Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 11-Δεκ-2020 11:38

  Τι σημαίνει ο μετασχηματισμός της Πειραιώς για τους μετόχους

  Τρ. Πειραιώς: Η αλήθεια για την πρόταση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και την απόρριψη από το ΤΧΣ
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Λεωνίδα Στεργίου

  Την εξασφάλιση ότι οι ζημιές από τις τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων δεν θα δημιουργήσουν νέες κεφαλαιακές απαιτήσεις για την Πειραιώς προσφέρει ο εταιρικός μετασχηματισμός που ενέκρινε χθες η γενική συνέλευση των μετόχων. Οι μέτοχοι πλέον συμμετέχουν σε μια νέα μητρική, η οποία μετατρέπεται σε εταιρεία συμμετοχών, απαλλαγμένη από τραπεζικές δραστηριότητες και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις.

  Αυτό επιτυγχάνεται με τη διάσπαση των τραπεζικών δραστηριοτήτων που εισφέρονται σε μια νέα τράπεζα, θυγατρική της σημερινής που γίνεται εταιρεία συμμετοχών και παραμένει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο.

  Πρόκειται για τη λεγόμενη διαδικασία του hive-down, αντίστοιχη αυτής στην οποία προχώρησε η Eurobank με την τιτλοποίηση κόκκινων δανείων ύψους 7,6 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος "Ηρακλής".

  Στην περίπτωση της Πειραιώς, μετά τη διάσπαση, η εισηγμένη πλέον εταιρεία συμμετοχών θα είναι απαλλαγμένη από απαιτήσεις αναβαλλόμενης φορολογίας με θετική επίπτωση στην ποιότητα των κεφαλαίων της, προς όφελος των μετόχων της, καθώς οι απαιτήσεις αυτές δεν μετατρέπονται σε οριστική απαίτηση υπέρ του Δημοσίου. Σε αντίστοιχη διαδικασία πρόκειται να προχωρήσουν οι υπόλοιπες τράπεζες που θα προχωρήσουν σε τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων στο πλαίσιο του Ηρακλή (Alpha Bank και Εθνική). 

  Η επωνυμία της εισηγμένης θα τροποποιηθεί σε "Πειραιώς Financial Holdings Ανώνυμη Εταιρεία", με διακριτικό τίτλο "Πειραιώς Financial Holdings" και θα διατηρήσει περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και δραστηριότητες του ομίλου που δεν αφορούν την άσκηση τραπεζικών εργασιών. 

  Στη νέα τράπεζα εισφέρονται οι καταθέσεις, τα δάνεια με τις εξασφαλίσεις και το σύνολο των υποχρεώσεων της τράπεζας από ομολογιακά δάνεια υψηλής διαβάθμισης, οι συμμετοχές σε Ελλάδα και εξωτερικό, η ακίνητη περιουσία της τράπεζας και φορολογικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένου του αναβαλλόμενου φόρου. Το μετοχικό κεφάλαιο της νέας τραπεζικής εταιρείας θα ανέρχεται σε 5,4 δισ. Οι μετοχές στη νέα τραπεζική εταιρεία που θα αποκτήσει η εταιρεία συμμετοχών θα παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη και στο μερίσμα. Το μεγαλύτερο μέρος των τιτλοποιημένων δανείων μεσαίας και μικρής διαβάθμισης μένουν στη μητρική, η οποία θα έχει ισχυρότερη κεφαλαιακή δομή.

  Μέτοχοι και νέα δομή

  Έτσι, από τη διαδικασία αυτή δεν προκαλείται ζημιά στους μετόχους, ούτε αλλάζει η σχέση της τράπεζας με αυτούς. Αντίθετα, οι μέτοχοι μπορεί να επωφεληθούν από την καλύτερη διαχείριση των κόκκινων δανείων της νέας τράπεζας με την υποστήριξη της holding τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο. Παράλληλα, η μητρική (συμμετοχών) εταιρεία (εισηγμένη) θα έχει τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων και τη διοχέτευση τους στη νέα τράπεζα. Σε ό,τι αφορά στα μερίσματα, οι μέτοχοι δεν επηρεάζονται καθώς έτσι κι αλλιώς δεν θα διένεμαν οι τράπεζες μερίσματα λόγω της κερδοφορίας τους και λόγω της απόφασης από την EKT και τον SSM να ανασταλούν οι τα μερίσματα λόγω της αβεβαιότητας από την πανδημία.

  Όπως εξήγησε στους μετόχους ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου, ο μετασχηματισμός αυτός σημαίνει:

  Πρώτον, επιτάχυνση της διαδικασίας αποαναγνώρισης σημαντικού ύψους μη εξυπηρετούμενων δανείων της τάξεως των 7 δισ. ευρώ μικτής λογιστικής αξίας από τον υφιστάμενο σήμερα ισολογισμό της τράπεζας, και θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων προς το σύνολο των δανείων, από το επίπεδο του 47%, στο επίπεδο του 30%. 

  Δεύτερον, συμφερότερη μελλοντική έκδοση κεφαλαιακών τίτλων AT1 (πρόσθετα κεφάλαια πρώτης διαβάθμισης) ή Τ2 (δεύτερης διαβάθμισης) από την τράπεζα, ως μητρική πλέον του ομίλου. Η άντληση εποπτικών κεφαλαίων διενεργείται από την μητρική του ομίλου προς περαιτέρω διοχέτευσή τους στις τραπεζικές εταιρείες του ομίλου.

  Τρίτον, σημαντική μείωση του ύψους των προβλέψεων και αποδέσμευση κεφαλαίων που θα συνδράμουν στην περαιτέρω εξυγίανση του ισολογισμού της τράπεζας και τη διευκόλυνση χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας.

  Τέταρτον, η αποαναγνώριση των βαθιά ληξιπρόθεσμων και σε μεγάλο ποσοστό καταγγελμένων δανείων θα επιτρέψει στη νέα τραπεζική εταιρεία να εξοικονομήσει κεφάλαια, ανθρώπινους και άλλους πόρους, προκειμένου να τους στρέψει σε πιο αποδοτικές τραπεζικές δραστηριότητες, μετά από βαθμιαία αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου και ενίσχυση της ψηφιακής τραπεζικής λειτουργίας.

  Πέμπτον, η νέα τράπεζα μπορεί να βελτιστοποιήσει τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων που θα απομείνουν με χρήση όλων των διαθέσιμων εργαλείων (αναδιαρθρώσεις, εισπράξεις, ρευστοποιήσεις, διαγραφές, επιλεκτικές αποεπενδύσεις) και τη δυνατότητα απορρόφησης του όποιου κόστους αυτές συνεπάγονται, ιδίως όταν πρόκειται για βιώσιμες επιχειρήσεις, τις οποίες αξίζει να στηρίξει το τραπεζικό σύστημα για να ξεπεράσουν την παρούσα δυσμενή οικονομική συγκυρία.

  Έκτον, η βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού και των προοπτικών της νέας τραπεζικής εταιρείας, θα επιτρέψει τη σταδιακή ενίσχυση του βαθμού επενδυσιμότητας σε ενοποιημένο επίπεδο προς όφελος των κατόχων μετοχών και ομολόγων της σημερινής Τράπεζας Πειραιώς, παράλληλα με αναμενόμενα μεσοπρόθεσμα οφέλη σε επίπεδο πιστοληπτικής διαβάθμισης, τιμολόγησης, εμπορικής παρουσίας και, συνεπακόλουθα, κεφαλαιακής θέσης.

  Η νέα εισηγμένη

  Η εισηγμένη εταιρεία θα διατηρήσει περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και δραστηριότητες που δεν αφορούν την άσκηση τραπεζικών εργασιών, όπως συμμετοχή σε ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, δραστηριότητες διαμεσολάβησης και διανομής ασφαλιστικών προϊόντων ως ασφαλιστικός πράκτορας, παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών μετοχολογίου σε ημεδαπά και σε αλλοδαπά νομικά πρόσωπα και άλλες συναφείς ή βοηθητικές δραστηριότητες και υπηρεσίες. 

  Τέλος, ως εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διατηρήσει τις υπηρεσίες ενημέρωσης και σχέσεων με επενδυτές, τις υπηρεσίες τήρησης μετοχολογίου, καθώς και υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου. 

  Διαβάστε επίσης:

  Τράπεζα Πειραιώς: Εγκρίθηκε από τη ΓΣ η διάσπαση

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ