Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 10-Ιουλ-2020 18:27

  AVE: Έκτακτη Γενική Συνέλευση για μείωση και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στις 31 Ιουλίου

  AVE: Έκτακτη Γενική Συνέλευση για μείωση και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στις 31 Ιουλίου
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία AVE, στις 31 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί έκτακτη γενική συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας (αίθουσα ισογείου) στο Μαρούσι, οδός Πάρνωνος, αριθμός 3. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μεταξύ των θεμάτων προς συζήτηση θα είναι η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση ζημιών και η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 6.500.000 €, με έκδοση 6.500.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών.

  Η ανακοίνωση: 

  Σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό και την από 10.07.2020 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας "AVE Α.Ε.",

  Α) οι μεν Κοινοί Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Κοινών Μετόχων της εταιρείας την 31η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρείας (αίθουσα ισογείου) στο Μαρούσι, οδός Πάρνωνος, αριθμός 3, και Β) οι δε Προνομιούχοι Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Προνομιούχων Μετόχων της εταιρείας την 31η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας (αίθουσα ισογείου) στο Μαρούσι, οδός Πάρνωνος, αριθμός 3, με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διατάξεως και ανατίθεται στον Πρόεδρο του

  Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στις κατά νόμο δημοσιεύσεις και γνωστοποιήσεις για τη συμμετοχή των κ.κ. Μετόχων οι οποίοι, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω οριζόμενα:

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  ΘΕΜΑ 1ο: Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση ζημιών ποσού 41.416.425,18 € και αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από 0,30 € σε 0,04 €. Συνεπεία της Μείωσης το Μετοχικό Κεφάλαιο θα ανέλθει σε 6.371.757,72 €. Σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, προκειμένου να λάβει όλες τις αποφάσεις και να προβεί σε όλες τις ενέργειες που τυχόν απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της προτεινόμενης Μείωσης Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

  ΘΕΜΑ 2ο: Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 6.500.000 €, με έκδοση 6.500.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,04 € εκάστη, με τιμή διάθεσης 1,00 € ανά μετοχή, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και με κεφαλαιοποίηση υφισταμένων καταβολών βασικών μετόχων της Εταιρείας έναντι μελλοντικών αυξήσεων καθώς και την εισαγωγή των άνω μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Συνεπεία της Αύξησης το Μετοχικό Κεφάλαιο θα ανέλθει σε 6.631.757,72 €. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, προκειμένου να λάβει όλες τις αποφάσεις και να προβεί σε όλες τις ενέργειες που τυχόν απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της προτεινόμενης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

  ΘΕΜΑ 3ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

  Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 και 128 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

  Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν:

  (α)Για τη μεν Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Κοινών Μετόχων, όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας (ημερομηνία καταγραφής: 26.07.2020, ημέρα Κυριακή), που προηγείται της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

  Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

  (β) Για τη δε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Προνομιούχων Μετόχων, όποιος εμφανίζεται ως προνομιούχος μέτοχος στο Ειδικό Βιβλίο Προνομιούχων Μετόχων.

  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις των άρθρων 124 και 128 του Ν. 4548/2018, οι μέτοχοι μετέχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.

  Η εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στην ψηφοφορία δεν είναι δυνατή.

  Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των Κοινών Μετόχων και κάθε προνομιούχος μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των Προνομιούχων Μετόχων.

  Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνέλευση:

  Α) Η μεν Γενική Συνέλευση των Κοινών Μετόχων, την 7η Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 και Β) Η δε Γενική Συνέλευση των Προνομιούχων Μετόχων, την 7η Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00,

  στην έδρα της Εταιρείας, οδός Πάρνωνος, αριθμός 3, Μαρούσι.

  Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018.

  Στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 7ης Αυγούστου 2020 μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες ως άνω τυπικές προϋποθέσεις σύμφωνα με το αρχείο καταγραφής της 26.07.2020.

  Σχετικά με την πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας και την εκπροσώπηση των νομικών προσώπων μετόχων στη Συνέλευση, ισχύουν οι ανωτέρω προθεσμίες που αναφέρονται για την πρώτη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 141 του Ν. 4548/2018 (Συλλογικά και ατομικά δικαιώματα μειοψηφίας) η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της ότι:

  (α)Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

  υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

  Ηαίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (ιδ. κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

  (β)Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά

  (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

  (γ)Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε

  (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση όλες τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, τα ποσά που κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018.

  (δ)Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό

  Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

  Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕ

  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ

  Ομέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα, ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

  Οαντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

  (α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα, η οποία ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν, (β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή

  μετόχου, που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

  Το σχετικό έντυπο εκπροσώπησης, το οποίο κοινοποιείται στην Εταιρεία με κατάθεσή του στα γραφεία της έδρας της στη διεύθυνση Πάρνωνος 3, Μαρούσι Αττικής ή ταχυδρομικώς ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax: 2108092122 (υπόψη Υπεύθυνου Εξυπηρέτησης Μετόχων κ. Ιωάννη Σταματάκου) τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν Επαναληπτικής, είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.ave.gr. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία των 48 ωρών μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της (παράγραφος 5 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018).

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ