Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 26-Ιουν-2020 18:50

  Πλαίσιο: Τη διανομή μερίσματος 0,02 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

  Πλαίσιο: Τη διανομή μερίσματος 0,02 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η ΓΣ
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τη διανομή μερίσματος 0,02 ευρώ ανά μετοχή και την εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η τακτική Γενική Συνέλευση της Πλαίσιο του πραγματοποιήθηκε εχθές.

  Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το μέρισμα η ΓΣ ενέκρινε κατά πλειοψηφία την διανομή (καταβολή) μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως συνολικού ποσού 441.513,30 ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,02 ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), από το οποίο παρακρατείται ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5%.

  Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι της Εταιρείας την Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020 (record date).

  Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

  Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020 και θα πραγματοποιηθεί με βάση την διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την πληρώτρια Τράπεζα "Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία".

  Επιπλέον, η ΓΣ ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εκλογή νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, ήτοι με θητεία μέχρι την 25η Ιουνίου 2025, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως.

  Το νέο ΔΣ συγκροτήθηκε αυθημερόν (25.06.2020) σε σώμα ως ακολούθως:

  1. Γεώργιος Γεράρδος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).

  2. Κωνσταντίνος Γεράρδος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).

  3. Γεώργιος Λιάσκας του Χαριλάου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό Μέλος).

  4. Αντιόπη-Aννα Μαύρου του Ιωάννη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό Μέλος).

  5. Φίλιππος Καραγκούνης του Αναστασίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος).

  6. Ηλίας Κλης του Γεωργίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος).

  Αναλυτικά οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης έχουν ως κάτωθι:

  Στο 1ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και του Ομίλου της 31ης εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2019 μετά των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) καθώς και των σχετικών ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εν λόγω εταιρικής χρήσης, οι οποίες συνετάγησαν σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και δημοσιεύθηκαν τόσο με ανάρτηση στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας, όσο και με αποστολή στην ιστοσελίδα της Ρυθμιζόμενης Αγοράς, στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.    
  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.184.557
  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 86,90%
  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.184.557
  Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.184.057
  Αριθμός ψήφων κατά: 0
  Αριθμός αποχών (Παρών): 500

  Στο 2ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία την διάθεση των αποτελεσμάτων της 31ης εταιρικής χρήσεως 2019 (01.01.2019-31.12.2019) και ειδικότερα ενέκρινε την διανομή (καταβολή) μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως συνολικού ποσού 441.513,30 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,02 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), από το οποίο παρακρατείται ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5%.
  Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι της Εταιρείας την Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020 (record date).
  Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
  Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020 και θα πραγματοποιηθεί με βάση την διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την πληρώτρια Τράπεζα "Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία".
  Ταυτόχρονα με την αυτή κατά πλειοψηφία απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την εξουσιοδότηση για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη υλοποίηση και διεκπεραίωση της σήμερον ληφθείσας αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος.
  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.184.557
  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 86,90%
  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.184.557
  Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.184.057
  Αριθμός ψήφων κατά: 0
  Αριθμός αποχών (Παρών): 500

  Στο 3ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη συνολική διαχείριση και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης 31ης εταιρικής χρήσεως 2019 (01.01.2019-31.12.2019) καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.
  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.184.557
  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 86,90%
  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.184.557
  Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.184.057
  Αριθμός ψήφων κατά: 0
  Αριθμός αποχών (Παρών): 500

  Στο 4ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία, κατόπιν σχετικής προτάσεως-εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία "BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (ΑΜ ΣΟΕΛ 173) και ειδικότερα της κας. Ολυμπίας Γ. Μπαρζού (ΑΜ ΣΟΕΛ 21371) ως Τακτικής Ορκωτού Ελεγκτού-Λογιστού και της κας. Μαρίας Α. Λυμπέρη (ΑΜ ΣΟΕΛ 52761) ως Αναπληρωματικής Ορκωτού Ελεγκτού-Λογιστού για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετησίων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020), οι οποίες θα προβούν παράλληλα και στην έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013.
  Ταυτόχρονα η Γενική Συνέλευση των μετόχων με την αυτή κατά πλειοψηφία απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, καθώς επίσης και να αποστείλει την σχετική έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.
  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.184.557
  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 86,90%
  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.184.557
  Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.177.815
  Αριθμός ψήφων κατά: 6.242
  Αριθμός αποχών (Παρών): 500

  Στο 5ο θέμα αφενός μεν ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές παροχές, οι οποίες κατεβλήθησαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες προς την Εταιρεία κατά την διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσεως 2019 (01.01.2019-31.12.2019), αφετέρου δε προενέκρινε κατά πλειοψηφία τις αμοιβές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020) και οι οποίες συνάδουν με τις αρχές και τους κανόνες της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών, ενώ παρείχε την άδεια για την προκαταβολή των ως άνω αμοιβών μέχρι την ημερομηνία της επόμενης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.184.557
  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 86,90%
  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.184.557
  Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.177.815
  Αριθμός ψήφων κατά: 6.242
  Αριθμός αποχών (Παρών): 500

  Στο 6ο θέμα ψήφισε κατά πλειοψηφία θετικά αναφορικά με την Έκθεση Αποδοχών, η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 και περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου (ενός ή/και περισσοτέρων), για το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος.
  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.184.557
  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 86,90%
  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.184.557
  Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.184.057
  Αριθμός ψήφων κατά: 0
  Αριθμός αποχών (Παρών): 500

  Στο 7ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εκλογή νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, ήτοι με θητεία μέχρι την 25η Ιουνίου 2025, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως.
  Ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν οι κάτωθι:
  1) Γεώργιος Γεράρδος του Κωνσταντίνου
  2) Κωνσταντίνος Γεράρδος του Γεωργίου
  3) Γεώργιος Λιάσκας του Χαριλάου
  4) Αντιόπη-Άννα Μαύρου του Ιωάννη
  5) Φίλιππος Καραγκούνης του Αναστασίου και
  6) Ηλίας Κλης του Γεωργίου
  Ταυτόχρονα με την αυτή κατά πλειοψηφία απόφασή της όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, τους κ.κ. Φίλιππο Καραγκούνη και Ηλία Κλη, οι οποίοι πληρούν τις τασσόμενες από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προϋποθέσεις ανεξαρτησίας.
  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.184.557
  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 86,90%
  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.184.557
  Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.157.922
  Αριθμός ψήφων κατά: 26.135
  Αριθμός αποχών (Παρών): 500

  Στο 8ο θέμα αποφάσισε κατά πλειοψηφία την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, η οποία είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελείται από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος αυτού.
  Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίσθηκε να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι να είναι πενταετής, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως.
  Περαιτέρω, με την αυτή κατά πλειοψηφία απόφασή της η Γενική Συνέλευση παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσιοδότηση να ορίσει τα πρόσωπα που θα καταλάβουν τις θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει. 
  Τέλος, αποφασίσθηκε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου να ορισθεί από τα μέλη αυτής.            
  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.184.557
  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 86,90%
  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.184.557
  Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.157.922
  Αριθμός ψήφων κατά: 26.135
  Αριθμός αποχών (Παρών): 500

  Στο 9ο θέμα αποφάσισε κατά πλειοψηφία την παροχή εγκρίσεως-αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενων ή/και μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, παρεμφερείς ή συναφείς σκοπούς και να διενεργούν πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς.
  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.184.557
  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 86,90%
  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.184.557
  Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.184.057
  Αριθμός ψήφων κατά: 0
  Αριθμός αποχών (Παρών): 500

  Στο 10ο θέμα έλαβαν χώρα ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου αναφορικά με τα αποτελέσματα και την εν γένει πορεία της Εταιρείας και έλαβε χώρα σύντομη σχετική παρουσίαση με οπτικοακουστικό υλικό.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ