Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 01-Ιουλ-2020 20:29

  Intercontinental International: "ΟΚ" από Γ.Σ. για μέρισμα €0,36 ανά μετοχή

  Intercontinental International: "ΟΚ" από Γ.Σ. για μέρισμα €0,36 ανά μετοχή
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η διανομή μερίσματος €0,36 ανά μετοχή  εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, στη χθεσινή Γενική Συνέλευση των μετόχων της Intercontinental International.

  Όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, την Τρίτη 30/06/2020 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της μέσω τηλεδιάσκεψης, όπου συμμετείχαν εξ αποστάσεως, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες 9.187.139 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 10.500.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 87,49% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ποσοστό 87,72% επί των δικαιωμάτων ψήφου, μη υπολογιζομένων των 26.714 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία.

  Κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως και ειδικότερα:

  Επί του πρώτου θέματος:

  Εγκρίθηκαν η Ετήσια Οικονομική έκθεση και οι Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2019, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών, και η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διανομή των κερδών χρήσης 2019 ως εξής
  Μέρισμα € 3.780.000
  Μέρισμα ανά μετοχή 0.36€
  Αμοιβές μελών ΔΣ €24.000

  Επίσης, η Γενική Συνέλευση καθόρισε: Ως ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2019 την 2.7.2020 Ως ημερομηνία καθορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) την 3.7.2020 Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος την 8.7.2020

  Επιτευχθείσα Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 87,72%
  Επιτευχθείσα Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100% Αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.187.139 Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.187.139
  Αριθμός ψήφων κατά: 0
  Αριθμός ψήφων αποχής: 0
  Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 87,72%
  Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

  Επί του δεύτερου θέματος:

  Η Γενική Συνέλευση, αποφάσισε την έγκριση της συνολική διαχείρισης που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

  Επιτευχθείσα Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 87,72%
  Επιτευχθείσα Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100% Αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.187.139 Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.187.139
  Αριθμός ψήφων κατά: 0
  Αριθμός ψήφων αποχής: 0
  Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 87,72%
  Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

  Επί του τρίτου θέματος:

  Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εκλογή της νόμιμης ελεγκτικής εταιρείας "ΠράιςΓουώτερχαουςΚούπερς Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία", για τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη) για τη χρήση 2020 (εξάμηνες και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την ανάθεση ειδικότερα της διενέργειας του τακτικού ελέγχου στον ορκωτό ελεγκτή – μέλος της κ. Σμυρνή Φώτιο του Γρηγορίου (ΑΜ ΣΟΕΛ 52861) ως τακτικό και στον ορκωτό ελεγκτή – μέλος της κ. Μιχαλάτο Κωνσταντίνο του Ιωάννη (ΑΜ ΣΟΕΛ 17701) ως αναπληρωματικό, εξουσιοδοτήθηκε δε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας να διαπραγματευτεί την αμοιβή τους.

  Επιτευχθείσα Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 87,72%
  Επιτευχθείσα Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100% Αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.187.139 Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.187.139
  Αριθμός ψήφων κατά: 0
  Αριθμός ψήφων αποχής: 0
  Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 87,72%
  Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

  Επί του τέταρτου θέματος:

  Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε α) την έγκριση της αμοιβής ποσού 32.800 € πλέον ΦΠΑ που καταβλήθηκε στην Εταιρεία "ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΑΠΡΕΙΖΑΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΕ" για τις υπηρεσίες εκτίμησης των επενδύσεων της Εταιρείας το έτος 2019 ως ανεξάρτητος εκτιμητής, β) τον ορισμό της εταιρείας "ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΑΠΡΕΙΖΑΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΕ" ως ανεξάρτητο εκτιμητή η οποίας και θα διενεργήσει την εκτίμηση των επενδύσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2020 κατ' άρθρο 22 παρ. 7 του ν. 2778/1999 και να εξουσιοδοτηθεί ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας να διαπραγματευτεί την αμοιβή της "ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΑΠΡΕΙΖΑΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΕ" προς το συμφέρον της Εταιρείας, καθώς και γ) εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προχωρήσει σε επιλογή ενός ακόμη εκτιμητή, σε περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο διαπραγματευόμενο τους όρους συνεργασίας πάντα προς το συμφέρον της Εταιρείας.

  Επιτευχθείσα Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 87,72%
  Επιτευχθείσα Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100% Αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.187.139 Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.187.139
  Αριθμός ψήφων κατά: 0
  Αριθμός ψήφων αποχής: 0
  Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 87,72%
  Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

  Επί του πέμπτου θέματος:

  Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε και α) ενέκρινε τις αμοιβές ποσού 30.000,00 € μεικτά που καταβλήθηκαν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και ποσού 24.000,00 € που καταβλήθηκαν συνολικά στα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της Εταιρείας κατά τη χρήση 2019 σύμφωνα με τα ορισθέντα στην προηγούμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 3η Μαΐου 2019, και β) προενέκρινε την καταβολή ποσού έως 6.000€ μεικτά για τη χρήση 2020, για κάθε ένα από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και ανεξάρτητα από τον αριθμό αυτών, ακόμη και αν μεταβληθεί η σύνθεση του Συμβουλίου εντός του έτους αναφοράς.

  Επιτευχθείσα Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 87,72%
  Επιτευχθείσα Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100% Αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.187.139 Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.187.139
  Αριθμός ψήφων κατά: 0
  Αριθμός ψήφων αποχής: 0
  Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 87,72%
  Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

  Επί του έκτου θέματος:

  Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε και ενέκρινε την προτεινόμενη Πολιτική Αποδοχών, της οποίας η ισχύς καθορίστηκε σε τέσσερα (4) έτη.

  Επιτευχθείσα Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 87,72%
  Επιτευχθείσα Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100% Αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.187.139 Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.187.139
  Αριθμός ψήφων κατά: 0
  Αριθμός ψήφων αποχής: 0
  Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 87,72%
  Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

  Επί του έβδομου θέματος:

  Η Γενική Συνέλευση ψήφισε θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του νόμου 4548/2018.

  Επιτευχθείσα Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 87,72%
  Επιτευχθείσα Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100% Αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.187.139 Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.187.139
  Αριθμός ψήφων κατά: 0
  Αριθμός ψήφων αποχής: 0
  Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 87,72%
  Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

  Επί του ογδόου θέματος:

  Ανακοινώθηκαν στη Γενική Συνέλευση κατ’ άρθρο 82 ν.4548/2018 οι από 1.7.2019 και 10.2.2020 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία επικυρώνοντας τις αποφάσεις αυτές αποφάσισε να μην προβεί σε καμία περαιτέρω ενέργεια.

  Επιτευχθείσα Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 87,72%
  Επιτευχθείσα Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100% Αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.187.139 Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.187.139
  Αριθμός ψήφων κατά: 0
  Αριθμός ψήφων αποχής: 0
  Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 87,72%
  Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

  Επί του ένατου θέματος:

  Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση των άρθρων 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 19, 20 και 23 του Καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την εναρμόνιση με το ν.4548/2018, όπως ισχύει και την κωδικοποίησή του με ενσωματωμένες τις αλλαγές, ώστε να υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες διατυπώσεις δημοσιότητας.

  Επιτευχθείσα Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 87,72%
  Επιτευχθείσα Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100% Αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.187.139 Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.187.139
  Αριθμός ψήφων κατά: 0
  Αριθμός ψήφων αποχής: 0
  Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 87,72%
  Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ