Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 14-Δεκ-2020 13:48

  Βογιατζόγλου Systems: "Άλμα" 40,55% στα EBITDA, με μικρή μείωση κύκλου εργασιών

  Βογιατζόγλου Systems: "Άλμα" 40,55% στα EBITDA, με μικρή μείωση κύκλου εργασιών
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

   

  ∙Ο ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών ανήλθε σε 6.988 χιλ. Ευρώ κατά το γ΄ τρίμηνο 2020 και 17.375 χιλ. Ευρώ για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020, έναντι 5.668 χιλ. Ευρώ και 18.167 χιλ. Ευρώ τις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2019 εμφανίζοντας θετική μεταβολή 23,30% και αρνητική μεταβολή 4,36% αντίστοιχα. Ο Κύκλος Εργασιών της Μητρικής εταιρείας ανήλθε σε 2.690 χιλ. Ευρώ κατά το γ΄ τρίμηνο 2020 και 9.594 χιλ. Ευρώ για την περίοδο 01.01.2020- 30.09.2020, έναντι 3.531 χιλ. Ευρώ και 12.205 χιλ. Ευρώ τις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2019 εμφανίζοντας αρνητική μεταβολή 23,81% και 21,39% αντίστοιχα.

  ∙Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 566 χιλ. Ευρώ κατά το γ΄ τρίμηνο 2020 έναντι 403 χιλ. Ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο εμφανίζοντας αύξηση ύψους 40,55% ενώ για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 ανήλθαν σε 1.198 χιλ. Ευρώ έναντι 1.669 χιλ. Ευρώ για την αντίστοιχη περσινή περίοδο εμφανίζοντας μείωση ύψους 28,22%. Στην Μητρική εταιρεία τα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) εμφάνισαν ζημίες ύψους 68 χιλ. Ευρώ κατά το γ΄ τρίμηνο 2020 ενώ για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 εμφάνισαν κέρδη ύψους 350 χιλ. Ευρώ έναντι κερδών ύψους 295 χιλ. Ευρώ και 1.071 χιλ. Ευρώ τις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2019.

  ∙Τα Κέρδη προ φόρων, Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 366 χιλ. Ευρώ το γ΄ τρίμηνο 2020 και σε 607 χιλ. Ευρώ για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι 182 χιλ. Ευρώ και 1.107 χιλ. Ευρώ τις αντίστοιχες περιόδους του 2019. Σε επίπεδο Μητρικής εταιρείας εμφάνισαν ζημίες ύψους 209 χιλ. Ευρώ το γ΄ τρίμηνο 2020 και ζημίες ύψους 57 χιλ. Ευρώ για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι κερδών ύψους 152 χιλ. Ευρώ και 667 χιλ. Ευρώ τις αντίστοιχες περσινές περιόδους.

  Κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020, στο πλαίσιο των ενεργειών της Διοίκησης για περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας, με σκοπό την ενίσχυσή των επιχειρηματικών σκοπών και δραστηριοτήτων, αυξήθηκε ο μακροπρόθεσμος δανεισμός του Ομίλου σε 2.000 χιλ. Ευρώ έναντι 630 χιλ. Ευρώ την 31.12.2019 λόγω της σύναψης και εκταμίευσης Ομολογιακού Δανείου ύψους 2.500 χιλ. Ευρώ. Επίσης η Διοίκηση του Ομίλου προέβη στην εξασφάλιση επιπλέον πιστωτικών ορίων για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε κρίσης ρευστότητας επιφέρει η συνέχιση της πανδημίας του COVID‐19.

  Ο Όμιλος διαθέτει σημαντική ρευστότητα με τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου να ανέρχονται στις 30.09.2020 σε Ευρώ 2.954 χιλ. Ευρώ έναντι 1.923 χιλ. Ευρώ την 30.09.2019. Υπενθυμίζεται ότι ο Όμιλος κάνει χρήση των μέτρων στήριξης που ανακοινώνει η πολιτεία για τις πληττόμενες επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένης και της είσπραξης, επιστρεπτέας προκαταβολής ύψους 350 χιλ. Ευρώ.

  Για την αντιμετώπιση της πανδημίας και των αναπόφευκτων συνεπειών της, η Διοίκηση της εταιρείας εφάρμοσε και εφαρμόζει τα αναγκαία, κατά την κρίση της μέτρα (τόσο σε επίπεδο υιοθέτησης και απόλυτης εφαρμογής υγειονομικών μέτρων, όσο και σε αξιοποίηση των μέτρων στήριξης), για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της και την διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς επιχειρηματικής της συνέχειας.

  Συνεχίζει στην ίδια κατεύθυνση με γνώμονα την διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας του Ομίλου, τον περιορισμό του κόστους λειτουργίας και την ενίσχυση της οικονομικής θέσης και ρευστότητας του Ομίλου, ενώ παράλληλα εξετάζει σχέδια για την κατά το δυνατό συντομότερη επάνοδο στον προ-COVID-19 επιχειρηματικό σχεδιασμό, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της πανδημίας.

  Επιπρόσθετα μελετά σε συστηματική βάση όλους τους πιθανούς παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάσουν τη χρηματοοικονομική θέση, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του Ομίλου και έχει λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την εξασφάλιση της λειτουργίας και απρόσκοπτης επιχειρησιακής συνέχειας της Εταιρείας και του Ομίλου.

  Για τους επόμενους μήνες του έτους 2020, οι δραστηριότητες του Ομίλου θα συνεχίζουν να επηρεάζονται σε ένα βαθμό από την εξέλιξη της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

  Σε αυτό το συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, και μολονότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το δεύτερο και σφοδρότερο κύμα της πανδημίας, οι αρχικές εκτιμήσεις της διοίκησης της Εταιρείας, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στην δημοσιευθείσα Οικονομική Έκθεση του πρώτου εξαμήνου 2020, για μείωση του ετήσιου κύκλου εργασιών του Ομίλου το 2020 σε ένα εκτιμώμενο εύρος γύρω στο 8% σε σχέση με τη χρήση 2019, επιβεβαιώνονται και με τα σημερινά δεδομένα.

  Με βάση τα δεδομένα που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας και στο βαθμό που είναι δυνατό να προβλεφθεί, η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι δεν υφίσταται μέχρι την λήξη της τρέχουσας χρήσης οιαδήποτε ουσιώδης αβεβαιότητα ως προς την συνέχιση της δραστηριότητας, την λειτουργία, τις πωλήσεις τόσο της Μητρικής Εταιρείας όσο και των λοιπών οντοτήτων που ανήκουν στον Όμιλο.

  Σε κάθε περίπτωση η ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών της Εταιρείας και του Ομίλου αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και για τον λόγο αυτό η διοίκηση της Εταιρείας με υψηλό αίσθημα ευθύνης παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη της πανδημίας και επεκτείνει και εμπλουτίζει τα μέτρα που λαμβάνει προς αυτήν την κατεύθυνση, ενώ παράλληλα μελετά όλους τους παράγοντες κινδύνου όπως αυτοί διαμορφώνονται με σκοπό την υιοθέτηση της εκάστοτε αναγκαίας πολιτικής και μέτρων για την ελαχιστοποίηση των όποιων αρνητικών επιπτώσεων.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ