Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 28-Ιουλ-2020 17:50

  Αλουμύλ: Την 31η Ιουλίου ξεκινά η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών

  Αλουμύλ: Την 31η Ιουλίου ξεκινά η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η ΑΛΟΥΜΥΛ (εφεξής, η "Εταιρεία") ανακοίνωσε σήμερα ότι την 31η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 10.397.431 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,37 εκάστης, οι οποίες εκδόθηκαν κατόπιν αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, συνεπεία της συγχώνευσης της Εταιρείας με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΑΛΟΥΦΟΝΤ- ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΑΛΟΥΦΟΝΤ Α.Β.Ε.Ε." (εφεξής, η "ΑΛΟΥΦΟΝΤ" και εφεξής καλούμενων από κοινού, οι "Συγχωνευόμενες Εταιρείες").

  Όπως σημειώνει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση, από την ίδια ως άνω ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθμ. 26 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.

  Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχος των νέων μετοχών θα είναι αποκλειστικά η μέτοχος της ΑΛΟΥΦΟΝΤ, "ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" (εφεξής, η "ΠΛΑΣΤΙΚΑ"), οι δε υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρείας θα διατηρήσουν τον τρέχοντα αριθμό των κοινών ονομαστικών μετοχών που κατέχουν. Οι μετοχές επί του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΛΟΥΦΟΝΤ που είχε στην κυριότητά της η Εταιρεία, οι οποίες ανέρχονταν σε διακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες εκατόν εννέα (239.109), αντιστοιχούσες σε ποσοστό 19% επί του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΛΟΥΦΟΝΤ, δεν θα ανταλλαγούν με μετοχές επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας αλλά θα διαγραφούν λόγω συγχύσεως.

  Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από τη συγχώνευση θα είναι πιστωμένες, βάσει της εγκριθείσας σχέσης ανταλλαγής, στη μερίδα και τον λογαριασμό αξιών της ΠΛΑΣΤΙΚΑ στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης.

  Σημειώνεται ότι η σχέση ανταλλαγής για τους μετόχους των Συγχωνευόμενων Εταιρειών έχει ως ακολούθως:

  Για κάθε μία (1) υφιστάμενη κοινή ονομαστική μετοχή της ΑΛΟΥΦΟΝΤ (ονομαστικής αξίας 3,00 € εκάστης), ο κύριος αυτής θα λάβει δέκα νέες κοινές ονομαστικές μετοχές και είκοσι εκατοστά της μετοχής (10,20) της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,37 € η κάθε μία, επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσό των τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων σαράντα εννέα ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (3.847.049,47 €), με την έκδοση δέκα εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα μίας (10.397.431) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,37 € εκάστης.

  Η συγχώνευση εγκρίθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 78921/24-07-2020 Απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η σχετική Ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 24/07/2020. Σύμφωνα με την ανωτέρω Απόφαση εγκρίθηκε και η τροποποίηση του άρθρου 5 ("Μετοχικό Κεφάλαιο") του καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο ανέρχεται πλέον σε έντεκα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εξήντα ένα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (11.993.061,97 €), διαιρούμενο σε τριάντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα μία (32.413.681) μετοχές ονομαστικής αξίας 0,37 € η κάθε μία.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά την συνεδρίασή του στις 28/07/2020, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Κατηγορία της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών των δέκα εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα μίας (10.397.431) νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα επτά λεπτών του ευρώ (€0,37) εκάστης.

  Η Εταιρεία κατέστησε διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό το έγγραφο που προβλέπεται από το άρθρο 1, παρ.5, στοιχείο (στ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 "σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ", το οποίο περιέχει πληροφορίες που περιγράφουν την ως άνω συναλλαγή, καθώς και την επίπτωση αυτής στην Εταιρεία, κατά τα οριζόμενα στον ως άνω Κανονισμό.

  Ειδικότερα, το ως άνω έγγραφο κατέστη διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό την 24/07/2020, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 21 παρ. 2 του Κανονισμού μέσω των κατωτέρω ηλεκτρονικών διευθύνσεων https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/companyannouncements2/-/
  select-company/555 και
  https://www.alumil.com/greece/corporate/investor-relations

  Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Χρηματιστηριακών Υποθέσεων της Εταιρείας (τηλ. 23130-11000, υπεύθυνος κ. Ιωάννης Ιωαννίδης).

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ