Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 21-Αυγ-2020 18:28

  ΓΕΚΕ: Διανομή μερίσματος 0,095 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

  ΓΕΚΕ: Διανομή μερίσματος 0,095 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η ΓΣ
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τη διανομή μερίσματος 0,095 ευρώ ανά μετοχή εκ των κερδών της εταιρικής χρήσης 2019, δηλαδή τη διανομή μερίσματος συνολικού ύψους 800.000 ευρώ, ενέκρινε η τακτική Γενική Συνέλευση της ΓΕΚΕ.

  Στο προς διανοµή µέρισµα 0,095 ευρώ ανά µετοχή θα παρακρατηθεί φόρος µερισµάτων 5% και κατά συνέπεια το καταβλητέο µετά από φόρους µέρισµα ανά µετοχή θα διαµορφωθεί σε 0,090€.

  Δικαιούχοι του µερίσµατος είναι οι μέτοχοι, κάτοχοι µετοχών της εταιρείας, που είναι εγγεγραµµένοι στα αρχεία του ΣΑΤ την 27η Αυγούστου 2020 (Record Date).

  Από την 26η Αυγούστου 2020 οι µετοχές της Εταιρείας θα διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωµα λήψης µερίσµατος για την εταιρική χρήση 2019 (ηµεροµηνία αποκοπής).

  Η καταβολή του µερίσµατος θα πραγµατοποιηθεί από την Τρίτη 1 Σεπτεµβρίου 2020, µέσω της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (Τµήµα θεσµικών και Ιδιοκτησίας της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ) ως ακολούθως:

  1) Mέσω των εξουσιοδοτηµένων χειριστών των δικαιούχων µετόχων στο Σ.Α.Τ. (Χρηµατιστηριακές Εταιρείες και Τράπεζες).

  2) Μέσω του δικτύου των καταστηµάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. για όσους εκ των µετόχων έχουν ζητήσει την ανάκληση του χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. (τουλάχιστον πέντε εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία πληρωµής του µερίσµατος) ή έχουν τις µετοχές τους στον ειδικό λογαριασµό της Μερίδας τους ή για όσες µετοχές τηρούνται σε µερίδες µη εµφανισθέντων επενδυτών.

  3) Με κατάθεση στο ∆ιεθνή Αριθµό Τραπεζικού Λογαριασµού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυµεί να εισπράττει τα διανεµόµενα ποσά σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Κανονισµού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ' αριθµ. 6 απόφαση του ∆.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυµούν να  τα εισπράττουν µέσω των Χειριστών τους. Αφορά µόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα "Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.".

  Για την είσπραξη των µετρητών αυτοπροσώπως από το δίκτυο καταστηµάτων της Τράπεζας, η οποία θα πραγµατοποιείται µέχρι την 31η  ∆εκεµβρίου 2020, είναι αναγκαία η προσκόµιση του ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθµού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθµ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ) του µετόχου. Η πληρωµή σε τρίτο πρόσωπο πραγµατοποιείται µόνον µε την προσκόµιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου µετόχου (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, Α.∆.Τ. & Α.Φ.Μ., στοιχεία Κ.Α.Μ.Ε.), όσο και του εξουσιοδοτούµενου (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, Α.∆.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνοµική ή άλλη αρµόδια Αρχή.

  Μετά την πάροδο της 31ης ∆εκεµβρίου 2020 η καταβολή θα πραγµατοποιείται µόνο στα γραφεία της Εταιρείας, στη Λεωφόρο Κηφισίας αριθ. 43 – Αθήνα, 115 23, τηλ. 210 6989000 τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από τις 09.00-14.00. Μερίσµατα που δεν θα εισπραχθούν µέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Μετόχων της Εταιρείας "ΓΕΚΕ ΑΕ" στο τηλ. 210 6989000, FAX 210 6924968 & 210 6924900.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ