Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 08-Ιουλ-2020 18:27

  Κρι-Κρι: Μεικτό μέρισμα €0,180 ενέκρινε η ΓΣ - ημερομηνία αποκοπής η 20/8/2020

  Κρι-Κρι: Μεικτό μέρισμα €0,180 ενέκρινε η ΓΣ - ημερομηνία αποκοπής η 20/8/2020
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού €0,180 ανά μετοχή και συνολικά μικτό μέρισμα ύψους €5.951.724 ενέκρινε η γενική συνέλευση των μετόχων της Κρι-Κρι. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος ορίζεται η 20/8/2020. Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2019 θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 21/8/2020 (record date). Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την 26/8/2020, με πληρώτρια τράπεζα την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

  Σε ό,τι αφορά όλες τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας: 

  Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η εταιρεία με την επωνυμία "ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", που εδρεύει στις Σέρρες (3ο χλμ ΕΟ Σερρών – Δράμας), με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 113772252000 [εφεξής η "Εταιρεία"] ανακοινώνει τις αποφάσεις της 25ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 7/7/2020 στα γραφεία της Εταιρείας επί του 3ου χλμ ΕΟ Σερρών – Δράμας, Τ.Κ. 62125, Σέρρες. Συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία ήτοι παραβρέθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν Μέτοχοι που εκπροσωπούν 25.097.393 μετοχές επί συνόλου 33.065.136 μετοχών, ήτοι ποσοστό 75,903% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η Τακτική Γενική Συνέλευση νομίμως συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

  1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2019 και η σχετική έκθεση του Δ.Σ. και Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, όπως αυτές αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και περιέχονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση του 2019.

  Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 25.097.393, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 75,903% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφοι Υπέρ: 25.097.393, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 75,903% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  2. Εγκρίθηκε η διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης 2019, καθώς και η πρόταση του Δ.Σ για τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού €0,180 ανά μετοχή και συνολικά μικτό μέρισμα ύψους €5.951.724.

  Ειδικότερα, η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διάθεση των κερδών της χρήσης του 2019 ως εξής:

  Τακτικό αποθεματικό

  668.742

  Μέρισμα

  5.951.724

  Αμοιβές ΔΣ

  350.000

  Αποτελέσματα εις νέον

  11.434.833

   

  18.405.299

  Αναφορικά με το μέρισμα που αποφασίστηκε να διανεμηθεί στους κ.κ. Μετόχους, ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος ορίζεται η 20/8/2020. Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2019 θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 21/8/2020 (record date). Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την 26/8/2020, με πληρώτρια τράπεζα την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

  Επίσης, από τη διάθεση των κερδών της χρήσης 2019 αποφασίστηκε να δοθούν και αμοιβές Δ.Σ. ύψους €350.000.

  Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 25.097.393, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 75,903% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφοι Υπέρ: 25.097.393, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 75,903% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  3. Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2019, καθώς και η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2019.

  Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 25.097.393, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 75,903% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφοι Υπέρ: 25.097.393, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 75,903% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  4. Μετά από σχετική σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου, εκλέχθηκαν ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, για τον τακτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για τη χρήση 2020 οι εξής: ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ Στέργιος (ΑΜ ΣΟΕΛ 41691) ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και ΣΟΦΗΣ Ανδρέας (ΑΜ ΣΟΕΛ 47771) ως αναπληρωματικός, μέλη της ελεγκτικής εταιρείας "GRANT THORTON ΑΕ". Καθορίστηκε η αμοιβή τους σε €50.000 πλέον ΦΠΑ.

  Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 25.097.393, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 75,903% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφοι Υπέρ: 25.097.393, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 75,903% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  5. Αφού ανακοινώθηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση η από 8/1/2020 εκλογή του κ. ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ Αντωνίου του Γεωργίου ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, κ. ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτη, αυτή η εκλογή επικυρώθηκε για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι μέχρι 28/6/2022, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

  Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 25.097.393, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 75,903% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφοι Υπέρ: 25.097.393, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 75,903% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  6. Ορίστηκε ο κ. ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ Αντώνιος ως ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, επιβεβαιώνοντας ότι πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002.

  Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 25.097.393, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 75,903% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφοι Υπέρ: 25.097.393, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου και που αντιστοιχούν σε ποσοστό 75,903% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  7. Αποφασίστηκε η εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, η οποία θα αποτελεί τριμελή επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και θα απαρτίζεται από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002. Εξουσιοδοτήθηκε, δε, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να ορίσει τα τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καταλάβουν τις θέσεις των μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τα παραπάνω και με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, , αφού βεβαιωθεί ότι ισχύουν οι εκεί οριζόμενες προϋποθέσεις και πληρούνται τα κριτήρια ανεξαρτησίας. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίστηκε να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δηλαδή μέχρι 28.06.2022, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Επιπλέον, αποφασίστηκε, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου να οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής. Τέλος, αποφασίστηκε, όπως εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να ορίζει αντικαταστάτες των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τα παραπάνω, όταν αυτά τυχόν παραιτηθούν, αποβιώσουν ή για οιοιδήποτε άλλο λόγο εκλείψουν, μέχρι τη λήξη της θητείας της.

  Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 25.094.898, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 75,895% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφοι Υπέρ: 24.777.842, ήτοι ποσοστό 98,727% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 74,936% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Κατά: 317.056, ήτοι ποσοστό 1,263% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,959% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Αποχή: 2.495, ήτοι ποσοστό 0,010% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,008% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  8. Εγκρίθηκε η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, το σχέδιο της οποίας υποβλήθηκε στους παριστάμενους κ.κ. Μετόχους και είναι ήταν ήδη διαθέσιμο στην εταιρική ιστοσελίδα www.krikri.gr/corporate-governance/ .

  Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 25.097.393, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 75,903% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφοι Υπέρ: 24.826.168, ήτοι ποσοστό 98,919% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 75,083% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Κατά: 271.225, ήτοι ποσοστό 1,081% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,820% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  9. Υπερψηφίσθηκε η Έκθεση Αποδοχών, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019, όπως υποβλήθηκε στους παρισταμένους κ.κ. Μετόχους και είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.krikri.gr/corporate-governance/.

  Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 25.097.393, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 75,903% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφοι Υπέρ: 24.826.168, ήτοι ποσοστό 98,919% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 75,083% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Κατά: 271.225, ήτοι ποσοστό 1,081% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,820% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  10. Προεγκρίθηκαν οι συνολικές ανώτατες μεικτές αποδοχές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2020, ύψους €100.000. Οι αμοιβές αυτές, δεν περιλαμβάνουν τις μεταβλητές αμοιβές ύψους €350.000 που θα προέλθουν από τη διανομή κερδών της χρήσης 2019.

  Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 25.097.393, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 75,903% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφοι Υπέρ: 25.097.393, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 75,903% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  11. Αποφασίστηκε η θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών, κατ' άρθρο 113 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας, μέχρι του ύψους του 0,5% του συνολικού αριθμού μετοχών της Εταιρείας. Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για να καθορίσει τους λοιπούς επιμέρους όρους του Προγράμματος.

  Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 25.087.213, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 75,872% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφοι Υπέρ: 24.815.988, ήτοι ποσοστό 98,879% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 75,052% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Κατά: 271.225, ήτοι ποσοστό 1,081% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,820% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Αποχή: 10.180, ήτοι ποσοστό 0,041% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,031% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  12. Χορηγήθηκε ειδική άδεια στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
  κ. Ξεντέ Θεόδωρο, όπως συμμετάσχει ως γενικός διευθυντής στην εταιρεία με την επωνυμία "ΦΙΛΩΤΑΣ ΜΠΕΛΛΑΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ", η οποία  επιδιώκει σκοπούς παρεμφερείς με εκείνους της Εταιρείας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

  Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 25.097.393, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 75,903% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφοι Υπέρ: 25.097.393, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 75,903% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  13. Αποφασίστηκε η έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, μέχρι ποσοστού 5% του εκάστοτε συνόλου των μετοχών. Σκοποί του προγράμματος αυτού θα είναι, για μεν ποσοστό έως 0,5% του εκάστοτε συνόλου των μετοχών, η διάθεση αυτών στο προσωπικό της Εταιρείας, βάσει του προγράμματος διάθεσης μετοχών, κατ' άρθρο 113 Ν. 4548/2018, ως αποφασίστηκε στο πλαίσιο του θέματος 11 ως άνω, για δε ποσοστό έως 4,5% του εκάστοτε συνόλου των μετοχών, για σκοπούς μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Ως κατώτατο όριο αγοράς ορίστηκε η τιμή των €0,50 ανά μετοχή και ως ανώτατο όριο αγοράς ορίστηκε η τιμή των €9,00 ανά μετοχή. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος ορίστηκε σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από τη λήψη της παρούσας απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι από σήμερα έως 7/7/2022. Το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους ορισμούς του Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού ΕΕ 2016/1052 της Επιτροπής.

  Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 25.097.393, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 75,903% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφοι Υπέρ: 24.823.673, ήτοι ποσοστό 98,909% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 75,075% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Κατά: 273.720, ήτοι ποσοστό 1,091% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,828% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  14. Αποφασίστηκε η εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως παρουσιάστηκε στο σχέδιο Καταστατικού που υποβλήθηκε στους παριστάμενους κ.κ. Μετόχους και είναι διαθέσιμο στην εταιρική ιστοσελίδα www.krikri.gr/corporate-governance/, με την αντίστοιχη τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμιση άρθρων του ισχύοντος Καταστατικού.

  Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 25.094.898, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 75,895% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφοι Υπέρ: 25.094.898, ήτοι ποσοστό 99,990% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 75,895% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Αποχή: 2.495, ήτοι ποσοστό 0,010% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,008% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ