Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 29-Ιαν-2020 18:25

  Forthnet: Από 31/1 στο ταμπλό οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ

  Forthnet: Από 31/1 στο ταμπλό οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Από τις 31.01.2020 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 22.153 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Forthnet, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 6.645,90.

  Η ΑΜΚ έγινε λόγω μετατροπής 22.153 μετατρέψιμων ομολογιών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης με τιμή μετατροπής €0,30 ανά ομολογία, από το υφιστάμενο μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο εκδόσεως της Εταιρείας συνολικής ονομαστικής αξίας € 70.124.679,90 και ημερομηνία έκδοσης 11.10.2016 , δυνάμει του οποίου εκδόθηκαν 233.748.933 μετατρέψιμες ομολογίες, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στις από 11.10.2016, 27.06.2017, 29.08.2017, 26.09.2017, 15.11.2017, 27.12.2017, 28.02.2018, 28.03.2018, 10.05.2018, 21.05.2018, 05.02.2019, 27.02.2019 και 10.12.2019 ανακοινώσεις της Εταιρείας. 

  Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε πενήντα ένα εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα ευρώ και δέκα λεπτά του ευρώ (51.779.870,10 €) και είναι διαιρεμένο σε εκατόν εβδομήντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα επτά (172.599.567) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30€) η κάθε μια. Ομοίως, ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν εβδομήντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα επτά (172.599.567).

  Σε συνέχεια της ως άνω μετατροπής, οι εναπομείνασες ομολογίες του ΜΟΔ ανέρχονται σε 171.246.551.

  Η ανωτέρω αύξηση, που δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας (άρθ. 71 παρ. 4 σε συνδ. με άρθ. 4 παρ. 4 Ν. 4548/2018), πιστοποιήθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας με την με αρ. 517/03.12.2019 απόφασή του και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης την 23.12.2019 (αριθμός ανακοίνωσης 134140).

  Σημειώνεται τέλος ότι δεδομένου ότι οι Νέες Μετοχές είναι της ίδιας κατηγορίας με τις μετοχές της Εταιρείας που είναι ήδη σε διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Επιτήρησης της Αγοράς Αξιών του Χ.Α., δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., κατ’ εφαρμογή και της εξαίρεσης του εδ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 1 του Καν. (ΕΕ) 2017/1129.

  Κατά τη συνεδρίασή της, στις 29.01.2020, η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. ενέκρινε την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. Οι Νέες Μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των οικείων δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων. Για περισσότερες πληροφορίες οι ως άνω δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας, υπεύθυνος κ. Γεώργιος Βλαχάκης (τηλ. +30 2119552869), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ