Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 20-Νοε-2020 18:17

  Newsphone: Ολοκληρώθηκε η περίοδος της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης - Δεν ξεπέρασε το 90% το ποσοστό της ΑΝΚΟΣΤΑΡ

  Newsphone: Ολοκληρώθηκε η περίοδος της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης - Δεν ξεπέρασε το 90% το ποσοστό της ΑΝΚΟΣΤΑΡ
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Δεν ξεπέρασε τελικώς το 90% το ποσοστό των μετοχών της Newsphone που κατέχει η ΑΝΚΟΣΤΑΡ, με την ολοκλήρωση της περιόδου της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης της τελευταίας για την απόκτηση του συνόλου των κοινών μετοχών της εταιρείας.

  Έτσι, η ΑΝΚΟΣΤΑΡ δεν δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς.  Η καταβολή του προσφερόμενου ανταλλάγματος των 0,47 ευρώ ανά μετοχή στους αποδεχθέντες μετόχους θα ξεκινήσει περί την 24.11.2020.

  Όπως αναφέρεται αναλυτικά στην εταιρική ανακοίνωση της Newsphone:

  "1. Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 3461/2006 (στο εξής ο "Νόμος"), η εταιρεία με την επωνυμία "ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ" (στο εξής ο "Προτείνων"), ανακοινώνει τα αποτελέσματα της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (στο εξής η "Δημόσια Πρόταση"), την οποία υπέβαλε ο Προτείνων στις 24.06.2020 (στο εξής η "Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης")  προς τους μετόχους της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ" (στο εξής η "Εταιρεία"), για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία (στο εξής οι "Μετοχές"), τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων και  τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατά την 19.06.2020, δηλαδή κατά την ημερομηνία που γεννήθηκε η υποχρέωση υποβολής της Δημόσιας Πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1 του Νόμου, ήτοι 12.510.898 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό περίπου 44,93% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, με αντάλλαγμα €0,47 ανά Μετοχή τοις μετρητοίς (στο εξής το "Προσφερόμενο Αντάλλαγμα").

  Οι λέξεις και φράσεις καθώς και ο συνδυασμός λέξεων και φράσεων με αρχικά κεφαλαία γράμματα, των οποίων ο ορισμός δίδεται στο Πληροφοριακό Δελτίο που συνέταξε ο Προτείνων, ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (στο εξής η "Ε.Κ.") στις 18.09.2020 και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το Νόμο θα έχουν την ίδια έννοια όταν χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση, εκτός εάν ορίζονται διαφορετικά στην παρούσα ή άλλως προκύπτει από τα συμφραζόμενα.

  2. Η Περίοδος Αποδοχής ξεκίνησε στις 23.09.2020 και έληξε στις 18.11.2020. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, 50 Μέτοχοι αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση (στο εξής οι "Αποδεχθέντες Μέτοχοι"), προσφέροντας συνολικά 554.272 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 1,99% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (στο εξής οι "Προσφερθείσες Μετοχές").

  3. Από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων απέκτησε μέσω του Χ.Α. και εξωχρηματιστηριακά συνολικά 8.749.882 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 31,42% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα.

  4. Επομένως, κατά την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερθεισών Μετοχών, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα κατέχουν άμεσα και έμμεσα συνολικά 24.641.256 Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 88,48% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Πρόσθετες Μετοχές που τυχόν αποκτήσει ο Προτείνων μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της ως άνω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης δεν περιλαμβάνονται στο ανωτέρω ποσοστό.

  5. Η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχθέντες Μετόχους θα ξεκινήσει περί την 24.11.2020. Η Τράπεζα Πειραιώς, ως Διαχειρίστρια, θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σε καθέναν πωλητή - Αποδεχθέντα Μέτοχο, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αυτός έχει υποδείξει στη Δήλωση Αποδοχής, δηλαδή: (i) δια της καταβολής μετρητών σε οποιοδήποτε υποκατάστηµα της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα, ή (ii) δια πιστώσεως του λογαριασμού καταθέσεων του Αποδεχθέντος Μετόχου που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς, ή (iii) δι' εκδόσεως τραπεζικής επιταγής σε διαταγή του Αποδεχθέντος Μετόχου για παραλαβή από οποιοδήποτε υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα, οπότε ο Αποδεχθείς Μέτοχος θα αναλάβει και οποιαδήποτε έξοδα που βαρύνουν την έκδοση τραπεζικής επιταγής, όπως καθορίζονται από το οικείο πιστωτικό ίδρυμα, με την επίδειξη της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του και το αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής και για νομικά πρόσωπα, την εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου της υπογραφής των ατόμων που νόμιμα υπογράφουν για το νομικό πρόσωπο, από συνεργαζόμενη τράπεζα ή τέλος (iv) με πίστωση του λογαριασμού του Χειριστή του Αποδεχθέντος Μετόχου, σε περίπτωση που ο Αποδεχθείς Μέτοχος εξουσιοδότησε το Χειριστή του να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για λογαριασμό του με σκοπό να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση.

  6. Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι από το καταβλητέο προς τους Αποδεχθέντες Μετόχους Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα αφαιρεθεί ο φόρος που προβλέπεται στο άρθρο 9 του Ν. 2579/1998, ανέρχεται σήμερα σε 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Προσφερθεισών Μετοχών.

  7. Δεδομένου ότι ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατέχουν άμεσα και έμμεσα Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μικρότερο του 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων δε δικαιούται να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, όπως ορίζεται στο Πληροφοριακό Δελτίο. 

  8. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενήργησε ως Σύμβουλος του Προτείνοντος και Διαχειριστής της Δημόσιας Πρότασης".

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ