Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 14-Ιουλ-2020 18:13

  AS Company: Μη διανομή μερίσματος και ΑΜΚ αποφάσισε η Γ.Σ.

  AS Company: Μη διανομή μερίσματος και ΑΜΚ αποφάσισε η Γ.Σ.
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στην απόφαση της μη διανομής μερίσματος για τη χρήση 2019 στους μετόχους της και της ΑΜΚ κατά 1 λεπτό ανά μετοχή, από 0,42 σε 0,43 ευρώ εκάστη, με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτου αποθεματικού & υπολοίπου κερδών σε νέο, κατά το συνολικό ποσό των 131.260,21 ευρώ, κατέληξαν οι μέτοχοι της AS Company, κατά την ετήσια τακτική Γενική τους Συνέλευση.

  Όπως αναφέρεται αναλυτικά στην εταιρική ανακοίνωση, "η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΕ" και το διακριτικό τίτλο "AS COMPANY S.A.” (εφεξής η "Εταιρία") ανακοινώνει ότι την 14η Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας του έτους 2020. Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρίας στις 9.7.2020, η οποία αποτελεί την ημερομηνία καταγραφής (Record Date), ανερχόταν σε 13.126.020 κοινές ονομαστικές μετοχές. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου, πλην των ιδίων μετοχών. Κατά την ημερομηνία καταγραφής η Εταιρία κατείχε 21.306 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,162319 % του μετοχικού κεφαλαίου. Για τις μετοχές αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4548/2018, αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου και δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας. Οι μετοχές με δικαίωμα ψήφου είναι 13.104.714, ήτοι ποσοστό 99,83768 % του μετοχικού κεφαλαίου.

  Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν νόμιμα μέτοχοι που κατέχουν 10.333.243 Μετοχές, επί συνόλου 13.126.020 Μετοχών, ήτοι ποσοστό 78,851% του μετοχικού κεφαλαίου, χωρίς να υπολογίζονται οι ίδιες μετοχές της Εταιρίας. Οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται και στην αναφερόμενη ανά θέμα, κατωτέρω, απαιτούμενη απαρτία.

  Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας κατά θέμα, όπως έχουν αναρτηθεί και στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρίας, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

  1.Στο 1ο θέμα. οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 1.1.2019 - 31.12.2019 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία 9.4.2020 και του Ορκωτού Ελεγκτή με ημερομηνία 9.4.2020.

  Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του μετοχικού Κεφαλαίου.

  Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπουμένων στη Γ.Σ. ψήφων.

  Αριθμός έγκυρων ψήφων: 10.333.243

  Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 78,851%.

  Ψήφοι Υπέρ: 10.333.243, ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου στη Γ.Σ. κεφαλαίου.

  Kατά: 0.

  Αποχή: 0.

  2.Στο 2ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του έτους 2019 με πλειοψηφία 78,851% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και 100% του εκπροσωπούμενου στη Γ.Σ. κεφαλαίου.

  Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του μετοχικού Κεφαλαίου.

  Απαιτούμενη πλειοψηφία: 80% των εκπροσωπουμένου στη Γ.Σ. κεφαλαίου.

  Αριθμός έγκυρων ψήφων: 10.333.243.

  Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 78,851%.

  Ψήφοι Υπέρ: 10.333.243, ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου στη Γ.Σ. κεφαλαίου.

  Kατά: 0.

  Αποχή: 0.

  3.Στο 3ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2019 – 31.12.2019 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των Ελεγκτών για την ίδια χρήση, κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ’ του Ν. 4548/2018.

  Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του μετοχικού Κεφαλαίου.

  Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπουμένων στη Γ.Σ. ψήφων.

  Αριθμός έγκυρων ψήφων: 10.333.243.

  Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 78,851%.

  Ψήφοι Υπέρ: 10.333.243, ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου στη Γ.Σ. κεφαλαίου.

  Kατά: 0.

  Αποχή: 0.

  4.Στο 4ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 1.1.2019-31.12.2019 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

  Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του μετοχικού Κεφαλαίου.

  Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπουμένων στη Γ.Σ. ψήφων.

  Αριθμός έγκυρων ψήφων: 10.333.243.

  Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 78,851%.

  Ψήφοι Υπέρ: 10.333.243, ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου στη Γ.Σ. κεφαλαίου.

  Kατά: 0.

  Αποχή: 0.

  5.Στο 5ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν κατά πλειοψηφία τις αμοιβές και παροχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 1.1.2019-31.12.2019.

  Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του μετοχικού Κεφαλαίου.

  Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπουμένων στη Γ.Σ. ψήφων.

  Αριθμός έγκυρων ψήφων: 10.333.243.

  Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 78,851%.

  Ψήφοι Υπέρ: 10.333.243, ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου στη Γ.Σ. κεφαλαίου.

  Kατά: 0.

  Αποχή: 0.

  6.Στο 6ο θέμα οι μέτοχοι, μετά από την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Αμοιβών, αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση των αμοιβών που έχουν ήδη καταβληθεί και την προέγκριση όσων θα καταβληθούν μέχρι τέλους της χρήσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι του συνολικού ποσού των 500.000,00€. Περαιτέρω, αποφάσισαν να χορηγηθεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να καθορίσει, εντός του πλαισίου του ως άνω ανωτάτου ορίου, τα ακριβή ποσά αμοιβών και το χρόνο καταβολής τους.

  Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του μετοχικού Κεφαλαίου.

  Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπουμένων στη Γ.Σ. ψήφων.

  Αριθμός έγκυρων ψήφων: 10.333.243.

  Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 78,851%.

  Ψήφοι Υπέρ: 10.333.243, ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου στη Γ.Σ. κεφαλαίου.

  Kατά: 0.

  Αποχή: 0.

  7.Στο 7ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την εκλογή της εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών με την επωνυμία KPMG Ορκωτοί ελεγκτές ΑΕ (ΑΜ:114), που εδρεύει στην Αθήνα, Στρατηγού Τόμπρα 3, ΤΚ 15342, Αγία Παρασκευή, για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων και τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού για την χρήση 2020 (1.1.2020- 31.12.2020).

  Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του μετοχικού Κεφαλαίου.

  Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπουμένων στη Γ.Σ. ψήφων.

  Αριθμός έγκυρων ψήφων: 10.333.243.

  Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 78,851%.

  Ψήφοι Υπέρ: 10.333.243, ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου στη Γ.Σ. κεφαλαίου.

  Kατά: 0.

  Αποχή: 0.

  8.Στο 8ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εννιακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ένα ευρώ και σαράντα λεπτά (€ 918.821,40), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, από 0,49 ευρώ σε 0,42 ευρώ, ήτοι κατά 0,07 ευρώ και επιστροφή του ως άνω ποσού στους μετόχους.

  Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του μετοχικού Κεφαλαίου.

  Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (33,33%) των εκπροσωπουμένων στη Γ.Σ. ψήφων.

  Αριθμός έγκυρων ψήφων: 10.333.243.

  Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 78,851%.

  Ψήφοι Υπέρ: 10.333.243, ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου στη Γ.Σ. κεφαλαίου.

  Kατά: 0.

  Αποχή: 0.

  9.Στο 9ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 1 λεπτό ανά μετοχή, από 0,42 σε 0,43 ευρώ εκάστη, με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτου αποθεματικού & υπολοίπου κερδών σε νέο, κατά το συνολικό ποσό των 131.260,21 ευρώ, κατ’ άρθρο 27 του ν. 4646/2019.

  Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του μετοχικού Κεφαλαίου.

  Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (33,33%) των εκπροσωπουμένων στη Γ.Σ. ψήφων.

  Αριθμός έγκυρων ψήφων: 10.333.243.

  Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 78,851%.

  Ψήφοι Υπέρ: 10.333.243, ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου στη Γ.Σ. κεφαλαίου.

  Kατά: 0.

  Αποχή: 0.

  10.Στο 10ο θέμα, οι μέτοχοι, ενέκριναν ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, περί κεφαλαίου, για την προσαρμογή του σύμφωνα με τις αποφάσεις επί των προηγούμενων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, περί μείωσης και αύξησης του κεφαλαίου.

  Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του μετοχικού Κεφαλαίου.

  Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (33,33%) των εκπροσωπουμένων στη Γ.Σ. ψήφων.

  Αριθμός έγκυρων ψήφων: 10.333.243.

  Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 78,851%.

  Ψήφοι Υπέρ: 10.333.243, ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου στη Γ.Σ. κεφαλαίου.

  Kατά: 0.

  Αποχή: 0.

  11.Στο 11ο θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 22 του καταστατικού της Εταιρείας, όσον αφορά στη δυνατότητα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας από απόσταση σε πραγματικό χρόνο, κατ’ άρθρο

  125του ν. 4548/2018 και συμμετοχή στην ψηφοφορία με επιστολική ψήφο, κατ’ άρθρο 126 του ν. 4548/2018.

  Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του μετοχικού Κεφαλαίου.

  Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπουμένων στη Γ.Σ. ψήφων.

  Αριθμός έγκυρων ψήφων: 10.333.243.

  Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 78,851%.

  Ψήφοι Υπέρ: 10.333.243, ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου στη Γ.Σ. κεφαλαίου.

  Kατά: 0.

  Αποχή: 0.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ