Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 10-Δεκ-2020 16:14

  Μαθιός Πυρίμαχα: Μείωση τζίρου κατά 38,5% στο εννεάμηνο

  Μαθιός Πυρίμαχα: Μείωση τζίρου κατά 38,5% στο εννεάμηνο
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Μείωση κύκλου εργασιών κατά άνω του 38% και αρνητικά EBITDA καταγράφει ο Όμιλος "Μαθιός Πυρίμαχα" στο εννεάμηνο του 2020. 

  Ειδικότερα τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας για το εννεάμηνο, συγκρινόμενα παράλληλα και με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης έχουν συνοπτικά ως ακολούθως :

  α) Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 8.358 χιλ. ευρώ, έναντι 13.600 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση κατά 38,54% και στη μητρική εταιρεία σε 8.183 χιλ. ευρώ, έναντι 13.319 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση κατά 38,56%.

  β) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε -692 χιλ. ευρώ, έναντι 416 χιλ. ευρώ, και σε εταιρικό επίπεδο σε -389 χιλ. ευρώ έναντι 682 χιλ. ευρώ .

  γ) Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε -1.693 χιλ. ευρώ, έναντι -108 χιλ ευρώ και για την Εταιρεία σε -1.531 χιλ. ευρώ έναντι 108 χιλ ευρώ.

  δ) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε -251 χιλ. ευρώ, έναντι 868 χιλ. ευρώ, και σε εταιρικό επίπεδο σε -70 χιλ. ευρώ έναντι 1.010 χιλ ευρώ.

  Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου την 30/9/2020 ανήλθε σε 10.642 χιλ. ευρώ, τα ταμειακά διαθέσιμα σε 2.266 χιλ ευρώ και τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 3.846 χιλ ευρώ.

  Όλα τα ανωτέρω, καθώς και οι μεταβολές στην δανειακή θέση, την κεφαλαιακή διάρθρωση και τα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης που έλαβαν χώρα κατά το γ’ τρίμηνο της χρήσης 2020 απεικονίζονται στους ακόλουθους πίνακες :

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ

   

   

  Ο Όμιλος

   

   

  1/1-

  1/1-

  1/7-

  1/7-

   

  30/09/2020

  30/09/2019

  30/09/2020

  30/09/2019

  Κύκλος εργασιών

  8.358

  13.600

  2.766

  4.760

  Κέρδη προ φόρων και

   

   

   

   

  τόκων(EBIT)

  -692

  416

  -275

  110

  Κέρδη προ φόρων (EBT)

  -1.693

  -108

  -538

  -71

  Κέρδη προ φόρων, τόκων και

   

   

   

   

  συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)

  -251

  868

  -133

  240

   

   

  Η εταιρία

   

   

  1/1-

  1/1-

  1/7-

  1/7-

   

  30/09/2020

  30/09/2019

  30/09/2020

  30/09/2019

  Κύκλος εργασιών

  8.183

  13.319

  2.765

  4.641

  Κέρδη προ φόρων και

   

   

   

   

  τόκων(EBIT)

  -389

  682

  -156

  144

  Κέρδη προ φόρων (EBT)

  -1.531

  108

  -421

  -93

  Κέρδη προ φόρων, τόκων και

   

   

   

   

  συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)

  -70

  1.010

  -49

  245

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

   

   

   

   

  ΧΙΛ. ΕΥΡΩ

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ο Όμιλος

   

   

  Η εταιρία

   

  Μακροπρόθεσμες δανειακές τραπεζικές

  30/09/2020

  30/06/2020

  31/12/2019

  30/09/2020

  30/06/2020

  31/12/2019

   

   

   

   

   

   

  υποχρεώσεις

  721

  725

  775

  721

  725

  775

  Βραχυπρόθεσμες δανειακές τραπεζικές

   

   

   

   

   

   

  υποχρεώσεις

  9.922

  7.950

  7.353

  9.911

  7.940

  7.317

  Σύνολο τραπεζικού Δανεισμού

  10.642

  8.675

  8.128

  10.632

  8.665

  8.092

  Υποχρεώσεις μισθώσεων

  304

  241

  302

  1.149

  1.082

  1.134

  Σύνολο Δανεισμού

  10.946

  8.916

  8.430

  11.781

  9.747

  9.226

  Μείον : Διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων

  2.266

  1.112

  618

  2.175

  1.023

  528

  Καθαρός Δανεισμός

  8.681

  7.805

  7.812

  9.607

  8.723

  8.698

  Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

  3.846

  4.373

  5.528

  4.118

  4.540

  5.644

  Σύνολο υποχρεώσεων

  15.077

  13.702

  13.013

  15.676

  14.115

  13.394

  Ο Όμιλος συμμορφώθηκε με τις κατευθυντήριες οδηγίες του παγκόσμιου οργανισμού υγείας και των αρμόδιων αρχών. Ελήφθησαν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να προφυλαχθούν οι εργαζόμενοι της και ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες.

  Επιπλέον δόθηκε βαρύτητα στη συμμετοχή της εταιρείας σε όλα τα μέτρα στήριξης που έδωσε η κυβέρνηση για την βοήθεια στη ρευστότητα.

  Έτσι, από την εμφάνιση της πανδημίας μέχρι και την 30.09.2020, η εταιρία συνειδητά αύξησε την ρευστότητά της με την λήψη νέων χορηγήσεων και προέβη στην εξασφάλιση επιπλέον πιστωτικών ορίων για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε κρίσης ρευστότητας επιφέρει η συνέχιση της πανδημίας του COVID‐19.

  Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση του καθαρού δανεισμού του Ομίλου που ανήλθε σε ευρώ 8.681 χιλ. την 30.09.2020, έναντι ευρώ 7.812 χιλ. την 31.12.2019 και για την εταιρεία ανήλθε σε ευρώ 9.607 χιλ την 30.09.2020 έναντι ευρώ 8.698 χιλ την 31.12.2019. Ωστόσο το μέγεθος των μελλοντικών επιπτώσεων από το δεύτερο και σφοδρότερο κύμα της πανδημίας στην ελληνική οικονομία όσο και στις οικονομίες των λοιπών χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα και δε δύναται να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο οι συνολικές επιδόσεις και η πορεία του Ομίλου και της Εταιρείας να επηρεαστούν αρνητικά και στο τελευταίο τρίμηνο του 2020 και στο μέλλον γενικότερα .

  Παρ' όλα αυτά, η διοίκηση του Ομίλου θα συνεχίσει να παρακολουθεί με αδιάλειπτη προσοχή τις εξελίξεις αυτές, να αξιολογεί τους κινδύνους και να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Ομίλου.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ