Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 03-Ιουν-2020 10:45

  Quest Συμμετοχών: Στις 26/6 η Γ.Σ. για αυξομείωση μ.κ. και καταβολή μετρητών στους μετόχους

  Quest Συμμετοχών: Στις 26/6 η Γ.Σ. για αυξομείωση μ.κ. και καταβολή μετρητών στους μετόχους
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στις 26 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Quest Συμμετοχών με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας καθώς και τη μείωση  του  μετοχικού  κεφαλαίου  με μείωση  της  ονομαστικής αξίας  των  μετοχών κατά €0,15 ανά μετοχή και επιστροφή του ποσού της μείωσης στους μετόχους με καταβολή μετρητών.

  Στην ίδια συνεδρίαση θα γίνει και η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

  Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της εταιρείας: 

  Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου  αυτής,  καλούνται  οι  κ.κ.  Μέτοχοι  της  Εταιρείας  στην  Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση  στις  26  Ιουνίου 2020,  ημέρα  Παρασκευή και  ώρα  16:00  μ.μ.,  στην  έδρα  της Εταιρείας,  στο  Δήμο  Καλλιθέας  Αττικής  και  ειδικότερα  στο  κτίριο  γραφείων  της  θυγατρικής 
  εταιρείας  "Uni  Systems  M.A.E."  επί  της  οδού  Αλ.  Πάντου  19‐23  (αίθουσα  εκδηλώσεων,  ισόγειο),  για  να  συζητήσουν  και  λάβουν  απόφαση  επί  των  παρακάτω  θεμάτων  ημερήσιας  διάταξης: 

  1. Υποβολή  προς  έγκριση  των  ετήσιων  χρηματοοικονομικών  καταστάσεων  της  31ης  Δεκεμβρίου  2019  (της  Εταιρείας  και  ενοποιημένων),  σύμφωνα  με  τα  Διεθνή  Πρότυπα Χρηματοοικονομικής  Αναφοράς  (ΔΠΧΑ),  μετά  των  επ’  αυτών  Εκθέσεων  του  Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 

  2. Έγκριση  της  συνολικής  διαχείρισης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Εταιρείας  κατά  τη χρήση  2019  και  απαλλαγή  των  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  και  των  Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 2019. 

  3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 και προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2020. 

  4. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρ. 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 

  5.      Εκλογή  ελεγκτικής  εταιρείας  Ορκωτών  Ελεγκτών  ‐  Λογιστών  για  τον  έλεγχο  των χρηματοοικονομικών  καταστάσεων  και  τον  έλεγχο  για  τη  χορήγηση  του  φορολογικού πιστοποιητικού της χρήσης 1/1/2020 – 31/12/2020 και ορισμός της αμοιβής της. 

  6. Χορήγηση  αδείας  στα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  και  στους  Διευθυντές  για διενέργεια  των  πράξεων  που   προβλέπονται  στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  98  του  ν. 4548/2018, όπως ισχύει. 

  7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνεπεία κεφαλαιοποίησης τμήματος του υπερβάλλοντος  του  υποχρεωτικού  τακτικού  αποθεματικού  με  αύξηση της  ονομαστικής αξίας των μετοχών από τέσσερα λεπτά του ευρώ  (€0,04) σε δέκα εννέα λεπτά του ευρώ (€0,19) ανά μετοχή – Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο – Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως. 

  8.    Μείωση  του  μετοχικού  κεφαλαίου  με  μείωση  της  ονομαστικής αξίας  των  μετοχών  κατά δέκα πέντε λεπτά του ευρώ (€0,15) ανά μετοχή και επιστροφή του ποσού της μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών – Τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1, του Καταστατικού που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο ‐ Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως. 

  9.    Αύξηση  του  μετοχικού  κεφαλαίου  της  Εταιρείας  συνεπεία  κεφαλαιοποίησης αποθεματικών  που  έχουν  σχηματισθεί  από  κατ'  ειδικό  τρόπο  φορολογηθέντα  κέρδη σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2238/1994, του αποθεματικού υπέρ το άρτιο και τμήματος αποθεματικού  φορολογημένου  πλήρως  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  ν.  2579/98  ,  με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από τέσσερα λεπτά του ευρώ (€0,04) σε πέντε 
  ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (€5,93) ανά μετοχή και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά (€4,60) ανά μετοχή λόγω συμψηφισμού ζημιών εις νέον. 

  10. Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει – Παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 

  11. Ενημέρωση  από  τον  Πρόεδρο  της  Επιτροπής  Ελέγχου  προς  τους  μετόχους  για  τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2019. 

  12. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

  13. Ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας. 

  14. Διάφορα – Ανακοινώσεις

  Ανακοίνωση

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ