Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 12-Οκτ-2020 15:09

  Διευκρινίσεις από MLS για το πόρισμα της Deloitte και τα αιτήματα προς τους ομολογιούχους

  Διευκρινίσεις από MLS για το πόρισμα της Deloitte και τα αιτήματα προς τους ομολογιούχους
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Σε διευκρινίσεις σχετικά με τα αιτήματά της προς τους εκπροσώπους των ομολογιούχων ΜΛΣ01 και ΜΛΣ03 για τροποποίηση των περιόδων πληρωμής των κουπονιών από 3 σε 6 μήνες, αλλά και για το πόρισμα του Ειδικού Ελέγχου της Deloitte Business Solutions προέβη η MLS Πληροφορική Α.Ε. με γνώμονα την ορθή και πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

  Ειδικότερα, η εταιρεία ανακοίνωσε τα ακόλουθα:

  1) Αναφορικά με το από 7.10.2020 αίτημα της MLS Πληροφορική ΑΕ προς τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων ΜΛΣ01 έκδοσης 14.04.2016 ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, για τροποποίηση των περιόδων πληρωμής των κουπονιών από 3 σε 6 μήνες αρχής γενομένης από το επόμενο της 12.10.2020, η Εταιρία διαψεύδει δημοσιεύματα ότι το αίτημα της απορρίφθηκε και ανακοινώνει ότι, όπως ενημερώθηκε από τον Εκπρόσωπο και σύμφωνα με τους Όρους του εν λόγω Ομολογιακού, θα συγκληθεί Συνέλευση Ομολογιούχων στις 19/10/2020 σύμφωνα με σχετική Πρόσκληση η οποία θα ακολουθήσει, προκειμένου να συζητηθεί το προαναφερθέν αίτημα της και να ληφθεί απόφαση επ’ αυτού.

  2) Αναφορικά με το από 7.10.2020 αίτημα της MLS Πληροφορική ΑΕ προς τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων ΜΛΣ03 έκδοσης 18.06.2019, ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, για τροποποίηση των περιόδων πληρωμής των κουπονιών από 3 σε 6 μήνες αρχής γενομένης από το επόμενο, η Εταιρία διαψεύδει δημοσιεύματα ότι το αίτημα της απορρίφθηκε και ανακοινώνει ότι, όπως ενημερώθηκε από τον Εκπρόσωπο και σύμφωνα με τους Όρους του εν λόγω Ομολογιακού, θα συγκληθεί Συνέλευση Ομολογιούχων σε ημερομηνία η οποία ακόμα δεν έχει προσδιοριστεί και θα ανακοινωθεί με σχετική Πρόσκληση, προκειμένου να συζητηθεί το προαναφερθέν αίτημά της και να ληφθεί απόφαση επ’ αυτού.

  3) Σχετικά με το πόρισμα του Ειδικού Ελέγχου που ανατέθηκε στην εταιρία Deloitte Business Solutions AE και σε συνέχεια με τα ήδη ανακοινωθέντα, η Εταιρία ανακοινώνει τα εξής:

  3.1) Στις 18.9.2020 ολοκληρώθηκε ο έλεγχος και παρουσιάστηκε από την Deloitte στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Σχέδιο του εν λόγω πορίσματος μέσω τηλεδιάσκεψης, το οποίο, αναφορικά με τα άυλα κατέληγε στα εξής : α) τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας στις 31.12.2018 ήταν ΕΥΡΩ 25,383 εκ. μειωμένα κατά ΕΥΡΩ 91χιλ. λόγω κεφαλαιοποιήσεων σε σχέση με τα δημοσιευμένα. Σε αυτά εφαρμόστηκε επιπρόσθετη απόσβεση κατά ΕΥΡΩ 4,598 εκ. και απομείωση αξίας ΕΥΡΩ 3,552 εκ. λόγω μειωμένων πωλήσεων κατά το 2019 και α’ εξάμηνο 2020. Η τελική προσαρμοσμένη αναπόσβεστη αξία των άυλων της 31.12.2018 διαμορφώνεται έτσι σύμφωνα με την Deloitte σε ΕΥΡΩ 17,243 εκ.

  3.2) Το Τελικό Σχέδιο Έκθεσης του εν λόγω Ειδικού Ελέγχου απεστάλη από την Deloitte στην Εταιρία στις 6.10.2020 και ακολούθως, στις 8.10.2020 και ύστερα από έγκριση του ΔΣ, η Εταιρία το απέστειλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

  4) Ενόψει της αναμενόμενης παράδοσης από την Deloitte της Τελικής Έκθεσης προς την Εταιρία και τους Ορκωτούς της Ελεγκτές (PKF) προκειμένου να προχωρήσει ο έλεγχος των οικονομικών αποτελεσμάτων της οικονομικής χρήσης 1.1.-31.12.2019 η Εταιρία ανακοινώνει ότι το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα δημοσιοποίησης της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης που έληξε την 31.12.2019 προσδιορίζεται σε περίπου 4 εβδομάδες από την παράδοση της Τελικής Έκθεσης του Ειδικού Ελέγχου της Deloitte σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει ορίσει ο Ορκωτός Ελεγκτής.

  5) Αναφορικά με την δημοσιοποίηση της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της περιόδου που έληξε την 30.6.2020 η Εταιρία ανακοινώνει τα εξής:

  5.1) Η Εταιρία έχει πραγματοποιήσει ήδη όλες τις προβλεπόμενες διαδικαστικές ενέργειες προκειμένου να ετοιμαστούν οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις και να είναι έτοιμες προς έλεγχο από τον Ορκωτό Ελεγκτή, ώστε στη συνέχεια να δημοσιευτούν.

  5.2) Καθώς ο Ορκωτός Ελεγκτής της κάθε χρήσης εκλέγεται αποκλειστικά και μόνο από την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να περιμένει την δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2019 προκειμένου να πραγματοποιήσει την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2020 και να εκλέξει έτσι Ορκωτό Ελεγκτή για τη χρήση 1.1-31.12.2010 ο οποίος στη συνέχεια θα ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις του 1ου Εξαμήνου 2020 προκειμένου αυτές να δημοσιευτούν.

  5.3) Η εν λόγω Γενική Συνέλευση θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί ύστερα από 20 ημέρες από την δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2019 σύμφωνα και με τα υπό (4) παραπάνω. 

  5.4) Επομένως η Εταιρία εκτιμά ότι θα μπορέσει να δημοσιεύσει τις οικονομικές καταστάσεις 1ου Εξαμήνου 2020 περίπου 4 εβδομάδες μετά την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2020 και την εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 1.1-31.12.2020.

  6) Η Εταιρία ανακοινώνει πως αναφορικά με τα υπό (4) και (5) παραπάνω, σε κάθε περίπτωση βρίσκεται σε συνεχείς επαφές και συζητήσεις τόσο με τους ορκωτούς ελεγκτές όσο και με τους νομικούς της συμβούλους διερευνώντας τρόπους επίσπευσης των παραπάνω διαδικασιών προκειμένου να δημοσιεύσει τις οικονομικές καταστάσεις 31.12.2019 και 30.6.2020 το ταχύτερο δυνατό πάντα στα πλαίσια του επιτρεπτού σύμφωνα με τη νομοθεσία.

  7) Η Εταιρία περαιτέρω ανακοινώνει ότι ανταποκρίθηκε σε κάθε υπόδειξη ή αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θέτοντας το σύνολο των στοιχείων που διαθέτει στη διάθεση ελέγχου, υποβάλλοντας πολυσέλιδα απαντητικά υπομνήματα και τέλος προσλαμβάνοντας Εταιρία της ομάδας διεθνών ελεγκτικών "Big 4" προκειμένου να διασφαλίσει την διαφάνεια και αμεροληψία τόσο του ελέγχου των άυλων στοιχείων της όσο και του Business Plan τεκμηρίωσης της βιωσιμότητάς της, την παράδοση του οποίου αναμένει.

  8) Τέλος, η Εταιρία επισημαίνει ότι η οικονομική συγκυρία σε συνδυασμό με τις συνέπειες της πανδημίας Covid-19 συμπίεσαν τα οικονομικά της μεγέθη πρωτίστως και λόγω της συνεργασίας της με τον τομέα του λιανικού εμπορίου. Η επελθούσα μείωση του κύκλου εργασιών της σε συνδυασμό με την μεταβολή των όρων συνεργασίας και πληρωμών από ορισμένους εμπορικούς αντισυμβαλλόμενους επέφερε αντίστοιχη επίπτωση στις ταμειακές ροές με αποτέλεσμα την υποχρεωτική εκ μέρους της χρονική μετάθεση μέρους των υποχρεώσεών της.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ