Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 24-Απρ-2020 14:12

  Ιχθυοτροφεία Σελόντα: Ποσοστό περίπου 98,05% κατέχει η Andromeda Seafood μετά τη δημόσια πρόταση

  Ιχθυοτροφεία Σελόντα: Ποσοστό περίπου 98,05% κατέχει η Andromeda Seafood μετά τη δημόσια πρόταση
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τα αποτελέσματα της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης που υπέβαλε στις 17 Δεεμβρίου του 2019 η Andromeda Seafood για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Ιχθυοτροφεία Σελόντα έναντι ανταλλάγματος 0,10 ευρώ ανά μετοχή τοις μετρητοίς ανακοίνωσε η τελευταία.

  Κατά την περίοδο αποδοχής (17 Μαρτίου 2020 έως 22 Απριλίου 2020), 39 Μέτοχοι αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση, προσφέροντας συνολικά 109.604 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 0,04% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

  Από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, η Andromeda Seafood απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών  ή/και εξωχρηματιστηριακά συνολικά 45.138.643 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 18,39% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα.

  Επομένως, κατά την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερθεισών Μετοχών, η Andromeda Seafood θα κατέχει συνολικά 240.708.255 Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 98,05% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Πρόσθετες Μετοχές που τυχόν αποκτήσει η Andromeda Seafood μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της ως άνω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης δεν περιλαμβάνονται στο ανωτέρω ποσοστό.

  Η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχθέντες Μετόχους θα ξεκινήσει περί την 28 Απριλίου 2020. Η Τράπεζα Eurobank Α.Ε., ως Διαχειριστής, θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σε κάθε Αποδεχθέντα Μέτοχο για λογαριασμό του Προτείνοντα, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αυτός/αυτή έχει επιλέξει στην οικεία Δήλωση Αποδοχής, δηλαδή: είτε (i) δια της καταβολής μετρητών σε οποιοδήποτε υποκατάστηµα του Διαχειριστή στην Ελλάδα, ή (ii) δια πιστώσεως του λογαριασμού καταθέσεων του Αποδεχθέντος Μετόχου που τηρείται στο Διαχειριστή, ή (iii) δια πιστώσεως λογαριασμού καταθέσεων του Αποδεχθέντος Μετόχου σε άλλη τράπεζα εσωτερικού, ή (iv) δι’ εκδόσεως τραπεζικής επιταγής σε διαταγή τουΑποδεχθέντος Μετόχου (σε  περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος με τους προαναφερθέντες τρόπους), οπότε ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα αναλάβει και οποιαδήποτε έξοδα εμβάσματος που βαρύνουν τη συναλλαγή ή την έκδοση τραπεζικής επιταγής, όπως καθορίζονται από το οικείο πιστωτικό ίδρυμα, με την επίδειξη της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του και προσκόμιση αντιγράφου της Δήλωσης Αποδοχής και/ή σχετικών εταιρικών εγγράφων ή εξουσιοδοτικών εγγράφων, και, για νομικά πρόσωπα, την εξουσιοδότηση με βεβαίωση ομοίου της υπογραφής των προσώπων που νόμιμα υπογράφουν για την εταιρεία, από συνεργαζόμενη τράπεζα.

  Επιπροσθέτως, ο Διαχειριστής θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα της Δημόσιας Πρότασης σε όλους τους Αρχικούς Χειριστές που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τους Αποδεχθέντες Μετόχους για να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης για λογαριασμό τους.

  Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι από το καταβλητέο προς τους Αποδεχθέντες Μετόχους Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα αφαιρεθεί το ποσό που αναλογεί στον φόρο εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης του άρθρου 9 του Ν. 2579/1998, ο οποίος σήμερα ανέρχεται σε 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Προσφερθεισών Μετοχών.

  Επιπρόσθετα, η Andromeda Seafood:

  (α) θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την απόφαση 1/644/22.4.2013 της Ε.Κ. και θα απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν, των Μετοχών των υπόλοιπων μετόχων της Εταιρείας, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, σε τιμή ανά Μετοχή ίση προς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα (δηλ. 0,10 Ευρώ ανά Μετοχή), (στο εξής το "Δικαίωμα Εξαγοράς"), και

  (β) υποχρεούται να αγοράσει μέσω συναλλαγών στο Χ.Α. όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας  ανακοίνωσης έναντι καταβολής σε μετρητά του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και την απόφαση 1/409/2007 της Ε.Κ. Προς το σκοπό αυτό, ο Προτείνων έχει εισαγάγει μέσω της Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ πάγια εντολή για την αγορά Μετοχών έναντι του Προσφερομένου Ανταλλάγματος (δηλ. 0,10 Ευρώ ανά Μετοχή).

  Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς ή και του Δικαιώματος Εξόδου, ο Προτείνων θα ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για την διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, στην οποία (γενική συνέλευση) ο Προτείνων θα ψηφίσει υπέρ αυτής της απόφασης. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η Εταιρεία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής της από το Χ.Α.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ