Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 15-Οκτ-2019 18:34

  Quest Συμμετοχών: Επιστροφή κεφαλαίου 0,14 ευρώ ενέκρινε η έκτακτη Γ.Σ.

  Quest Συμμετοχών: Επιστροφή κεφαλαίου 0,14 ευρώ ενέκρινε η έκτακτη Γ.Σ.
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Την επιστροφή κεφαλαίου 0,14 ευρώ ανά μετοχή με καταβολή μετρητών ενέκρινε η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία που πραγματοποιήθηκε στις 15.10.2019.

  Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν είκοσι (20) Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 28.897.334 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 80,85%, επί συνόλου 35.740.896 μετοχών της εταιρείας.

  Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, η Συνέλευση είχε την κατά το νόμο και το Καταστατικό αναγκαία απαρτία και αποφάσισε για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ως εξής:

  Θέμα 1ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνεπεία κεφαλαιοποίησης τμήματος του υπερβάλλοντος του υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δέκα λεπτά του ευρώ (€0,10) σε δέκα οκτώ λεπτά του ευρώ (€0,18) ανά μετοχή – Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο – Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως

  Εγκρίθηκε παμψηφεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνεπεία κεφαλαιοποίησης τμήματος του υπερβάλλοντος του υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού, ήτοι ποσού € 2.859.271,68, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δέκα λεπτά του ευρώ (€0,10) σε δέκα οκτώ λεπτά του ευρώ (€0,18) ανά μετοχή.

  Επίσης, εγκρίθηκε παμψηφεί η τροποποίηση του άρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο μετοχικό κεφάλαιο, και ειδικότερα την προσθήκη των ακόλουθων δύο εδαφίων στο τέλος της παρ. 1 του άρ. 5 του Καταστατικού ως ακολούθως:

  "Άρθρο 5

  1. ………………
  Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15/10/2019 εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνεπεία κεφαλαιοποίησης τμήματος του υπερβάλλοντος του υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού, ήτοι ποσού €2.859.271,68, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δέκα λεπτά του ευρώ (€0,10) σε δέκα οκτώ λεπτά του ευρώ (€0,18) ανά μετοχή.

  Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε έξι εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες τριακόσια εξήντα ένα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά του ευρώ (€6.433.361,28) και διαιρείται σε τριάντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα έξι (35.740.896) άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα οκτώ λεπτά του ευρώ (€0,18) η κάθε μία.

  2. ………."
  και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για τις περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίηση της αποφάσεως.

  Υπέρ: 28.897.334 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 80,85% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
  Κατά: 0 ψήφοι.
  Αποχή: 0 ψήφοι.

  Θέμα 2ο: Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά δέκα τέσσερα λεπτά του ευρώ (€0,14) ανά μετοχή και επιστροφή του ποσού της μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών – Τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1, του Καταστατικού που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο - Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως

  Εγκρίθηκε παμψηφεί η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά δέκα τέσσερα λεπτά του ευρώ (€0,14) ανά μετοχή και επιστροφή του ποσού της μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών.

  Περαιτέρω, εγκρίθηκε παμψηφεί τροποποίηση του άρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο μετοχικό κεφάλαιο, και ειδικότερα την προσθήκη των ακόλουθων δύο εδαφίων στο τέλος της παρ. 1 του άρ. 5 του Καταστατικού ως ακολούθως:

  "Άρθρο 5

  1. ………………
  Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15/10/2019 εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά πέντε εκατομμύρια τρεις χιλιάδες επτακόσια είκοσι πέντε ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (€5.003.725,44) με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά δέκα τέσσερα λεπτά του ευρώ (€0,14) με σκοπό την επιστροφή του ποσού της μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών.

  Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες εξακόσια τριάντα πέντε ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (€1.429.635,84) και διαιρείται σε τριάντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα έξι (35.740.896) άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τέσσερα λεπτά του ευρώ (€0,04) η κάθε μία.

  2. ………."
  και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για τις περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίηση της αποφάσεως.

  Υπέρ: 28.897.334 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 80,85% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
  Κατά: 0 ψήφοι.
  Αποχή: 0 ψήφοι.

  Θέμα 3ο: Διάφορες ανακοινώσεις

  Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την πορεία της Εταιρείας και του Ομίλου για το Α εξάμηνο 2019.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ