Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 09-Ιουλ-2020 21:33

  Trastor: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30/08 για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

  Trastor: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30/08 για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Trastor, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 30η Ιουλίου 2020, ώρα 12:00 (μεσημέρι), στο ξενοδοχείο Domotel Kastri. Μεταξύ άλλων τα θέματα ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνουν συζήτηση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 66.887 ευρώ που θα προέλθουν από κεφαλαιοποίηση διανεμητέου αποθεματικού σύμφωνα με τo άρθρο 114 του ν. 4548/2018. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 

  Αναλυτικά η ανακοίνωση:

  "Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουλίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 (μεσημέρι), στο ξενοδοχείο Domotel Kastri, στην οδό Ελ. Βενιζέλου αρ. 154 και Ρωμυλίας, 146 71 Νέα Ερυθραία, Αττική, αίθουσα ‘ΑΘΗΝΑ’, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  1.Έγκριση Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 καθώς και της σχετικής Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

  2.Έγκριση περί μη διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση 2019.

  3.Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2019 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών.

  4.Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2020.

  5.Εκλογή Ανεξάρτητων Εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2020.

  6.Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.

  7.Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2019.

  8.Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την εταιρική χρήση 2019 και προέγκριση αυτών για την εταιρική χρήση 2020.

  9.Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

  10.Έγκριση δωρεάν διάθεσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στο πλαίσιο βραχυπρόθεσμου προγράμματος παροχής κινήτρων και σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4548/2018. Παροχή εξουσιοδότησης.

  11.Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 66.887 ευρώ που θα προέλθουν από κεφαλαιοποίηση διανεμητέου αποθεματικού σύμφωνα με τo άρθρο 114 του ν. 4548/2018. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

  12.Τροποποίηση του άρθρου 9 του καταστατικού της Εταιρείας.

  13.Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2019.

  14.Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις.

  Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 5η Αυγούστου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Χειμάρρας αρ. 5, 151 25 Μαρούσι, Αττική, στον 5ο όροφο.

  Τόσο στην αρχική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουλίου 2020 όσο και στην τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 5ης Αυγούστου 2020, έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν μόνο οι Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της Εταιρείας που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρία "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων" (ΕΛΚΑΤ) κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 25/07/2020 (Ημερομηνία Καταγραφής), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους.

  Οι Μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου οφείλουν να καταθέσουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης το αργότερο 48 ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της κάθε Γενικής Συνέλευσης, είτε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαρούσι, στην οδό Χειμάρρας αρ. 5, στον 5ο όροφο και στο Μετοχολόγιο, Μητροπόλεως 9, Αθήνα 105 57 (1ος όροφος), είτε με τηλεομοιοτυπία στα 210-32 88 211 ή 210 -33 11 956. Η Εταιρεία δέχεται κοινοποιήσεις διορισμού, ανάκλησης και / ή αντικατάστασης αντιπροσώπων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση a.parisi@trastor.gr. Το σχετικό Έντυπο Εξουσιοδότησης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.trastor.gr. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση ή με επιστολική ψήφο.

  ΗΕταιρεία, λαμβάνοντας υπόψη τα προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου διάδοσης του COVID- 19 και με στόχο την προστασία των μετόχων της, του προσωπικού της και γενικότερα του κοινού, προτρέπει τους μετόχους, αντί να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, να συμμετάσχουν μέσω πληρεξουσίου ο οποίος θα ψηφίσει σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες του μετόχου. Για τον περιορισμό στο ελάχιστο αναγκαίο του αριθμού των ατόμων που θα παρευρίσκονται στον τόπο της συνέλευσης, η Εταιρεία έχει δηλώσει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο μεταξύ των εργαζομένων της, το οποίο οι μέτοχοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν να τους εκπροσωπεί και να ψηφίζει εξ ονόματός τους στη συνέλευση σύμφωνα με τις οδηγίες τους.

  Ηεξ αποστάσεως συμμετοχή στη συνεδρίαση μέσω οπτικοακουστικών και ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη), θα είναι δυνατή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για πρόσωπα εκτός των μετόχων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, του Προέδρου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, του Εσωτερικού Ελεγκτή κ.λπ.

  Ηδιαδικασία της συνεδρίασης θα περιορισθεί στο απολύτως αναγκαίο. Για την ορθή προετοιμασία και περιορισμό του χρόνου συμμετοχής στο χώρο της συνέλευσης, η Εταιρεία προτρέπει τους μετόχους να υποβάλουν τυχόν ερωτήσεις εγγράφως πριν από τη συνεδρίαση είτε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαρούσι, στην οδό Χειμάρρας αρ. 5, στον 5ο όροφο και στο Μετοχολόγιο, Μητροπόλεως 9, Αθήνα 105 57 (1ος όροφος), είτε με τηλεομοιοτυπία στα 210-32 88 211 ή 210 -33 11 956 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση a.parisi@trastor.gr.

  Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του Μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι α) Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το Μέτοχο αυτόν, β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α' έως γ'.

  Σε σχέση με την ανωτέρω Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν και τα εξής δικαιώματα:

  (Α)Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

  (Β)Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Τα σχέδια των αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

  (Γ)Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορεί να ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

  (Δ)Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

  Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.trastor.gr).

  Το πλήρες κείμενο των εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση καθώς και οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018 είναι διαθέσιμα στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο Μαρούσι, οδό Χειμάρρας αρ. 5, στον 5ο όροφο, και στην ιστοσελίδα http://www.trastor.gr.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ