Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 29-Ιουν-2020 16:45

  Μοτοδυναμική: Απόφαση Γ.Σ. για διανομή μερίσματος και αγορά ιδίων μετοχών

  Μοτοδυναμική: Απόφαση Γ.Σ. για διανομή μερίσματος και αγορά ιδίων μετοχών
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 18:50

  Η διανομή ποσού 585.000€ ως μέρισμα για τη χρήση 2019, ήτοι η διανομή μερίσματος ευρώ 0,02€ ανά μετοχή σε πλήθος 29.250.000 μετοχών, αποφασίστηκε μεταξύ άλλων, στη σημερινή Γενική Συνέλευση των μετόχων της Μοτοδυναμική ΑΕΕ.

  Σημειώνεται ότι από το ποσό του μερίσματος θα παρακρατηθεί σύμφωνα με τον ν. 4172/2013, ο αναλογών φόρος εκ ποσοστού 5% και συνεπώς το καθαρό μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους της Εταιρίας θα ανέλθει σε ευρώ 555.750 ευρώ (ευρώ 0,0190 ανά μετοχή)

  Παράλληλα, η Γ.Σ. ενέκρινε την έναρξη νέου Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών της Εταιρίας με σκοπό την πιθανή μελλοντική διάθεσή τους στο προσωπικό.

  Αναλυτικά, οι αποφάσεις της Γ.Σ. 
  Η ανώνυμη εταιρία "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" με διακριτικό τίτλο "ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε." ("Εταιρία") ανακοινώνει ότι την 26η Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 15.00, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω
  τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία μετόχων. Στην πραγματοποιηθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέσω τηλεδιάσκεψης 14 μέτοχοι εκπροσωπούντες 18.042.710 μετοχές, ήτοι ποσοστό 61,68% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, και ως εκ τούτου υπήρχε η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων των θεμάτων ημερησίας διάταξης. Κατόπιν συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις ανά θέμα ημερήσιας διάταξης:

  [1] Με 18.042.710 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 61,68% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας η Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουνίου 2020 ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το πρώτο (1ο) θέμα ημερήσιας διάταξης: "Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 ‐ 31.12.2019, μετά των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Εταιρίας και Ομίλου (ενοποιημένων) της ανωτέρω εταιρικής χρήσης, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών‐ Λογιστών", ήτοι η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01.01.2019 ‐ 31.12.2019 που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και συγκεκριμένα, την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας, μετά των Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρίας και ενοποιημένων (Ομίλου) της χρήσης 2019 (1.1.2019 ‐ 31.12.2019), την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ομίλου–Ενοποιημένων), καθώς και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και Ομίλου (Ενοποιημένων).

  [2] Με 18.042.710 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 61,68% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας η Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουνίου 2020 ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το δεύτερο (2ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης: "Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων και διανομής κερδών και λήψη απόφασης περί διανομής μερίσματος της εταιρικής χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019" και ειδικότερα α) αποφασίστηκε η διανομή ποσού 585.000€ ως μέρισμα για τη χρήση 2019, ήτοι η διανομή μερίσματος ευρώ 0,02€ ανά μετοχή σε πλήθος 29.250.000 μετοχών, με ημερομηνία αποκοπής την 01.07.2020, ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων ("record date") την 02.07.2020 και ημερομηνία καταβολής του μερίσματος μέσω της πληρώτριας τράπεζας Alpha Bank την 07.07.2020 ενώ χορηγήθηκε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τα περαιτέρω. Από το ποσό του μερίσματος θα παρακρατηθεί σύμφωνα με τον ν. 4172/2013, ο αναλογών φόρος εκ ποσοστού 5% και συνεπώς το καθαρό μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους της Εταιρίας θα ανέλθει σε ευρώ 555.750 ευρώ (ευρώ 0,0190 ανά μετοχή) β) αποφασίστηκε η διανομή από τα κέρδη της χρήσης 2019, ποσού 350.000€ στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας και η έγκριση συνολικά της διάθεσης των κερδών χρήσεως 2019 όπως αποτυπώνεται στον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης.

  [3] Με 18.042.710 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 61,68% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας η Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουνίου 2020 ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το τρίτο (3ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης: "Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2019 ‐ 31.12.2019 και απαλλαγή των ελεγκτών, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του ν. 4548/2018" και συγκεκριμένα αφενός μεν ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2019, αφετέρου αποφάσισε σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1γ’ του ν.4548/2018 ομόφωνα και παμψηφεί την απαλλαγή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4449/2017, των κατωτέρω ελεγκτών της ελεγκτικής εταιρίας "GRANT THORNTON Α.Ε." (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 127) από ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2019 ‐ 31.12.2019, ήτοι του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, κ. Δημήτριου Παντερλή (ΑΜ. ΣΟΕΛ: 38651) και του Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, κ. Νικόλαου Γαρμπή (ΑΜ. ΣΟΕΛ: 25011).

  [4] Με 18.042.710 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 61,68% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας η Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουνίου 2020 ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το τέταρτο (4ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης: "Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και έγκριση αμοιβής αυτών, όπως ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις" και συγκεκριμένα εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2020 την ελεγκτική εταιρία "Grant Thornton" (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127), ενώ την ευθύνη του ελέγχου θα έχουν οι ανεξάρτητοι ορκωτοί ελεγκτές (ένας τακτικός Ελεγκτής και ένας αναπληρωματικός) που η ως άνω ελεγκτική εταιρία θα ορίσει. Επίσης, η ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί με τις ίδιες ως άνω ψήφους και ποσοστό, ως αμοιβή της ανωτέρω Ελεγκτικής Εταιρίας για το έτος 2020 το ποσό των 20.000,00 Ευρώ και για τον ειδικό έλεγχο της Εταιρίας με σκοπό τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού χρήσης 2020 το ποσό των 12.000,00 Ευρώ.

  [5] Με 18.042.710 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 61,68% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας η Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουνίου 2020 ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το πέμπτο (5ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης: "Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018" και συγκεκριμένα αποδέχθηκε ομόφωνα και παμψηφεί την κατανομή των αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019 που χορηγήθηκαν σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας και το εν γένει περιεχόμενο της Έκθεσης Αποδοχών για την χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

  [6] Με 18.042.710 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 61,68% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας η Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουνίου 2020 ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το έκτο (6ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης: "Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2020, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας" και ειδικότερα α. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις μικτές αμοιβές που καταβλήθηκαν, κατά τη χρήση 2019, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνολικού ποσού € 149.000 οι οποίες και είχαν προεγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 24.05.2019 β. Προενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί για την τρέχουσα χρήση, μικτές αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στο διοικητικό συμβούλιο και σε επιτροπές αυτού, ποσού έως € 175.000 συνολικά, σε ετήσια βάση, με παρακράτηση του προβλεπόμενου φόρου και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να αποφασίσει ειδικότερα ως προς το χρόνο διάθεσης και την κατανομή των ανωτέρω αμοιβών μεταξύ των μελών, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας.

  [7] Με 18.042.710 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 61,68% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας η Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουνίου 2020 ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το έβδομο (7ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης: "Τροποποίηση και ειδικότερα επέκταση του σκοπού της Εταιρίας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρίας" και ειδικότερα αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την επέκταση του σκοπού της Εταιρίας στην παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης δευτερεύουσας δραστηριότητας και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρίας δια της προσθήκης του εδ. ε’ στην παρ. 1 αυτού ("ε. Η
  ασφαλιστική διαμεσολάβηση "ασφαλιστικός διαμεσολαβητής που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση", κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 περίπτωση 7 του ν. 4583/2018."). Επισημαίνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εκτιμά ότι η εν λόγω επέκταση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας δεν θα επιδράσει σημαντικά στην οικονομική της κατάσταση, όπως ενδεικτικά ως προς τη μεταβολή στον κύκλο εργασιών, την κερδοφορία, το απασχολούμενο προσωπικό, τα ίδια κεφάλαιά της Εταιρίας.

  [8] Με 18.042.710 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 61,68% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας η Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουνίου 2020 ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το όγδοο (8ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης: "Τροποποίηση της έδρας της Εταιρίας και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρίας" και ειδικότερα αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την μεταφορά της έδρας της Εταιρίας από τον Ασπρόπυργο στο Μαρούσι Αττικής εντός του τρέχοντος έτους και συνακόλουθα την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρίας, με την προσθήκη γ’ εδαφίου ως εξής: "Με την με αριθμό 48/26.06.2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε η αλλαγή της έδρας της εταιρίας από το Δήμο Ασπροπύργου Αττικής στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής. Έτσι, ως νέα έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής".

  [9] Με 18.042.710 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 61,68% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας η Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουνίου 2020 ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το ένατο (9ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης: "Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και παροχή έγκρισης στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή/και σε διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιριών" και ειδικότερα χορηγήθηκε άδεια και εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί α) τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ.κ. Πάρη Κυριακόπουλου, Σωτήριου Χατζίκου και Νικόλαου – Σωκράτη Λαμπρούκου, ως μελών του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας "LION RENTAL Α.Ε" (ο κ. Λαμπρούκος ως μη εκτελεστικό μέλος), β) την εν γένει συμμετοχή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας, κ. Σωτήριου Χατζίκου και των Διευθυντών κ.κ. Δημήτριου Μποζά (Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Ομίλου), Νικόλαου Σινογιάννη (Διευθυντή Κλάδου Λιανικής και Διεθνών Δραστηριοτήτων) και Ιωάννη Σώκιαλη (Διευθυντής Κλάδου YAMAHA) ή και άλλων μελών του διοικητικού συμβουλίου ή/και διευθυντών της Εταιρίας ως μελών του διοικητικού συμβουλίου της κατά 100% θυγατρικής ανώνυμης εταιρίας "ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.".

  [10] Με 18.042.710 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 61,68% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας η Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουνίου 2020 αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, να μην λάβει απόφαση επί του δέκατου (10ου) θέματος της ημερήσιας διάταξης: "Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι του ποσού των € 5.000.000 κατ’ άρθρο 1 § 2 ν. 3156/2003 και παροχή εξουσιοδότησης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπογραφή τους".

  [11] Με 18.042.710 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 61,68% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας η Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουνίου 2020 ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το ενδέκατο (11ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης: "Εκλογή νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου" και ειδικότερα ενέκρινε την εκλογή δύο (2) επιπλέον νέων μελών με θητεία αμφότερων ίδια ακριβώς με αυτήν του τρέχοντος ΔΣ (λήγουσα την 24.05.2021 με δυνατότητα να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας δύναται να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση) και συγκεκριμένα: α)Του κ. Κρίτωνα Λεωνίδα Αναβλαβή του Στέφανου και β) Του κ. Νικολάου Παγιασλή του Πάνου, ο οποίος είναι ήδη μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας. Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί με τις ίδιες ως άνω ψήφους και ποσοστό τον ορισμό των νεοεκλεγέντων μελών ως ανεξάρτητων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 3 και 4 του ν. 3016/2002.

  [12] Με 18.042.710 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 61,68% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας η Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουνίου 2020 ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το δωδέκατο (12ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης: "Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50 του ν. 4548/2018" και ειδικότερα ενέκρινε την έναρξη νέου Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών της Εταιρίας με σκοπό την πιθανή μελλοντική διάθεσή τους στο προσωπικό με τους ακόλουθους όρους:

  α. Ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που δύνανται να αποκτηθούν θα είναι μέχρι 1.462.500 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5% (και άρα σε μικρότερο του 1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

  β. Η ανώτατη τιμή αγοράς των μετοχών ορίζεται σε Ευρώ τρία (€ 3,00) ενώ η κατώτατη σε τριάντα έξι λεπτά του Ευρώ (€ 0,36).

  γ. Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα πραγματοποιηθούν οι αγορές των μετοχών ορίζεται σε 24 μήνες, δηλαδή από 26.06.2020 έως 25.06.2022 και εξουσιοδότησε περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση του ως άνω Προγράμματος.

  [13] Με 18.042.710 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 61,68% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας η Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουνίου 2020 ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το δέκατο τρίτο (13ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης: "Ενημέρωση και έγκριση σχετικά με τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου" και ειδικότερα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2019, όπως αυτά αναφέρθηκαν από το μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Νικόλαο Παγιασλή και σχετίζονταν με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση, το σύστημα αξιολόγησης κινδύνων, τον εσωτερικό έλεγχο, τους διενεργηθέντες εντός του 2019 ελέγχους, τις συνεδριάσεις της Επιτροπής κ.ο.κ.

  [14] Τέλος, στο δέκατο τέταρτο (14ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης: "Άλλα θέματα και διάφορες ανακοινώσεις. Tροποποίηση εκ παραδρομής αναφοράς ημερομηνίας στο άρθρο 4 του καταστατικού της Εταιρίας" με 17.888.436 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 61,16% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας η Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουνίου
  2020 ενέκρινε κατά πλειοψηφία, ήτοι με ποσοστό 99,14% των εκπροσωπούμενων μετοχών την διόρθωση στο άρθρο 4 του καταστατικού της ημερομηνίας της Γενικής Συνέλευσης που αποφάσισε την τροποποίηση της διάρκειας της Εταιρίας σε αορίστου χρόνου από το εκ παραδρομής αναφερόμενο 05.06.2015 στο ορθό 24.05.2019.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ