Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 21-Σεπ-2020 18:40

  Newsphone: Από 23/9 έως 18/11 η Περίοδος Αποδοχής

  Newsphone: Από 23/9 έως 18/11 η Περίοδος Αποδοχής
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας οι μέτοχοι δύνανται να αποδέχονται τη Δημόσια Πρόταση με την υποβολή σχετικής έγγραφης δήλωσης αποδοχής (στο εξής η "Δήλωση Αποδοχής") σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (στο εξής ο "Διαχειριστής"), στην Ελλάδα θα διαρκέσει συνολικά οκτώ (8) εβδομάδες, με έναρξη στις 23.09.2020 στις 08:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) και λήξη στις 18.11.2020, με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ.

  Όπως αναφέρει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση:
  Στις 18.09.2020, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (στο εξής η "ΕΚ") ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του Ν. 3461/2006 (στο εξής ο "Νόμος"), όπως ισχύει, το πληροφοριακό δελτίο (στο εξής το "Πληροφοριακό Δελτίο") της υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης (στο εξής η "Δημόσια Πρόταση") την οποία η εταιρεία με την επωνυμία "ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ" (στο εξής ο "Προτείνων"), είχε απευθύνει προς τους μετόχους της εταιρείας "ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ" (στο εξής η "Εταιρεία"). Ο Προτείνων υπέβαλε τη Δημόσια Πρόταση την 24.06.2020 (στο εξής η "Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης") καταθέτοντας σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου στην ΕΚ και ενημερώνοντας το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Ακολούθως, η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 του Νόμου.

      1.    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

  Οι Γεώργιος Θεοδόσης – Μαλιούρης του Αναστασίου, Τερέζα Θεοδόση του Γεωργίου και Ευστράτιος Απέργης του Νικολάου-Φιλίππου (στο εξής οι "Βασικοί Μέτοχοι") υπέγραψαν την από 19.06.2020 συμφωνία μετόχων (η "Συμφωνία Μετόχων") με την οποία, μεταξύ άλλων, συμφώνησαν να ενεργούν συντονισμένα μεταξύ τους κατά την έννοια του άρθρου 2 (ε) του Νόμου, ώστε να επιδιώξουν την απόκτηση από κοινού του ελέγχου της Εταιρείας. Δυνάμει της Συμφωνίας Μετόχων και κατά την ημερομηνία υπογραφής της, οι Βασικοί Μέτοχοι ασκούσαν από κοινού 15.337.102 δικαιώματα ψήφου που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 55,07% του συνόλου των Μετοχών (όπως ορίζονται κατωτέρω) και δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία και υπερέβησαν το όριο του 33,33%. Λόγω της υπέρβασης του ορίου του 33,33% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, δημιουργήθηκε για τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα (όπως ορίζονται παρακάτω) η υποχρέωση υποβολής Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του Νόμου.

  Στη Συμφωνία Μετόχων, οι Βασικοί Μέτοχοι συμφώνησαν όπως την συνεπαγόμενη υποχρεωτική δημόσια πρόταση διενεργήσει ο Προτείνων, εταιρεία ελεγχόμενη από κοινού από τους Βασικούς Μετόχους.

  Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα, βάσει του άρθρου 2 (ε) του Νόμου είναι: (i) οι Βασικοί Μέτοχοι, ως πρόσωπα που έχουν τον απώτατο έλεγχο του Προτείνοντα, (ii) τα πρόσωπα που ελέγχονται κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3, παράγραφος 1 (γ) του Ν. 3556/2007 από τους Βασικούς Μετόχους και κατέχουν μετοχές της Εταιρείας, ήτοι η PULCLAIR COMPANY LTD η οποία ελέγχεται και ανήκει κατά 100% στον Γεώργιο Θεοδόση – Μαλλιούρη και η PANFORCE LIMITED η οποία ελέγχεται και ανήκει κατά 100% στον Ευστράτιο Απέργη και η ANCOSTAR HOLDINGS LIMITED, 100% μητρική εταιρεία του Προτείνοντα η οποία ελέγχεται από κοινού και ανήκει στους Βασικούς Μετόχους (κατά 52,75% στον Γεώργιο Θεοδόση – Μαλιούρη, 20,15% στην Τερέζα Θεοδόση του Γεωργίου και 27,10% στον Ευστράτιο Απέργη) και (iii) τα πρόσωπα που ελέγχονται κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3, παράγραφος 1 (γ) του Ν. 3556/2007 από τους Βασικούς Μετόχους και δεν κατέχουν Μετοχές ή δεν ανήκουν στον όμιλο της Εταιρείας, και είναι τα εξής: 1. ΛΕΒΑΝΤΕ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 2. ΛΕΒΑΝΤΕ ΦΕΡΡΙΣ ΙΙΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 3. ΙΟΝΙΣΣΟΣ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 4. ΙΟΝΙΣΣΟΣ ΦΕΡΡΙΣ ΙΙΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 5. ΛΕΒΑΝΤΕ ΦΕΡΡΙΣ V ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 6. ΛΕΒΑΝΤΕ ΦΕΡΡΙΣ ΓΚΡΟΥΠ (κοινοπραξία των υπό 1, 2,3 4 και 5 ναυτικών εταιρειών), 7. LEVANTE PROPERTIES IΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 8. Ε. Απέργης – Μ.Ε. Δημητροκάλλη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, 9. ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και 10. Ramani Company Limited (από κοινού τα "Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα" ή τα "Συντονισμένα Πρόσωπα"). Πέραν αυτών, δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα.

  Κατά την 19η Ιουνίου 2020 (στο εξής η "Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης") και κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατείχαν άμεσα και έμμεσα 15.337.102 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ύψους περίπου 55,07% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Έτσι, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, οι μετοχές της Δημόσιας Πρότασης ανέρχονταν σε 12.510.898 Μετοχές (στο εξής οι "Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης"), οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 44,93% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των ιδίων Μετοχών που κατέχει η Εταιρεία.

  Περαιτέρω, από την Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης μέχρι και την 17.09.2020, ο Προτείνων απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών (στο εξής το "Χ.Α.") συνολικά 5.947.453 Μετοχές, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα (όπως ορίζεται κατωτέρω), που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 21,36% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

  Συνεπώς, κατά την 18.09.2020, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατείχαν, άμεσα και έμμεσα, συνολικά  21.284.555 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 76,43% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

  Κατά την ημερομηνία της παρούσης, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €8.354.400,00 και διαιρείται σε 27.848.000 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου Μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης (στο εξής οι "Μετοχές"), οι οποίες διαπραγματεύονται στην "Κύρια Αγορά" του Χ.Α.

      2.    ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ

  Το προσφερόμενο από τον Προτείνοντα αντάλλαγμα, σε μετρητά, για την απόκτηση κάθε Μετοχής της Δημόσιας Πρότασης, η οποία θα του προσφερθεί νομίμως και εγκύρως (στο εξής οι "Προσφερόμενες Μετοχές") κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης (στο εξής η "Περίοδος Αποδοχής"), ανέρχεται σε €0,47 (στο εξής το "Προσφερόμενο Αντάλλαγμα").

  Σχετικά με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σημειώνονται τα εξής:

      η μέση χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών (στο εξής "MXTM") κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ανέρχεται σε €0,3723.
      ούτε ο Προτείνων ούτε οποιοδήποτε Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης.
      Ο Προτείνων όρισε την εταιρεία με την επωνυμία Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ως ανεξάρτητο αποτιμητή (στο εξής ο "Αποτιμητής") για τη διενέργεια αποτίμησης και σύνταξης σχετικής έκθεσης αποτίμησης για τις κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης (στο εξής η "Έκθεση Αποτίμησης"), δεδομένου ότι, συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις: i) του άρθρου 9 παράγραφος 6 περίπτωση (β) δεύτερο εδάφιο του Νόμου, καθώς κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί των Μετοχών της Εταιρείας δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας, συγκεκριμένα ανήλθαν σε 1,93% του συνόλου αυτών και ii) του άρθρου 9, παράγραφος 6, περίπτωση (γ) καθώς το εύλογο και δίκαιο αντάλλαγμα όπως προσδιορίζεται με τα κριτήρια της παρ. 4 του άρθρου 9 του Νόμου, ήτοι €0,3723 ανά Μετοχή, υπολείπεται του ογδόντα τοις εκατό (80%) της λογιστικής αξίας ανά Μετοχή, με βάση τα στοιχεία του μέσου όρου των τελευταίων δύο δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων του ν. 3556/2007, ήτοι €0,617 ανά Μετοχή. Η τιμή που προέκυψε από την παραπάνω αποτίμηση ανέρχεται σε €0,45 ανά Μετοχή και η σχετική Έκθεση Αποτίμησης δημοσιεύτηκε σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.1 του Νόμου.

  Επομένως το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα πληροί τα κριτήρια του "δίκαιου και εύλογου" ανταλλάγματος κατ' άρθρο 9, παρ. 4 και 6 του Νόμου.

  Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα:

  -     Υπερβαίνει κατά περίπου 26% τη ΜΧΤΜ κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, η οποία ανερχόταν σε €0,3723.

  -     Υπερβαίνει κατά περίπου 59% την τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο ΧΑ κατά την προηγούμενη ημερομηνία από την ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση, ήτοι την 19 Ιουνίου 2020, η οποία ανερχόταν σε €0,296 και

  -     Υπερβαίνει κατά περίπου 2% την τιμή ανά Μετοχή που προέκυψε από την Έκθεση Αποτίμησης του Αποτιμητή.

  Πέραν του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, ο Προτείνων θα αναλάβει για λογαριασμό των μετόχων που θα αποδεχτούν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση (στο εξής οι "Αποδεχόμενοι Μέτοχοι") την καταβολή των προβλεπόμενων στο άρθρο 7 της κωδικοποιημένης απόφασης αρ. 1 (συνεδρίαση 223/28.1.2014) του Διοικητικού Συμβουλίου της "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία" (στο εξής η "ΕΛ.Κ.Α.Τ.") δικαιωμάτων  υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την καταχώριση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των μεταβιβαζομένων Προσφερόμενων Μετοχών (στο εξής οι "Μεταβιβαζόμενες Μετοχές") , σήμερα ανερχόμενων σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης (η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: (i) του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, και (ii) της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων του άρθρου 46 του Κωδικοποιημένου Κανονισμού Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3/304/10.06.2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ο "Κανονισμός Λειτουργίας Σ.Α.Τ") στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσο με το μικρότερο μεταξύ των €20 και του 20% επί της αξίας της μεταβίβασης για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο ανά λογαριασμό αξιών.

  Σημειώνεται ότι από το καταβλητέο Προσφερόμενο Αντάλλαγμα στους Αποδεχόμενους Μετόχους θα αφαιρεθεί το ποσό που αναλογεί στο φόρο χρηματιστηριακών συναλλαγών, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα.

  Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος δίχως την επιβάρυνση από τα δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., αλλά μειωμένο κατά το ποσό του προαναφερόμενου φόρου.

      3.    ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

  Η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να αποδέχονται τη Δημόσια Πρόταση με την υποβολή σχετικής έγγραφης δήλωσης αποδοχής (στο εξής η "Δήλωση Αποδοχής") σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (στο εξής ο "Διαχειριστής"), στην Ελλάδα θα διαρκέσει συνολικά οκτώ (8) εβδομάδες, με έναρξη στις 23.09.2020 στις 08:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) και λήξη στις 18.11.2020, με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 του Νόμου (στο εξής η "Περίοδος Αποδοχής").

  Η διαδικασία αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 2.2 του Πληροφοριακού Δελτίου.

  Από, και δια της προσήκουσας, έγκυρης, εµπρόθεσµης και νόµιµης ολοκλήρωσης της διαδικασίας που περιγράφεται στην παράγραφο 2.2 του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Αποδεχόµενος Μέτοχος θα θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τη ∆ηµόσια Πρόταση.

  Μέτοχος δύναται να θεωρηθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί έγκυρα τη Δημόσια Πρόταση, στο βαθμό που δεν έχει συμπληρώσει νομίμως και προσηκόντως τη Δήλωση Αποδοχής, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της καθώς και τα προβλεπόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο.

      4.    ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

  Οι μέτοχοι της Εταιρείας μπορούν να λάβουν δωρεάν αντίτυπα του Πληροφοριακού Δελτίου, των Δηλώσεων Αποδοχής και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Δηλώσεων Αποδοχής από όλα τα υποκαταστήματα του Διαχειριστή στην Ελλάδα από τις 23.09.2020 και καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

  Το Πληροφοριακό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν σε έντυπη μορφή σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (ο "Σύμβουλος του Προτείνοντος") στην Ελλάδα και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο του Συμβούλου του Προτείνοντος, (www.piraeusbankgroup.com), του Χ.A. (www.helex.gr) και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr).

      5.    ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

  Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν με επιμέλεια του Προτείνοντος, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ήτοι μέχρι και την 20.11.2020, στο διαδικτυακό τόπο και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α., και θα κοινοποιηθούν στους εργαζόμενους της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου.

  Η μεταβίβαση των Μετοχών, που έχουν νομίμως και εγκύρως προσφερθεί από τους Αποδεχόμενους Μετόχους, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 2.6 του Πληροφοριακού Δελτίου.

      6.    ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΟΔΟΥ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

  Εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατέχουν συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων:

  ‐          Θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze out), σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την Απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., και θα απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, όλων των Μετοχών των υπολοίπων μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής (στο εξής το "Δικαίωμα Εξαγοράς").

  ‐          Υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση προς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα (στο εξής το "Δικαίωμα Εξόδου"). Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

  Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και στην περίπτωση άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς  ο Προτείνων, ο οποίος θα κατέχει το 100% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας θα συγκαλέσει αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17παρ. 5 του Ν. 3371/2005, στην οποία (γενική συνέλευση) θα ψηφίσει ο ίδιος και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα υπέρ αυτής της απόφασης. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η Εταιρεία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής της Εταιρείας από το Χ.Α.

  Σε περίπτωση που ο Προτείνων κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μικρότερο του 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων προτίθεται να συνεχίσει, με την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς, τις προσπάθειες για τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.

      7.    ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  Η παρούσα Δημόσια Πρόταση, δεν αποτελεί πρόταση για αγορά μετοχών και δεν απευθύνεται με κανένα τρόπο ή καθ' οιονδήποτε τύπο (έγγραφο ή άλλως πως), άμεσα ή έμμεσα, σε πρόσωπα (νομικά ή φυσικά) σε οιαδήποτε δικαιοδοσία πλην της ελληνικής επικράτειας, όπου η διενέργεια μίας τέτοιας πρότασης ή η ταχυδρόμηση/διανομή της παρούσας ανακοίνωσης είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, διατάξεως ή κανονισμού ή υπόκειται σε περιορισμούς (στο εξής οι "Εξαιρούμενες Χώρες"). Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) προς ή η λήψη από τις Εξαιρούμενες Χώρες.

  Ως εκ τούτου, πρόσωπα τα οποία τυχόν λάβουν την παρούσα ανακοίνωση, το Πληροφοριακό Δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο σχετικό με τη Δημόσια Πρόταση θα πρέπει να ενημερωθούν προσηκόντως και να λάβουν υπόψη τους παραπάνω περιορισμούς. Ο Προτείνων, ο Σύμβουλος και ο Διαχειριστής δεν φέρουν οιαδήποτε ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων από οιοδήποτε πρόσωπο.

  Η παρούσα ανακοίνωση δεν υποκαθιστά το σύνολο του κειμένου του Πληροφοριακού Δελτίου στο οποίο θα πρέπει να ανατρέξει και το οποίο θα πρέπει να μελετήσει κάθε ενδιαφερόμενος.

  Εκτός αν ορίζονται άλλως στην παρούσα, οι όροι με αρχικά κεφαλαία φέρουν την έννοια και την ερμηνεία που τους αποδίδεται στο Πληροφοριακό Δελτίο της Δημόσιας Πρότασης.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ