Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 29-Μαϊ-2020 19:05

  ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Στα 50,5 εκατ. ευρώ τα EBITDA α΄ τριμήνου - Στα 225 εκατ. τα έσοδα

  ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Στα 50,5 εκατ. ευρώ τα EBITDA α΄ τριμήνου - Στα 225 εκατ. τα έσοδα
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Ανθεκτικότητα έναντι των συνθηκών που διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας παρουσίασαν κατά το α΄ τρίμηνο του 2020 οι δραστηριότητες του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, με το EBITDA να καταγράφει αύξηση και στους πέντε βασικούς κλάδους, σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2019. Παράλληλα, το περιθώριο EBITDA βελτιώθηκε στο α΄ τρίμηνο του 2020, φθάνοντας το 22,5%, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν σε 458 εκατ.ευρώ στις 31.03.2020.

  Αναλυτικά τα μεγέθη

  Ειδικότερα, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ διαμορφώθηκαν το α΄ τρίμηνο 2020 σε €225 εκατ. έναντι €257 εκατ. το δ΄ τρίμηνο 2019, μειωμένα κατά 13%, ενώ συγκριτικά με το α΄ τρίμηνο 2019 (έσοδα €359 εκατ.) ήταν μειωμένα κατά 37% (ή κατά €134 εκατ.). Η μείωση σε δωδεκάμηνη βάση προήλθε κυρίως από τον κατασκευαστικό τομέα, όπου τα έσοδα μειώθηκαν κατά €135 εκατ. (από €261 εκατ. σε €126 εκατ.). 

  Το κόστος πωληθέντων του Ομίλου (χωρίς αποσβέσεις) διαμορφώθηκε σε €159 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2020, έναντι €267 εκατ. το δ΄ τρίμηνο 2019 μειωμένο κατά 41%, ενώ συγκριτικά με το α΄ τρίμηνο 2019 (κόστος πωληθέντων €285 εκατ.) ήταν μειωμένο κατά 44% η κατά €127 εκατ. Το μεικτό κέρδος του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €65,9 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2020 έναντι -€9,4 εκατ. το δ΄ τρίμηνο 2019 και €73,5 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2019 ή 10% μείωση.

  Τα έξοδα διοίκησης (χωρίς αποσβέσεις) διαμορφώθηκαν σε €16,2 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2020 έναντι €24,4 εκατ. το δ΄ τρίμηνο 2019, μειωμένα κατά 32% ενώ συγκριτικά με το α΄ τρίμηνο 2019 (€14,3 εκατ.) κατέγραψαν αύξηση €2,0 εκατ. Τα έξοδα διοίκησης του α΄τριμήνου 2020 περιλαμβάνουν δαπάνες αναδιάρθρωσης της Κατασκευής ποσού €2,4 εκατ. Χωρίς αυτές τις δαπάνες, τα έξοδα διοίκησης ήταν €13,8 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2020, μειωμένα κατά 3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Τα έξοδα διάθεσης ήταν €0,9 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2020 έναντι €1,5 εκατ. το δ΄ τρίμηνο 2019 ήτοι μειωμένα κατά 39% και €1,1 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2019 καταγράφοντας μείωση €0,2 εκατ. ή 16%. 

  Τα λοιπά έσοδα (χωρίς αποσβέσεις) και τα λοιπά κέρδη ή ζημίες διαμορφώθηκαν σε €1,8 εκατ. έναντι -€35,7 εκατ. το δ΄ τρίμηνο 2019, λόγω απομείωσης υπεραξίας ποσού €42,0 εκατ. από παρελθούσες εξαγορές θυγατρικών κατασκευής. 

  Το EBITDA διαμορφώθηκε σε €50,5 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2020, σε σύγκριση με - €3,7 εκατ. το δ΄ τρίμηνο 2019, εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων ζημιών Φ/Β έργων στο εξωτερικό (€66,8 εκατ. το δ΄ τρίμηνο 2019), και €61,6 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2019, σημειώνοντας μείωση 18%, δηλ. €11 εκατ. σε δωδεκάμηνη βάση. Το περιθώριο EBITDA βελτιώθηκε σε 22,5% το α΄ τρίμηνο 2020, το οποίο είναι το υψηλότερο κατά τα τελευταία 5 3μηνα, έναντι περιθωρίου 17,2% το α΄ τρίμηνο 2019. Η διαφορά του EBITDA κατά €11 εκατ. σε δωδεκάμηνη βάση, σχετίζεται με το μειωμένο μικτό κέρδος κατά €7 εκατ., τα αυξημένα έξοδα διοίκησης κατά €2 εκατ. (κυρίως λόγω της αναδιάρθρωσης της Κατασκευής) και κατά €2 εκατ. λόγω των μειωμένων λοιπών εσόδων και λοιπών κερδών έναντι του 1ου 3μήνου 2019. 

  Οι αποσβέσεις διαμορφώθηκαν σε €26,0 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2020 έναντι €27,0 εκατ. το δ΄ τρίμηνο 2019 και €25 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2019. 

  Το EBIT διαμορφώθηκε σε €24,5 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2020 σε σύγκριση με -€30,8 εκατ. το δ΄ τρίμηνο του 2019, προσαρμοσμένο για μη επαναλαμβανόμενες ζημίες Φ/Β έργων στο εξωτερικό και €36,7 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2019. 

  Τα Κέρδη προ φόρων ήταν €2,8 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2020 σε σύγκριση με -€47,8 εκατ. το δ΄ τρίμηνο 2019, προσαρμοσμένα για μη επαναλαμβανόμενες ζημιές Φ/Β έργων στο εξωτερικό και €20,3 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2019, ενώ τα Καθαρά κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν ζημιές €8,8 εκατ. έναντι κέρδους €2,6 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2019. 

  Το σύνολο Ενεργητικού του Ομίλου διαμορφώθηκε στις 31.03.2020 σε €3.048 εκατ. έναντι €3.056 εκατ. στις 31.12.2019, σημειώνοντας οριακή μείωση 0,3%. 

  Τα ταμειακά διαθέσιμα και λοιπά ρευστοποιήσιμα στοιχεία στις 31.03.2020 διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα (€458 εκατ. στις 31.03.2020 έναντι € 463 εκατ. στις 31.12. 2019). 

  Το σύνολο των δανείων ανήλθε στις 31.03.2020 σε €1.546 εκατ. έναντι €1.491 εκατ. στις 31.12.2019. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην διεθνή έκδοση και διάθεση Πρώτης Τάξεως Ομολογιών ονομαστικής αξίας € 70 εκατ. που ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Ιανουάριο του 2020, με επιτόκιο 6,375% και λήξη το Δεκέμβριο 2024. 

  Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε €1.089 εκατ. στις 31.03.2020 έναντι €1.028 εκατ. στις 31.12.2019, με καθαρό δανεισμό προς EBITDA στα 5.4x (υπολογισμένος στο ετησιοποιημένο EBITDA του α΄ τριμήνου 2020). O δανεισμός για τη χρηματοδότηση της πρόσφατης φάσης ανάπτυξης των ΑΠΕ δεν είχε πλήρη συνεισφορά στο EBITDA του 1ου 3μηνου 2020, αλλά θα έχει μετά το α΄ τρίμηνο του 2020. Αν λάβουμε υπ’όψη την πρόσθετη συνεισφορά από το ήδη χρηματοδοτημένο και νεόκτιστο χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ, ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA θα ήταν ακόμα χαμηλότερος. 

  Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €524 εκατ. στις 31.03.2020, έναντι €533 εκατ. στις 31.12.2019. Η μείωση των €9 εκατ. οφείλεται κυρίως στις ζημιές μετά από φόρους. Τα Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους ανήλθαν σε €402 εκατ. έναντι €414 εκατ. στις 31.12.2019. 

  Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο διευθύνων σύμβουλος κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, δήλωσε: "Οι επιδόσεις του 1ου 3μήνου 2020, με EBITDA στα €51 εκατ., καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα του Ομίλου, καθώς το EBITDA σε όλους τους τομείς βελτιώθηκε σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο 2019, παρά τις επιπτώσεις του COVID-19, οι οποίες επηρέασαν τον Όμιλο και ειδικότερα τους τομείς των Παραχωρήσεων και της Ανάπτυξης Ακινήτων. Το περιθώριο EBITDA βελτιώθηκε στο α΄ τρίμηνο 2020 φθάνοντας 22,5%, που είναι το υψηλότερο των τελευταίων 5 3μήνων. Τα ταμειακά διαθέσιμα και λοιπά ρευστοποιήσιμα στοιχεία στα τέλη Μαρτίου 2020 παρέμειναν στα ίδια επίπεδα (€458 εκατ. έναντι €463 εκατ. στα τέλη του 2019). Ο καθαρός δανεισμός στο τέλος του 1 ου 3μήνου 2020 ανήλθε σε €1.089 εκατ., με καθαρό δανεισμό προς EBITDA της τάξης του 5,4x, με βάση ετησιοποιημένο EBITDA του 1ου 3μηνου 2020. Ο μετασχηματισμός του Ομίλου προχωρά. Διαφοροποιούμε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο των Παραχωρήσεών με την προσθήκη της Μαρίνα Αλίμου, οι ΑΠΕ προχωρούν με το φιλόδοξο πρόγραμμα ανάπτυξής τους, το Περιβάλλον είναι σε πλεονεκτική θέση για να αξιοποιήσει επερχόμενες ευκαιρίες ανάπτυξης, όπως και ο τομέας Ανάπτυξης Ακινήτων. Παράλληλα, η αναδιάρθρωση του Κατασκευαστικού Τομέα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη".

  Η εικόνα ανά τομέα

  Στις Παραχωρήσεις τo EBITDA διαμορφώθηκε σε €31,3 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2020, έναντι €30,3 εκατ. το δ΄ τρίμηνο του 2019, επιδεικνύοντας ισχυρή ανάπτυξη τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο 2020 και με την απόδοση να επηρεάζεται από την πανδημία στις αρχές Μαρτίου 2020. 

  Ωστόσο, σημάδια βελτίωσης της κυκλοφορίας καταγράφονται ήδη από τις αρχές Μαΐου 2020 με τον μέσο όρο ημερήσιας διέλευσης οχημάτων στην ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ να διαμορφώνεται σε 196 χιλ. μεταξύ 18 και 28 Μαΐου έναντι μέσου όρου ημερήσιας διέλευσης οχημάτων 61 χιλ. τον Απρίλιο 2020. 

  Στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το EBITDA παρουσίασε αύξηση και διαμορφώθηκε σε €19,8 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2020 έναντι €10,6 εκατ. το δ΄ τρίμηνο του 2019, ως αποτέλεσμα της αυξημένης εγκατεστημένης ισχύος. Η εγκατεστημένη ισχύς στις 31.03.2020 ήταν 491 MW, εκ των οποίων 196 MW βρίσκονται σε δοκιμαστική λειτουργία. Η παραγωγή και οι πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος από το υπάρχον χαρτοφυλάκιο στην παρούσα φάση δεν φαίνεται να επηρεάζονται από την πανδημία του Covid-19.

  Στο Περιβάλλον, το EBITDA διαμορφώθηκε σε €4,0 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2020 έναντι - €2,2 εκατ. το δ΄ τρίμηνο του 2019. Έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα για να περιοριστούν οι επιπτώσεις του Covid-19 και να διασφαλισθεί η ασφάλεια του προσωπικού και η απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών. 

  Στην Ανάπτυξη Ακινήτων, το EBITDA παρουσίασε αύξηση ως αποτέλεσμα της ισχυρής απόδοσης του Κλάδου πριν από την πανδημία, διαμορφούμενο σε €1,3 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2020 έναντι €0,9 εκατ. το δ΄ τρίμηνο του 2019. Κατά τους πρώτους 4 μήνες πλήρους λειτουργίας της Β’ φάσης ανάπτυξης του Smart Park, η επισκεψιμότητα αυξήθηκε κατά 24% και οι πωλήσεις των καταστημάτων αυξήθηκαν κατά 33%, ενώ από την επανέναρξη της πλήρους λειτουργίας του στις 11 Μαΐου 2020, η απόδοση σταδιακά αποκαθίσταται.

  Στην Κατασκευή, το EBITDA διαμορφώθηκε στα -€1,2 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2020 έναντι -€38,7 εκατ. το δ΄ τρίμηνο του 2019, εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων ζημιών από Φ/Β έργα στο εξωτερικό (€67 εκατ. το δ΄ τρίμηνο 2019). Το σχέδιο αναδιάρθρωσης του Κατασκευαστικού Κλάδου βρίσκεται σε εξέλιξη, με βασικούς στόχους τον εξορθολογισμό της κοστολογικής βάσης, την ίδρυση νέας Μονάδας Προμηθειών Ομίλου, την περαιτέρω αξιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων, καθώς και τη συνέχιση των συζητήσεων για πιθανή χρηματοδότησή του.

  Δείτε αναλυτικά τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, στη δεξιά στήλη "Σχετικά Αρχεία".

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ