Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 23-Νοε-2020 13:18

  Πλαστικά Κρήτης: Σε έγκριση ΑΜΚ και εκλογή νέων μελών στο Δ.Σ. προχώρησε η Γ.Σ.

  Πλαστικά Κρήτης: Σε έγκριση ΑΜΚ και εκλογή νέων μελών στο Δ.Σ. προχώρησε η Γ.Σ.
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Πλαστικά Κρήτης, με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που συνήλθε στις 12 Νοεμβρίου.

  Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγήθηκε στην Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 24.641.280 ευρώ με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,90 ευρώ και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

  Ακολούθησε ψηφοφορία κατά την οποία η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με ψήφους 24.415.967 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 89,239% επί του συνόλου των μετοχών με δικαίωμα ψήφου, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 24.641.280 ευρώ με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,90 ευρώ.

  Μετά από αυτά, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει στα 32.855.040 ευρώ και αποτελείται από 27.379.200 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,20 ευρώ.

  Ακολούθως διεξήχθη ψηφοφορία κατά την οποία η Γενική Συνέλευση επίσης ενέκρινε με ψήφους 24.415.967, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 89,239% επί του συνόλου των μετοχών, με δικαίωμα ψήφου, την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού με την παρακάτω προσθήκη στο κείμενό του:

  "……Με την από 12.11.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα ένα χιλιάδες διακόσια ογδόντα ευρώ (24.641.280) με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον ύψους 0,90 ευρώ ανά μετοχή με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 ευρώ σε 1,20 ευρώ.

  Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε τριάντα δύο εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες σαράντα ευρώ (32.855.040) και είναι διαιρεμένο σε είκοσι επτά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες (27.379.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,20 ευρώ της κάθε μίας".

  Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 12ης Νοεμβρίου 2020 εκλέχθηκαν εξάλλου ως νέα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι τη λήξη της θητείας του, οι Χριστίνα Χαλκιαδάκη του Μηνά-Στυλιανού, Γεωργία Μηλάκη του Δημητρίου, Νικόλαος Μυρτάκης του Εμμανουήλ και Μιχαήλ Βλατάκης του Γεωργίου.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, ομόφωνα, την ανασυγκρότησή του σε σώμα και τον καθορισμό των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών του μελών ως εξής:

  1)Ιωάννης Λεμπιδάκης, του Μιχαήλ, Πρόεδρος (μη εκτελεστικό μέλος)

  2)Κατίνα - Άννα Λεμπιδάκη του Μιχαήλ, Αντιπρόεδρος (εκτελεστικό μέλος),

  3)Εμμανουήλ Λεμπιδάκης του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)

  4)Μιχαήλ Λεμπιδάκης του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)

  5)Μιχαήλ Περάκης του Κωνσταντίνου, Μέλος ( μη εκτελεστικό)

  6)Ιωάννης Μελάς του Δημητρίου, Μέλος (εκτελεστικό)

  7)Εμμανουήλ Κυκριλής του Βασιλείου, Μέλος (εκτελεστικό)

  8)Γεώργιος Βαλεργάκης του Μύρωνα, Μέλος (εκτελεστικό)

  9)Γεώργιος Κόρκακας του Ιωάννη, Μέλος (εκτελεστικό)

  10)Μιχαήλ Βλατάκης του Γεωργίου, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)

  11)Νικόλαος Μυρτάκης του Εμμανουήλ, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)

  12)Χριστίνα Χαλκιαδάκη του Μηνά-Στυλιανού, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)

  13)Γεωργία Μηλάκη του Δημητρίου, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)

  Μετά την έγκριση από την Συνέλευση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας της 16ης Οκτωβρίου, για την προσωρινή αντικατάσταση των κ.κ. Εμμανουήλ Ανδρεαδάκη του Γεωργίου και Δημήτριου Αρμάου του Αλεξάνδρου από τους Νικόλαο Μυρτάκη και Μιχαήλ Περάκη, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 12ης Νοεμβρίου 2020 εξέλεξε και όρισε αυτούς ως νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου μέχρι την λήξη της θητείας της, η οποία με την από 26/07/2019 Τακτική Γενική Συνέλευση ορίστηκε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2024.

  Κατόπιν αυτού η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

  1)Μαρία Καπετανάκη του Γεωργίου, μη μέλος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, η οποία έχει τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 44 Ν. 4449/2017 αφού είναι ορκωτός ελεγκτής σε αναστολή και έχει διατελέσει, για πολλά χρόνια, αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της τράπεζας EUROBANK, έχει δε επαρκή γνώση του τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρία.

  2)Νικόλαος Μυρτάκης του Εμμανουήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5%, ούτε διατηρεί επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την εταιρία ή με συνδεδεμένη με αυτήν επιχείρηση, ούτε κατέχει θέση Προέδρου ή διευθυντικού στελέχους της εταιρίας ούτε σε συνδεδεμένη με την εταιρία επιχείρηση, ούτε έχει συγγένεια πρώτου ή δευτέρου βαθμού, ούτε είναι σύζυγος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους και γενικά είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

  Έχει επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία και ανεξαρτησία κρίσης όπως προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

  Είναι οικονομολόγος, έχει διατελέσει Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας, Πρόεδρος της Ενωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής ΑΕΕΓΑ, Διευθυντής της Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Πανελλήνιας Τράπεζας. Κατά την άσκηση των προαναφερθέντων καθηκόντων που απέκτησε επαρκή γνώση των κλάδων της βιομηχανίας και μεταποίησης στον οποίο εντάσσεται και η βιομηχανία πλαστικών, των υπηρεσιών και του πρωτογενούς αγροτικού τομέα στους οποίους δραστηριοποιείται η εταιρία.

  3)Μιχαήλ Περάκης του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος είναι σύμβουλος επενδύσεων ακινήτων και κτηματομεσίτης. Έχει συνεργαστεί ως

  σύμβουλος με διάφορες εταιρίες των κλάδων της βιομηχανίας, της μεταποίησης και των υπηρεσιών. Από τον Ιούλιο του 2019 διατελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και στα πλαίσια αυτών των δραστηριοτήτων του απέκτησε επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία.

  ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου

  Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου μετά από συζήτηση με θέμα τον ορισμό Προέδρου της Επιτροπής, αφού έλαβαν υπόψη ότι ο Πρόεδρος θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία και να έχει ανάλογη του αξιώματος επαγγελματική κατάρτιση και γνώσεις οικονομικών και ότι υπεβλήθη υποψηφιότητα για την θέση αυτή από τον κ. Νικόλαο Μυρτάκη, ο οποίος πληροί τα παραπάνω κριτήρια, αποφάσισαν ομόφωνα τον ορισμό του κ. Μικόλαου Μυρτάκη στην θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου.

  Οκ. Μυρτάκης αποδέχτηκε τον ορισμό του ως Προέδρου της Επιτροπής και η συνεδρίαση έληξε μην υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ