Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 08-Ιουλ-2020 18:11

  Βαράγκης: Στις 29/07 η Τακτική Γενική Συνέλευση για μεταφορά έδρας και έγκριση της συμφωνίας εξυγίανσης

  Βαράγκης: Στις 29/07 η Τακτική Γενική Συνέλευση για μεταφορά έδρας και έγκριση της συμφωνίας εξυγίανσης
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στις 29 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της "Βαράγκης", όπως γνωστοποιεί σε ανακοίνωσή της η εταιρεία. Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί ώρα 13:00 μ.μ στην έδρα της Εταιρίας, στο Σχηματάρι Βοιωτίας, ενώ μεταξύ των θεμάτων προς συζήτηση είναι η μεταφορά της έδρας της εταιρείας, αλλά και η έγκριση της από 1.6.2020 Συμφωνίας Εξυγίανσης - Μεταβίβασης Επιχείρησης της εταιρίας.

  Αναλυτικά η ανακοίνωση:

  Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και μετά την από 30.6.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας "Βαράγκης", καλούνται οι μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ στην έδρα της Εταιρίας, στο Σχηματάρι Βοιωτίας, 2ο χλμ. Σχηματαρίου –Δηλεσίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

  Θέματα ημερήσιας διάταξης

  1.Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων και μη Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 (περίοδος από 1.1 – 31.12.2019) μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

  2.Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2019

  3.Υποβολή στην Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018

  4.Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους

  5.Έγκριση των από 31.12.2019 και 31.3.2020 συμβάσεων μερικής άφεσης χρέους μεταξύ αφενός της Εταιρίας και αφετέρου των συνδεδεμένων με την Εταιρία μερών

  "ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΒΑΡΑΓΚΗΣ ΜΕΛΕΤΑΙ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ-ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΙΣ Α.Ε.", "ΘΗΤΑ ΔΕΛΤΑ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΙΣ Α.Ε." και Δημητρίου Βαράγκη

  6.Έγκριση της από 1.6.2020 Συμφωνίας Εξυγίανσης – Μεταβίβασης Επιχείρησης της Εταιρίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της Συμφωνίας Εξυγίανσης, η οποία συνάφθηκε μεταξύ της Εταιρίας και των πιστωτών αυτής, καθώς και των λοιπών συμβαλλόμενων σε αυτή μερών, κατά τα ειδικώς διαλαμβανόμενα εντός της Συμφωνίας Εξυγίανσης

  7.Διαχείριση των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2019 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

  8.Μεταφορά Έδρας της Εταιρίας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρίας

  9.Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.

  Σε περίπτωση που κατά τη συνεδρίαση της συνέλευσης δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στον ίδιο τόπο την 8η Αυγούστου 2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 13:00 μ.μ.. Σημειώνεται πως δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του ν. 4548/2018.

  Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 παρ. 6 και 128 του ν. 4548/2018, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

  Διαδικασία Συμμετοχής – Συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου

  Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 29.7.2020 δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρία" (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), στην οποία τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 24.07.2020 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.7.2020. Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω ημερομηνία καταγραφής.

  Ηάσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.

  Κάθε μέτοχος δύναται να λάβει μέρος και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων σύμφωνα με τα ανωτέρω δύναται να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

  α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου

  που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της

  Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

  Οδιορισμός, η ανάκληση ή η αντικατάσταση του αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

  Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία.

  Πληροφορίες για τα Δικαιώματα Μειοψηφίας των μετόχων

  (α)Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018.

  (β)Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018 έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στη αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

  (γ)Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική

  εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

  (δ)Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

  (ε)Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά, που κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

  Διαθέσιμα Έγγραφα και Πληροφορίες

  Ηπαρούσα πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου, των σχεδίων απόφασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση είναι διαθέσιμα, θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.varangis.com.gr.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ