχή και άσκηση δικαιώματος ψήφου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται η δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

  Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018, ως ισχύει, θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνέλευση την Τρίτη 23 Μαρτίου 2021 και ώρα 11:00 στην ανωτέρω διεύθυνση της της εταιρείας, (οδός Ραφαηλίδη αριθμός 1, ΤΚ 17778, Ταύρος Αττικής)". 

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ