Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 10-Ιουλ-2020 18:57

  Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου: Τη μη διανομή μερίσματος αποφάσισε η Γενική Συνέλευση

  Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου: Τη μη διανομή μερίσματος αποφάσισε η Γενική Συνέλευση
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τη μη διανομή μερίσματος, αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των μετόχων  της Κλωστοϋφαντουργίας Ναυπάκτου, σήμερα στις 13:00, με ανακοίνωση που εξέδωσε, σχετικά με τις αποφάσεις που πάρθηκαν

  Αναλυτικά η ανακοίνωση:

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 10-7-2020

   

  Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών η εταιρία "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε." ανακοινώνει ότι την 10η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Πεύκη Αττικής (οδός Αγ.Γεωργίου 40-44) πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Παρέστησαν έξι (6) μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 76,865% του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι 8.847.245 κοινές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 11.510.102 κοινών μετοχών με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου.

  Η συνέλευση ήταν σε απαρτία και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έγκυρα συζητήθηκαν ψηφίστηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα ως ακολούθως :

  Θέμα πρώτο : Εγκρίθηκαν ομόφωνα στο σύνολό τους οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και οι Ενοποιημένες για τη χρήση 2019, καθώς και οι επ΄αυτών επεξηγήσεις και σημειώσεις και η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρεία και τον όμιλο που αφορά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε στις 31/12/2019 (περίοδος 1/1-31/12/2019). Επίσης ενέκρινε τη μη διανομή μερίσματος λόγω συμψηφισμού των κερδών με ζημιές παρελθουσών χρήσεων.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι          8.847.245

  Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ω άνω ψήφοι          76,865%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων                                     8.847.245

  Ψήφοι υπέρ                                                                    8.847.245

  Ψήφοι κατά                                                                    0

  Θέμα δεύτερο: Εγκρίθηκε ομόφωνα η συνολική διαχείριση της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2019 (από 01/01/2019 έως 31/12/2019) και η απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2019.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι          8.847.245

  Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ω άνω ψήφοι          76,865%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων                                     8.847.245

  Ψήφοι υπέρ                                                                    8.847.245

  Ψήφοι κατά                                                                    0

  Θέμα τρίτο: Εγκρίθηκε ομόφωνα η ανάθεση των ελέγχων των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (εξαμηνιαίων και ετήσιων) της εταιρείας στην ελεγκτική εταιρεία "MPI HELLAS S.A." και ο ορισμός του κ. Δημητρίου Σαμαρά του Ελευθερίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 34161), ως τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της κας Χρυσοβαλάντω Διαλεχτοπούλου του Βασιλείου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 23481) ως αναπληρωματικής Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, αμφότεροι μέλη της MPI HELLAS S.A. και όρισε σε δέκα χιλιάδες δέκα (10.000,00) ευρώ για την ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε, πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00) για την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε και πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00) για τα ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε, την αμοιβή της "MPI HELLAS S.A." για την διενέργεια των παραπάνω ελέγχων των οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων), καθώς και του αντίστοιχου φορολογικού ελέγχου.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι          8.847.245

  Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ω άνω ψήφοι          76,865%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων                                     8.847.245

  Ψήφοι υπέρ                                                                    8.847.245

  Ψήφοι κατά                                                                    0

  Θέμα τέταρτο: Αποφασίστηκε ομόφωνα η καταβολή για την τρέχουσα χρήση αμοιβής στα μέλη του ΔΣ μέχρι του συνολικού ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους ως μέλη του Δ.Σ., η δε διανομή του ανωτέρω ποσού σε καθένα από τα μέλη θα γίνει, είτε με μηνιαίες καταβολές, είτε εφάπαξ, κατόπιν ειδικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά την παρελθούσα χρήση (2019) δεν καταβλήθηκαν αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι          8.847.245

  Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ω άνω ψήφοι          76,865%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων                                     8.847.245

  Ψήφοι υπέρ                                                                    8.847.245

  Ψήφοι κατά                                                                    0

  Θέμα πέμπτο: Εγκρίθηκε ομόφωνα η Έκθεση Αποδοχών που υποβλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για τη χρήση 2019 (1.1.2019-31.12.2019).  Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών τέθηκε υπόψιν των μετόχων της εταιρείας και έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι          8.847.245

  Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ω άνω ψήφοι          76,865%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων                                     8.847.245

  Ψήφοι υπέρ                                                                    8.847.245

  Ψήφοι κατά                                                                    0

  Θέμα έκτο: Εξελέγη ομόφωνα το νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Κουτρουμάνης του Ιωάννη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Λεβαντή. Η θητεία του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι μέχρι την 11/7/2025.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι          8.847.245

  Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ω άνω ψήφοι          76,865%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων                                     8.847.245

  Ψήφοι υπέρ                                                                    8.847.245

  Ψήφοι κατά                                                                    0

  Θέμα έβδομο: Αποφασίστηκε ομόφωνα η εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017. Η Επιτροπή Ελέγχου αποφασίστηκε ομόφωνα να είναι τριμελής αποτελούμενη από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία εξ ολοκλήρου θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού. Τα μέλη της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου θα εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, όπως και ο Πρόεδρος της ως άνω Επιτροπής. Για την πλήρωση των θέσεων της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017 εξελέγησαν παμψηφεί οι:

  1)             Γεώργιος Κουτρουμάνης, ανεξάρτητο – μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, ορκωτός ελεγκτής λογιστής, απόφοιτος της σχολής Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το 1985 εισήλθε στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και το 1995 απέκτησε τον βαθμό του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, είναι μέτοχος και μέλος του Δ.Σ στην ελεγκτική εταιρεία "OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", κατέχοντας σήμερα τη θέση του Αντιπροέδρου Δ.Σ με εκτελεστικές αρμοδιότητες. Από το 2103 έως το 2019 διετέλεσε Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδος, ενώ από το 2019  είναι μέλος της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων (Σ.τ.Α) του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

  2)             Παναγιώτης Παυλόπουλος, ανεξάρτητο – μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, τραπεζικό στέλεχος, πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης & Οργάνωσης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα, κατέχει τρείς ελεγκτικές πιστοποιήσεις από τον διεθνή ελεγκτικό φορέα ISACA και διαθέτει δεκαετή εμπειρία στον ελεγκτικό τομέα σε δύο διεθνείς Τραπεζικούς Ομίλους.

  3) Ιωάννης Κιζλαρίδης, ανεξάρτητο – μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. μηχανικός κλωστοϋφαντουργός, μέλος του ειδικού τεχνικού εργαστηριακού προσωπικού (ΕΤΕΠ) Κατηγορία ΠΕ της Σχολής Μηχανικών, Τμήμα Βιομηχανικής Σχεδίασης και παραγωγής Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης, συνεργάτης της εταιρείας επί 25 και πλέον χρόνια, γνωρίζων άριστα την εσωτερική διάρθρωση και την παραγωγική και εμπορική λειτουργία αυτής. 

  Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου εκλέχθηκε παμψηφεί ο κ.Γεώργιος Κουτρουμάνης του Ιωάννη, η δε θητεία της ως άνω τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε μέχρι τη λήξη της θητείας του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου (11/7/2025).

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι          8.847.245

  Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ω άνω ψήφοι          76,865%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων                                     8.847.245

  Ψήφοι υπέρ                                                                    8.847.245

  Ψήφοι κατά                                                                    0

  Θέμα όγδοο: Αποφασίστηκε ομόφωνα α) ο συμψηφισμός του συνόλου του Τακτικού Αποθεματικού της εταιρείας με ζημίες παρελθουσών χρήσεων κατά € 1.201.000 (ένα εκατομμύριο διακόσιες μία χιλιάδες ευρώ) και β)  ο συμψηφισμός του συνόλου της Διαφοράς υπέρ το άρτιο  της εταιρείας με  ζημίες παρελθουσών χρήσεων κατά € 8.357.644,99 (οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες εξακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα εννιά λεπτά), δεδομένου ότι η εταιρεία δεν διαθέτει άλλα αποθεματικά ή κονδύλια, τα οποία κατά το νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το συμψηφισμό ζημιών παρελθόντων ετών κατά τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ.3 του Ν.4548/2018 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 49 του Ν.4587/2018

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι          8.847.245

  Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ω άνω ψήφοι          76,865%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων                                     8.847.245

  Ψήφοι υπέρ                                                                    8.847.245

  Ψήφοι κατά                                                                    0

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ