Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 24-Ιουν-2020 16:34

  Καπνοβιομηχανία Καρέλια: Απόφαση Γ.Σ. για διανομή μερίσματος €9,40 (μικτό)

  Καπνοβιομηχανία Καρέλια: Απόφαση Γ.Σ. για διανομή μερίσματος €9,40 (μικτό)
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η έγκριση της διανομής των εταιρικών κερδών της χρήσης 2019, καθώς επίσης και η διανομή μερίσματος ανερχομένου στο ποσό των ευρώ 9,40 (μικτό) ανά μετοχή και μετά την αφαίρεση του κατά νόμο προβλεπομένου φόρου στο ποσό των Ευρώ 8,93 (καθαρό) ανά μετοχή, αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, στη σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Καπνοβιομηχανία Καρέλια Α.Ε.

  Ειδικότερα, όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, την Τετάρτη, την 24η Ιουνίου 2020 και ώρα 10 π.μ., εις το εις την Καλαμάτα και επί των οδών Ναυαρίνου και Ρήγα Φεραίου κτίριο του ξενοδοχείου "ΦΑΡΑΙ ΠΑΛΛΑΣ" (Αίθουσα Συνεδρίων) πραγματοποιήθηκε η συγκληθείσα ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, στην οποία παρέστησαν μέτοχοι και αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπούντες 1.450.168 μετοχές επί συνόλου 2.760.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 52,54% του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ως εξής:

  ΘΕΜΑ 1ον: Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01/01/2019 - 31/12/2019, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ. Π. Χ. Α.) και με κάθε άλλη ειδική διάταξη, μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

  Αποφασίστηκε η έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01/01/2019 - 31/12/2019, των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης του Δ.Σ. για τη χρήση 2019.

  Συνολικός αριθμός μετοχών, για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 1.450.168, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 52,54% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφοι υπέρ: 1.450.168 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Γ.Σ. μετοχικού κεφαλαίου.

  ΘΕΜΑ 2ον: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 01/01/2019 - 31/12/2019 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη.

  Αποφασίστηκε με ψηφοφορία στην οποία τα μέλη του Δ.Σ. και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μετείχαν μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι και ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων αφού είχαν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου, η έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Δ.Σ. κατά τη χρήση 01/01/2019 - 31/12/2019, καθώς και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη.

  Συνολικός αριθμός μετοχών, για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 1.450.168, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 52,54% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφοι υπέρ: 1.450.168 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Γ.Σ. μετοχικού κεφαλαίου.

  ΘΕΜΑ 3ον: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 01/01/2019 - 31/12/2019 και έγκριση της προκαταβολής αμοιβών των ως άνω προσώπων από την 01η Ιανουαρίου 2020 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

  Εγκρίθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 και κατά πάγια τακτική της Εταιρείας, οι μισθοί και οι αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους σε αυτό, κατά τη χρήση 2019, ήτοι:
  1. Στα εκτελεστικά μέλη για μισθούς τους για προσφερθείσες από αυτούς υπηρεσίες, βάσει συμβάσεων εξηρτημένης εργασίας, συνολικό μικτό ποσό Ευρώ 205.356,00.
  2. Στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη για αμοιβές τους, μικτό συνολικό ποσό Ευρώ 252.000,00.

  Εγκρίθηκε, επίσης, κατά τις ως άνω διατάξεις, η προκαταβολή των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. από την 01η Ιανουαρίου 2020 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γ.Σ. της Εταιρείας, ως εξής:
  1. Στα εκτελεστικά μέλη για μισθούς τους, βάσει συμβάσεων εξηρτημένης εργασίας, συνολικό μικτό ποσό σε ετήσια βάση 205.356,00 Ευρώ.
  2. Στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, για αμοιβές τους, συνολικό μικτό ποσό σε ετήσια βάση 264.000,00 Ευρώ.

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 1.450.168, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 52,54% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφοι υπέρ: 1.450.168 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Γ.Σ. μετοχικού κεφαλαίου.

  ΘΕΜΑ 4ον: Ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 01/01/2019 - 31/12/2019 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

  Εγκρίθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, η Έκθεση Αποδοχών του τελευταίου οικονομικού έτους για τα μέλη του Δ.Σ. και τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας, σύμφωνα με το σχέδιο αποφάσεως Γ.Σ. που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 1.450.168, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 52,54% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφοι υπέρ: 1.425.723 μετοχές, ήτοι ποσοστό 98,31% του εκπροσωπουμένου στη Γ.Σ. μετοχικού κεφαλαίου.

  Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 24.445 ψήφους.

  ΘΕΜΑ 5ον: Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή Ελεγκτικής Εταιρείας για τους ελέγχους των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01/01/2020 - 31/12/2020 και έγκριση της αμοιβής του.

  Για τον τακτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης για τη χρήση 2020, η Γ.Σ. λαμβάνουσα υπ΄ όψιν ότι το Δ.Σ. (με θετική ψήφο των ανεξάρτητων μελών του) και ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με την παρ. 3 περίπτωση στ΄ του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, πρότεινε ομόφωνα την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας "ΚPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.", Αγία Παρασκευή Αττικής, οδός Στρατηγού Τόμπρα 3, εξέλεξε ως ελεγκτή της Εταιρείας για τη χρήση 2020 την Ελεγκτική Εταιρεία "ΚPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.", και ενέκρινε την αμοιβή της.

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 1.450.168, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 52,54% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφοι υπέρ: 1.450.168 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Γ.Σ. μετοχικού κεφαλαίου.

  ΘΕΜΑ 6ον: Έγκριση διάθεσης των ετήσιων κερδών της χρήσης 01/01/2019 - 31/12/2019 και διανομής μερίσματος.

  Αποφασίστηκε η έγκριση της διανομής των εταιρικών κερδών της χρήσης 2019, καθώς επίσης και η διανομή μερίσματος ανερχομένου στο ποσό των Ευρώ 9,40 (μικτό) ανά μετοχή και μετά την αφαίρεση του κατά νόμο προβλεπομένου φόρου στο ποσό των Ευρώ 8,93 (καθαρό) ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 160 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 38 του καταστατικού της Εταιρείας, όπως ισχύουν.

  Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 29η.06.2020, και η διαδικασία καταβολής αυτού στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 06η.07.2020,  μέσω της τραπέζης Alpha Bank Α.Ε.

  Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την 30η.06.2020 (record date).

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 1.450.168, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 52,54% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφοι υπέρ: 1.450.168 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Γ.Σ. μετοχικού κεφαλαίου.

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ