Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 26-Ιουν-2020 20:29

  Quest: Την επιστροφή κεφαλαίου 0,15 ευρώ ενέκρινε η ΓΣ

  Quest: Την επιστροφή κεφαλαίου 0,15 ευρώ ενέκρινε η ΓΣ
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Την επιστροφή κεφαλαίου 0,15 ευρώ ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η σημερινή τακτική Γενική ΣΥνέλευση των μετόχων της Quest Συμμετοχών.

  Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, η ΓΣ αποφάσισε για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ως εξής: 

  Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2019 (της Εταιρείας και ενοποιημένων), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών 

  Εγκρίθηκαν παμψηφεί οι εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2019, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, σύμφωνα με το ν. 4548/2018, όπως ισχύει. 

  Υπέρ: 29.004.748 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 81,15% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. 
  Κατά: 0 ψήφοι. 
  Αποχή: 0 ψήφοι. 

  Θέμα 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη χρήση 2019 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 2019 

  Εγκρίθηκε παμψηφεί η συνολική διαχείριση της Εταιρείας της χρήσης 2019 και η απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή. 

  Υπέρ: 29.004.748 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 81,15% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. 
  Κατά: 0 ψήφοι. 
  Αποχή: 0 ψήφοι. 

  Θέμα 3ο: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 και προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2020 

  Εγκρίθηκε το σύνολο των αμοιβών και αποζημιώσεων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019, τόσο για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Δ.Σ., όσο και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 109 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει και βάσει της προέγκρισης της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 

  Εγκρίθηκε προκαταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2020 κατ΄ ανώτατο ποσό και στο πλαίσιο της πολιτικής αποδοχών, σύμφωνα με το άρ. 109 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει και παρασχέθηκε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να προσδιορίσει την ανά μέλος Διοικητικού Συμβουλίου μικτή αποζημίωση και αμοιβή για τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου. 

  Υπέρ: 29.000.536 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 81,14% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. 
  Κατά: 4.212 ψήφοι. 
  Αποχή: 0 ψήφοι. 

  Θέμα 4ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρ. 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 

  Συζητήθηκε και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση η υποβληθείσα Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 

  Υπέρ: 29.000.536 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 81,14% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. 
  Κατά: 4.212 ψήφοι. 
  Αποχή: 0 ψήφοι. 


  Θέμα 5ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών ‐ Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τον έλεγχο για τη χορήγηση του φορολογικού πιστοποιητικού της χρήσης 1/1/2020 – 31/12/2020 και ορισμός της αμοιβής της 

  Εγκρίθηκε η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών‐Λογιστών "KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε." για τη χρήση 1/1/2020 – 31/12/2020 και ορίστηκε η αμοιβή της. Περαιτέρω, διορίσθηκαν ο τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής και ο αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής. 

  Υπέρ: 29.000.536 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 81,14% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. 
  Κατά: 4.212 ψήφοι. 
  Αποχή: 0 ψήφοι. 

  Θέμα 6ο: Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές για διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 98 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει 

  Εγκρίθηκε παμψηφεί η χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 98 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. 

  Υπέρ: 29.004.748 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 81,15% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. 
  Κατά: 0 ψήφοι. 
  Αποχή: 0 ψήφοι. 

  Θέμα 7ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνεπεία κεφαλαιοποίησης τμήματος του υπερβάλλοντος του υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από τέσσερα λεπτά του ευρώ (€0,04) σε δέκα εννέα λεπτά του ευρώ (€0,19) ανά μετοχή – Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο – Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως 

  Εγκρίθηκε παμψηφεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνεπεία κεφαλαιοποίησης τμήματος του υπερβάλλοντος του υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού, ήτοι ποσού € 5.361.134,40, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από τέσσερα λεπτά του ευρώ (€0,04) σε δέκα εννέα λεπτά του ευρώ (€0,19) ανά μετοχή. 

  Περαιτέρω, εγκρίθηκε παμψηφεί και η τροποποίηση του άρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο μετοχικό κεφάλαιο. 

  Υπέρ: 29.004.748 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 81,15% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. 
  Κατά: 0 ψήφοι. 
  Αποχή: 0 ψήφοι. 

  Θέμα 8ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά δέκα πέντε λεπτά του ευρώ (€0,15) ανά μετοχή και επιστροφή του ποσού της μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών – Τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1, του Καταστατικού που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο ‐ Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως 

  Εγκρίθηκε παμψηφεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 5.361.134,40 με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά δέκα πέντε λεπτά του ευρώ (€0,15) ανά μετοχή και επιστροφή του ποσού της μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών. 

  Περαιτέρω, εγκρίθηκε παμψηφεί και η τροποποίηση του άρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο μετοχικό κεφάλαιο. 

  Υπέρ: 29.004.748 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 81,15% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. 
  Κατά: 0 ψήφοι. 
  Αποχή: 0 ψήφοι. 

  Θέμα 9ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνεπεία κεφαλαιοποίησης αποθεματικών που έχουν σχηματισθεί από κατ' ειδικό τρόπο φορολογηθέντα κέρδη σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2238/1994, του αποθεματικού υπέρ το άρτιο και τμήματος αποθεματικού φορολογημένου πλήρως σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2579/98, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από τέσσερα λεπτά του ευρώ (€0,04) σε πέντε ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (€5,93) ανά μετοχή και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά (€4,60) ανά μετοχή λόγω συμψηφισμού ζημιών εις νέον 

  Εγκρίθηκε παμψηφεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνεπεία κεφαλαιοποίησης αποθεματικών που έχουν σχηματισθεί από κατ' ειδικό τρόπο φορολογηθέντα κέρδη σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2238/1994, του αποθεματικού υπέρ το άρτιο και τμήματος αποθεματικού φορολογημένου πλήρως σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2579/98, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από τέσσερα λεπτά του ευρώ (€0,04) σε πέντε ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (€5,93) ανά μετοχή και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά (€4,60) ανά μετοχή λόγω συμψηφισμού ζημιών εις νέον. 

  Περαιτέρω, εγκρίθηκε παμψηφεί και η τροποποίηση του άρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο μετοχικό κεφάλαιο. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε σαράντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες τριακόσια ενενήντα ένα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά του ευρώ (€47.535.391,68) και διαιρείται σε τριάντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα έξι (35.740.896) άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (€1,33) η κάθε μία. 

  Υπέρ: 29.004.748 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 81,15% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. 
  Κατά: 0 ψήφοι. 
  Αποχή: 0 ψήφοι. 

  Θέμα 10ο: Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει – Παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 

  Εγκρίθηκε η δυνατότητα απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει και να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή της. Ειδικότερα εγκρίθηκε ότι η Εταιρεία θα δικαιούται, μέσα στην προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, να προβαίνει άμεσα ή έμμεσα σε αγορές ιδίων μετοχών, μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων στο ποσοστό αυτό των μετοχών που έχει προηγουμένως αποκτήσει και διατηρεί, με σκοπό τη μείωση του κεφαλαίου, τη διανομή στο προσωπικό ή οτιδήποτε άλλο ορίζει ο Νόμος. Επίσης, εγκρίθηκε η ανώτατη και κατώτατη τιμή αγοράς των ιδίων μετοχών της Εταιρείας. 

  Υπέρ: 28.992.748 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 81,12% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. 
  Κατά: 12.000 ψήφοι. 
  Αποχή: 0 ψήφοι. 

  Θέμα 11ο: Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2019 

  Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας θα ενημερώσει τη Γενική Συνέλευση για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη χρήση 2019. 

  Θέμα 12ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου 

  Αναβλήθηκε η συζήτηση του εν λόγω θέματος, κατόπιν αίτησης μετόχου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018. Η εξ αναβολής συνέχιση της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί του εν λόγω θέματος θα λάβει χώρα στις 15 Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας, στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής και ειδικότερα στο κτίριο γραφείων της θυγατρικής εταιρείας "Uni Systems M.A.E." επί της οδού Αλ. Πάντου 19‐23 (αίθουσα εκδηλώσεων, ισόγειο). Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου κατά την ως άνω εξ αναβολής συνεδρίαση έχουν οι κ.κ. Μέτοχοι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην από 2 Ιουνίου 2020 Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr). 

  Θέμα 13ο: Ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας 

  Αναβλήθηκε η συζήτηση του εν λόγω θέματος, κατόπιν αίτησης μετόχου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018. Η εξ αναβολής συνέχιση της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί του εν λόγω θέματος θα λάβει χώρα στις 15 Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας, στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής και ειδικότερα στο κτίριο γραφείων της θυγατρικής εταιρείας "Uni Systems M.A.E." επί της οδού Αλ. Πάντου 19‐23 (αίθουσα εκδηλώσεων, ισόγειο). Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου κατά την ως άνω εξ αναβολής συνεδρίαση έχουν οι κ.κ. Μέτοχοι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην από 2 Ιουνίου 2020 Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr). 

  Θέμα 14ο: Διάφορες ανακοινώσεις

  Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την πορεία της Εταιρείας και του Ομίλου. Επιπλέον ενημερώθηκαν για έως τώρα απόκτηση 22.082 ιδίων μετοχών της Εταιρείας. 

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ