Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 03-Δεκ-2020 16:16

  ΣΙΔΜΑ: Εγκρίθηκε από την ΕΓΣ η τροποποίηση του Καταστατικού για την αλλαγή επωνυμίας - νέο Δ.Σ.

  ΣΙΔΜΑ: Εγκρίθηκε από την ΕΓΣ η τροποποίηση του Καταστατικού για την αλλαγή επωνυμίας - νέο Δ.Σ.
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε η σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΣΙΔΜΑ, ενώ ενέκρινε επίσης την τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας για την αλλαγή επωνυμίας σε εφαρμογή του από 8/5/2019 - 14/04/2020 υπογραφέντος ΜoU ("Μνημόνιο Συμφωνίας Πλαισίου για την Λειτουργική και Χρηματοοικονομική Αναδιάρθρωση της ΣΙΔΜΑ και της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ").

  Ειδικότερα, η ΕΓΣ αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού ως εξής:

  Άρθρο 1

  Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ  ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και διακριτικό τίτλο "ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ " (στο εξής η "Εταιρεία"). Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή μπορεί να χρησιμοποιείται η επωνυμία "SIDMA STEEL SA".

  Αναλυτικά, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, στην Αθήνα στις 3 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας επί της Λ. Μεγαρίδος 188, Τ.Κ. 19300 Ασπρόπυργος, συνήλθαν οι μέτοχοι αυτής, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετά την από 12.11.2020 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν 15 μέτοχοι, κάτοχοι 11.217.246 μετοχών, που εκπροσωπούν ποσοστό 82,59 % του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και των επί θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσισαν  ως εξής:

  Θέμα  1ο : Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξέλεξε με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (11.217.246 ψήφοι) νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τα εξής μέλη:

  1) Παναγιώτης Ιωάννου Μπήτρος

  2) Δανιήλ  Δαυϊδ Μπεναρδούτ

  3) Αντώνιος Παύλου Καραδελόγλου

  4) Victor Andrea Pisante

  5) Νικόλαος Παναγιώτη Μαρίου

  6) Σταύρος Νικολάου Γατόπουλος

  7) Μιχαήλ Κων/νου Σαμωνάς

  8) Γεώργιος Σπυρίδωνος Κατσαρός ως ανεξάρτητο μέλος

  9) Αβραάμ Έσδρας Μωυσής ως ανεξάρτητο μέλος

  Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε μονοετής από τη επόμενη της εκλογής τους και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

  Από τα παραπάνω μέλη οι κ.κ. Γεώργιος Κατσαρός και Αβραάμ Μωυσής εξελέγησαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας όπως περιγράφονται στο άρθρο 4 του Ν. 3016/2002.

  Θέμα  2ο : Λήψη απόφασης περί του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της καθώς και ορισμός των μελών της σε περίπτωση που αυτή ορισθεί ανεξάρτητη, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξέλεξε με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (11.217.246 ψήφοι) νέα τριμελή Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, η οποία είναι ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους.

  Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξέλεξε τα ακόλουθα πρόσωπα ως μέλη της :

  1) Αβραάμ Έσδρα  Μωϋσής, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου                            

  2) Γεώργιος  Σπυρίδωνος Κατσαρός, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου             

  3) Παναγιώτης Κων/νου Κωνσταντίνου,  Τρίτο Πρόσωπο Εκτός Εταιρείας

  Τα εκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στους διάφορους τομείς του αντικειμένου της Εταιρείας. Τέλος, η πλειοψηφία των εκλεγέντων μελών πληρούν τα κριτήρια της ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, ενώ τουλάχιστον ένα μέλος, ο κ. Γεώργιος Κατσαρός, διαθέτει την απαιτούμενη επαρκή́ γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

  Η Επιτροπή Ελέγχου έχει θητεία, η οποία θα συμπίπτει με τη θητεία του Δ.Σ. της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή θα έχει θητεία ενός (1) έτους, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2021 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης

  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστεί με απόφαση των μελών της.

  Θέμα 3ο : Αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της Εταιρείας

  Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (11.217.246 ψήφοι), την τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας για την αλλαγή επωνυμίας σε εφαρμογή του από 8/5/2019 - 14/04/2020 υπογραφέντος ΜoU ("Μνημόνιο Συμφωνίας Πλαισίου για την Λειτουργική και Χρηματοοικονομική Αναδιάρθρωση της ΣΙΔΜΑ και της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ").

  Σήμερα το άρθρο 1 του Καταστατικού της Εταιρείας έχει ως εξής :

  Άρθρο 1

  Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και διακριτικό τίτλο "ΣΙΔΜΑ Α.Ε." (στο εξής η "Εταιρεία"). Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή μπορεί να χρησιμοποιείται η επωνυμία αυτή σε πιστή μετάφρασή της σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα.

  Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού ως εξής:

  Άρθρο 1

  Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ  ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και διακριτικό τίτλο "ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ " (στο εξής η "Εταιρεία"). Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή μπορεί να χρησιμοποιείται η επωνυμία "SIDMA STEEL SA".

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ