Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 09-Ιουν-2020 09:48

  Μύλοι Κεπενού: Μέρισμα 0,05035/μτχ (καθαρό) για τη χρήση 2019

  Μύλοι Κεπενού: Μέρισμα 0,05035/μτχ (καθαρό) για τη χρήση 2019
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Απόφαση για διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2019, ύψους 355.100 ευρώ ή 0,053 ευρώ ανά μετοχή, έλαβε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της "Μύλοι Κεπενού", η οποία έλαβε χώρα στις 8 Ιουνίου.

  Σύμφωνα με την απόφαση, από το μέρισμα θα παρακρατηθεί σύμφωνα με το νόμο φόρος 5% και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,05035 ευρώ ανά μετοχή. 

  Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος είναι η 15.07.2020. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την 16.07.2020 (record date). Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 21.07.2020.

  Ταυτόχρονα, η Γ.Σ. προχώρησε στην εκλογή νέου, εξαμελούς (από πενταμελές που ήταν το προηγούμενο σχήμα) Δ.Σ. της εταιρείας, το οποίο αποτελείται από τους: 

        α) Δημήτριος Κεπενός του Γεωργίου

           β) Ελένη Κεπενού του Γεωργίου

           γ) Σπυρίδων Αργυρόπουλος του Ιωάννου

           δ) Παναγιώτης Σκαμπαρδώνης του Νικολάου

           ε) Ιωάννης Ξενογιάννης του Αποστόλου

           στ) Ανδρέας Γούναρης του Γεωργίου

  Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του την 08.06.2020, ως εξής:

   

  1. Δημήτριος Κεπενός του Γεωργίου, Εκτελεστικό Μέλος & Πρόεδρος του Δ.Σ.‧
  2. Ελένη Κεπενού του Γεωργίου,  Εκτελεστικό Μέλος & Διευθύνουσα Σύμβουλος‧
  3. Σπυρίδων Αργυρόπουλος του Ιωάννου, Εκτελεστικό Μέλος & Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.‧
  4. Παναγιώτης Σκαμπαρδώνης του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος‧
  5. Ιωάννης Ξενογιάννης του Αποστόλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος‧
  6. Ανδρέας Γούναρης του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

  Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εταιρική ανακοίνωση, "κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που έλαβε χώρα την 08.06.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στα γραφεία στην έδρα της Εταιρίας, παρευρέθηκαν 3 μέτοχοι, εκπροσωπούντες το 75,20%  του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι παραστάθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 5.038.303 μετοχές και 5.038.303 ψήφους.

  Η Τακτική Γενική Συνέλευση είχε την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και υπερψηφίστηκαν ομόφωνα, ήτοι από το 100% των παρευρισκόμενων μετόχων, όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

  Συγκεκριμένα, η Συνέλευση:

  -Ενέκρινε ομόφωνα, με ψήφους 5.038.303 , ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, αναλογούν στο 75,20% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019, οι οποίες έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης,  έπειτα από επισκόπησή τους και ακρόαση της ανάλυσης επί αυτών, όπως επίσης και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, όπως αυτές αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και περιέχονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση του 2019.

  -Ενέκρινε ομόφωνα, με ψήφους 5.038.303 , ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, αναλογούν στο 75,20% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας , τον πίνακα διανομής κερδών και αποφάσισε, έτσι, με τις ίδιες ως άνω ψήφους, τη διανομή μερίσματος από κέρδη της χρήσης 2019, ύψους 355.100 ευρώ ή 0,053 ευρώ ανά μετοχή. Από το μέρισμα θα παρακρατηθεί σύμφωνα με το νόμο φόρος 5% και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,05035 ευρώ ανά μετοχή.  Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος είναι η 15.07.2020. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την 16.07.2020 (record date). Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 21.07.2020.

  -Ενέκρινε ομόφωνα, με ψήφους 5.038.303, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, αναλογούν στο 75,20% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2019 και αποφάσισε με ψήφους 5.038.303, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, αναλογούν στο 75,20% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και την διαχείριση της ως άνω χρήσεως του έτους 2019.

  -Μετά από σχετική σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, εξέλεξε, με ψήφους 5.038.303, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, αναλογούν στο 75,20% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τον τακτικό και αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και καθόρισε ως αμοιβή αυτών την ελάχιστη εκ του Νόμου οριζόμενη πλέον Φ.Π.Α. .Ειδικότερα, Τακτικός Ελεγκτής για την τρέχουσα χρήση του 2020 εκλέχθηκε, κατά τα ως άνω, τον κ. Γρηγόριος Μάvτζαρης  (Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1495 – Α.Μ. ΣΟΕΛ 31561) και ως αναπληρωματικός ο κ. Παντελής Παπαϊωάννου  (Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1647 – Α.Μ. ΣΟΕΛ 28271), μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας ΑCES Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. (δ.τ. "ACES AUDITORS AE") με Α.Μ.ΣΟΕΛ 159.

  -Ενέκρινε, κατά άρθρο 112 παρ. 3 N. 4548/2018, με  ψήφους 5.038.303 , ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, αναλογούν στο 75,20% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, την Έκθεση Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2019, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2019 και έχει διαμορφωθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

  -Ενέκρινε με  ψήφους 5.038.303, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, αναλογούν στο 75,20% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία έχει διαμορφωθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

  -Εξέλεξε, με ψήφους 5.038.303, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, αναλογούν στο 75,20% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, κατόπιν νόμιμης μυστικής ψηφοφορίας και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,, νέο Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από έξι (6) μέλη, ως ακολούθως:        
           α) Δημήτριος Κεπενός του Γεωργίου

           β) Ελένη Κεπενού του Γεωργίου

           γ) Σπυρίδων Αργυρόπουλος του Ιωάννου

           δ) Παναγιώτης Σκαμπαρδώνης του Νικολάου

           ε) Ιωάννης Ξενογιάννης του Αποστόλου

           στ) Ανδρέας Γούναρης του Γεωργίου

  -Όρισε η Γενική Συνέλευση, με τις ίδιες ως άνω ψήφους, ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3016/2002, ως ισχύει, τους κ.κ.:

          α) Ιωάννη Ξενογιάννη του Αποστόλου και

          β) Ανδρέα Γούναρη του Γεωργίου.

  Ο συνολικός αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε από πέντε (5) σε έξι (6).

  -Επιπλέον, αποφασίστηκε κατά τα ως άνω, η θητεία του νέου αυτού Διοικητικού Συμβουλίου να είναι τριετής, ήτοι μέχρι την 8η Ιουνίου 2023, παρατεινόμενη αυτοδίκαια μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

  -Εξέλεξε, με ψήφους 5.038.303, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, αναλογούν στο 75,20% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, νέα τριμελή Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, η οποία θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και η οποία θα αποτελείται από δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση, με τις ίδιες ως άνω ψήφους, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τα δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και το ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καταλάβουν τις θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, και αφού βεβαιώθηκε ότι ισχύουν οι εκεί οριζόμενες προϋποθέσεις ανεξαρτησίας.

  Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίστηκε κατά τα ως άνω να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι για τρία (3) έτη μέχρι την 8η Ιουνίου 2023, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

  Επιπλέον, αποφασίστηκε, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου να οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής μεταξύ των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών.

  Τέλος, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, με τις ίδιες ως άνω ψήφους, όπως εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να ορίζει αντικαταστάτες των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, όταν αυτά τυχόν εκλείψουν ή παραιτηθούν μέχρι τη λήξη της θητείας της.

  -Ενέκρινε, με ψήφους 5.038.303, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, αναλογούν στο 75,20% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Πρόεδρου της, επί σκοπώ περαιτέρω εναρμόνισης αυτού με το Ν. 4548/2018 και για λόγους καλύτερης λειτουργικότητας, τόσο αυτού όσο και της Εταιρείας".

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ