Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 05-Νοε-2020 17:51

  ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Μη ουσιώδης αναμένεται η επίδραση της πανδημίας στα ετήσια αποτελέσματα

  ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Μη ουσιώδης αναμένεται η επίδραση της πανδημίας στα ετήσια αποτελέσματα
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η ΕΛΑΣΤΡΟΝ, σε συνέχεια της από 27.10.2020  επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και στο πλαίσιο ορθής ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, αναφέρει συμπληρωματικά τα ακόλουθα ως προς τις επιπτώσεις της πανδημίας στην λειτουργία της εταιρείας σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις της 30.06.2020 :

  Α) Επίπτωση της πανδημίας στην λειτουργία της εταιρίας

  Στην σελίδα 7 της Εξαμηνιαίας Οικονομικής έκθεσης αναφέρονται τα ακόλουθα: "H δραστηριότητα και η πορεία των αποτελεσμάτων του χαλυβουργικού τομέα του Ομίλου κατά το 1ο εξάμηνο του έτους επηρεάστηκε αναπόφευκτα από την εφαρμογή των μέτρων περιορισμού της πανδημίας τόσο στην Ελληνική όσο και στην Ευρωπαϊκή αγορά, με κύριο χαρακτηριστικό την πτώση της ζήτησης και την κάμψη των τιμών των Α υλών. Στο πλαίσιο αυτό ο κύκλος εργασιών του ομίλου σημείωσε πτώση κατά 19% επηρεαζόμενος κυρίως από τις πωλήσεις εξωτερικού οι οποίες σημείωσαν κάμψη κατά 33%".

  Η ως άνω μείωση του κύκλου εργασιών σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2019 αντανακλά την μείωση της ποσότητας πώλησης του χαλυβουργικού κλάδου του ομίλου, καθώς και την πτώση των τιμών πώλησης, με βασικό παράγοντα την κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας συνέπεια και των μέτρων περιορισμού εξάπλωσης της πανδημίας. Δεδομένου, ότι σημαντικός αριθμός εξωγενών παραγόντων, πλην Covid-19, συμβάλλουν στην διαμόρφωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του ομίλου, η ακριβής αποτύπωση των επιπτώσεων της πανδημίας απαιτεί παραδοχές και κρίσεις που ενδεχομένως περιλαμβάνουν ορισμένο βαθμό υποκειμενικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, η πτώση του κύκλου εργασιών του Ομίλου συνέπεια των επιπτώσεων της πανδημίας εκτιμάται ότι ανήλθε σε ποσοστό μικρότερο του 10% με το μεγαλύτερο ποσοστό της μείωσης να προέρχεται από τις αγορές του εξωτερικού. Αντιθέτως, βελτίωση και συγκράτηση σημείωσε το περιθώριο μικτού κέρδους το οποίο ανήλθε σε 11,3% έναντι 9,8% στο 1ο 6μηνο του 2019, ως αποτέλεσμα υλοποίησης σημαντικού ανεκτέλεστου υπολοίπου παραγγελιών και στοχευμένων αγορών Α υλών που βελτίωσαν το κόστος παραγωγής. Όσον αφορά την λειτουργία και τα αποτελέσματα τόσο του ενεργειακού όσο και του αγροτικού κλάδου στους οποίους δραστηριοποιείται ο όμιλος, εκτιμάται ότι δεν επηρεάστηκαν από τις επιπτώσεις και τα μέτρα ανάσχεσης της πανδημίας.

  Σχετικά με την προμήθεια Α υλών, έως σήμερα δεν έχει σημειωθεί καθυστέρηση ή αναβολή στις συμφωνηθείσες ποσότητες και χρόνους παράδοσης Α υλών γεγονός που δημιουργεί εύλογη βεβαιότητα ως προς την ομαλή συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας του ομίλου. Επιπλέον, σημειώνεται ότι λόγω σημαντικής διασποράς του πελατολόγιου του ομίλου σε κλάδους και γεωγραφικές αγορές, δεν έχει παρατηρηθεί οποιαδήποτε αθέτηση των συμφωνηθέντων όρων πίστωσης. Την 30.06.2020, ποσοστό 8% των συνολικών εμπορικών απαιτήσεων της εταιρείας αφορούσε πελάτες που είχαν ενταχθεί στο μέτρο αναστολής πληρωμών αξιογράφων, ενώ μέχρι σήμερα το σύνολο των εν λόγω απαιτήσεων έχει εισπραχθεί. 

  Β) Μέτρα που λήφθηκαν για την μείωση της επίδρασης της πανδημίας

  Από την έναρξη της πανδημίας η διοίκηση του Ομίλου αξιολογεί συνεχώς τις τρέχουσες συνθήκες και ακολουθεί τις οδηγίες και συστάσεις των αρμόδιων φορέων, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας των εργαζόμενων και συνεργατών του. Ειδικότερα εφαρμόζει ένα πλέγμα μέτρων τα οποία συνοψίζονται στα εξής:

  - Περιορισμός όλων των επαγγελματικών ταξιδιών του προσωπικού στα απολύτως αναγκαία, καθώς και μείωση της συχνότητας των επισκέψεων τρίτων εντός των εγκαταστάσεων της εταιρίας, με ταυτόχρονη εφαρμογή όλων των καθορισμένων μέτρων προστασίας.

  - Μείωση της συχνότητας όλων των εταιρικών συναντήσεων εντός του χώρου των γραφείων της εταιρείας και αντικατάσταση τους με τηλεδιασκέψεις.

  - Παροχή και τοποθέτηση ατομικών μέσων προστασίας και υγιεινής σε εμφανή σημεία της εταιρίας (προστατευτικές μάσκες, αντισηπτικά υγρά), εφαρμογή μέτρου απολύμανσης χεριών και θερμομέτρησης κατά την είσοδο του προσωπικού και τρίτων στους χώρους εργασίας.

  - Απολύμανση των εγκαταστάσεων της εταιρίας από εξειδικευμένα συνεργεία απολυμάνσεων σε εβδομαδιαία βάση.

  - Εφαρμογή μέτρων αποφυγής συνωστισμού και διατήρησης ασφαλούς απόστασης μεταξύ των εργαζομένων σύμφωνα με τις συστάσεις των αρμόδιων φορέων.

  - Οργάνωση και ενθάρρυνση εργασίας από το σπίτι όπου αυτό είναι εφικτό, μέσω της παροχής κατάλληλου εξοπλισμού Η/Υ. 

  - Διενέργεια υποχρεωτικού προληπτικού τεστ για Covid-19 στο σύνολο του προσωπικού μετά την επιστροφή από την θερινή άδεια, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που αυτό κρίνεται αναγκαίο.

  - Σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτων συμπτωμάτων ή επαφής με πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα, επιβάλλεται η απομάκρυνση του εργαζόμενου από τον χώρο εργασίας και απαιτείται ιατρική γνωμάτευση ως προς τον χρόνο επιστροφής σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.

  - Συνεχής αξιολόγηση της ρευστότητας της εταιρίας και κατάρτιση τριμηνιαίων κυλιόμενων προβλέψεων χρηματικών ροών με στόχο την προετοιμασία έναντι ενδεχόμενων έκτακτων αναγκών.

  - Εξασφάλιση των απαραίτητων γραμμών πίστωσης από τις συνεργαζόμενες τράπεζες για την προάσπιση της απρόσκοπτης χρηματοδότησης του ομίλου.

  Γ) Εκτίμηση της επίδρασης της πανδημίας στο μέλλον.

  Ασφαλείς προβλέψεις ως προς την μελλοντική επίδραση της πανδημίας είναι δύσκολο να γίνουν λαμβάνοντας υπόψη τις ευμετάβλητες συνθήκες ως προς την εξέλιξη της, το είδος και την διάρκεια των μέτρων που ενδεχομένως ληφθούν, καθώς και τον βαθμό στον οποίο θα επηρεάσουν την εξέλιξη της οικονομικής δραστηριότητας. Ο χαλυβουργικός κλάδος στο σύνολο του παρουσίασε βελτίωση της ζήτησης από το 3ο τρίμηνο και έπειτα, ενώ η απορρόφηση των ειδών του από τομείς που δεν επλήγησαν σημαντικά από τα μέτρα περιορισμού της πανδημίας συνετέλεσε στην περιορισμένης έκτασης επίπτωση της στην δραστηριότητα των εταιρειών του κλάδου. Τέλος, όσον αφορά την επίπτωση της πανδημίας στα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου για το 2020 εκτιμάται ότι θα είναι μη ουσιώδης.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ