Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 10-Σεπ-2019 13:30

  Λάνακαμ: Εκλογή νέου Δ.Σ. και επέκταση σκοπού

  Λάνακαμ: Εκλογή νέου Δ.Σ. και επέκταση σκοπού
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Την επέκταση του σκοπού της εταιρείας, καθώς και το νέο εξαμελές διοικητικό συμβούλιο, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της Λάνακαμ, που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

  Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση,  την Δευτέρα 10η Σεπτεμβρίου 2019 στις 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στα γραφεία της εταιρείας της επί της οδού Μεσογείων 2-4 – "ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ" - Κτίριο Α’ – 4ος όροφος, Αθήνα.

  Επί συνόλου 5.939.268 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών παραστάθηκαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 9 (εννέα) μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 4.105.892 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 5.939.268 , ήτοι ποσοστό 69,13% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας.

  Διαπιστωθείσης της ύπαρξης νομίμου απαρτίας συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ειδικότερα :

  ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
  1. Aνάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστού επί του Ισολογισμού της εταιρείας χρήσεως 2018.
  2. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού τούτου και όλων των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018.
  3. Λήψη αποφάσεως και έγκριση επί της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσεως 2018 (διαχειριστική περίοδος 1.1.2018 έως 31.12.2018).

  ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 4.105.892 – ποσοστό 100,00%
  ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%
  ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%
  Εγκρίθηκαν οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστή επί του Ισολογισμού της εταιρείας χρήσεως 2018.Επίσης αναγνώσθηκε και εγκρίθηκε η Έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου για το 2018.
  Εγκρίθηκαν ο Ισολογισμός ,η διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσεως και όλες οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας χρήσεως 2018.

  4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018.
  ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 4.105.892 – ποσοστό 100,00%
  ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%
  ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%
  Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η συνολική διαχείριση από τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου τους λογιστές και τους ελεγκτές της εταιρείας για τη χρήση 01/01/2018 - 31/12/2018 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 άρθρο 108.

  5. Εκλογή ενός τακτικού Ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού αυτού για τον έλεγχο της χρήσεως 2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
  ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 4.105.892 – ποσοστό 100%
  ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης από τους μετόχους που δεν συμμετέχουν στο ΔΣ της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ.8 του Ν.4548/2018 – ψήφοι 2.270.141 – ποσοστό 100%
  ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%
  ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%
  Εκλέχθηκε ομόφωνα η ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία :
  BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ
  Λ. Μεσογείων 449, 15343 Αγία Παρασκευή
  ΑΜ ΕΛΤΕ : 041
  ΑΜ ΣΟΕΛ : 173 ,
  για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας και την έκδοση του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος "Φορολογικού Πιστοποιητικού", για την χρήση 2019 (1.1.2019-31.12.2019) και καθορίστηκε η αμοιβή τους να είναι η ελάχιστα νόμιμη αμοιβή.

  6. Έγκριση των χορηγηθεισών κατά την χρήση 2018 τακτικών και εκτάκτων αποδοχών και αποζημιώσεων εν γένει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εργάσθηκαν στην Εταιρεία ως και έγκριση παροχής υπηρεσιών από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της αμοιβής των για την χρήση 2019.
  ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης με τροποποιήσεις – ψήφοι 4.105.892 – ποσοστό 100%
  ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%
  ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%
  Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αποδοχές κατά την χρήση 1.1.2018 - 31.12.2018 που χορηγήθηκαν στα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εργάστηκαν στην εταιρεία :
  1. Ιωάννης Κ. Δαμίγος € 19.267,75
  2. Βασίλειος Κ. Κωστόπουλος € 19.300,50
  3. Κωνσταντίνος Ι. Δαμίγος € 18.605,53
  4. Ελισάβετ Ι. Δαμίγου € 18.605,53
  -----------------
  ΣΥΝΟΛΟΝ € 75.779,31

  Επίσης εγκρίθηκε ομόφωνα από την Τακτική Γενική Συνέλευση στα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία θα προσφέρουν τας υπηρεσίας των κατά την χρήση 1.1.2019-31.12.2019 στην εταιρεία να λάβουν μέχρι τα έναντι ενός εκάστου εξ αυτών αναγραφόμενα ποσά και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως εφόσον τούτο κρίνει σκόπιμο, αυξήσει τας αποδοχές των κατωτέρω αναφερομένων μελών.
  1. Ιωάννης Κ. Δαμίγος € 21.000,00
  2. Βασίλειος Κ. Κωστόπουλος € 21.000,00
  3. Κωνσταντίνος Ι. Δαμίγος € 19.500,00
  4. Ελισάβετ Ι. Δαμίγου € 19.500,00
  ---------------------
  € 81.000,00

  7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου & Επιτροπής Ελέγχου.
  ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 4.105.892 – ποσοστό 100,00%
  ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%
  ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%
  Εκλέχθηκε ομόφωνα και παμψηφεί νέο εξαμελές (6μελές) Δ.Σ., το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία για πέντε (5) έτη ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024, ως εξής :
  Εκτελεστικοί Σύμβουλοι
  Δαμίγος Κ. Ιωάννης
  Δαμίγου Ελισσάβετ του Ιωάννη
  Δαμίγος Κωνσταντίνος του Iωάννη
  Μη Εκτελεστικοί Σύμβουλοι
  Βασίλειος Κ. Κωστόπουλος
  Ναλμπάντης Α. Γεώργιος - Ανεξάρτητος
  Μαρία Κ. Στυλιανέση - Ανεξάρτητος

  Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκ των ως άνω Μελών του Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την εκλογή σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, των ακόλουθων φυσικών προσώπων ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου για πενταετή θητεία ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024 :
  - Βασίλειος Κ. Κωστόπουλος , Πρόεδρος
  - Στυλιανέση Κ. Μαρία , Μέλος
  - Ναλμπάντης Α. Γεώργιος , Μέλος

  8. Επέκταση του σκοπού της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού.
  ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης με τροποποιήσεις – ψήφοι 4.105.892 – ποσοστό 100%
  ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%
  ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%
  Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η επέκταση του σκοπού της εταιρείας στην Παραγωγή Εντόμων και Παραγωγή και Εμπορία πρωτεΐνης από έντομα για ζωοτροφές σε μορφή pellet , Ανακύκλωση θρεπτικών συστατικών και Παραγωγή και Εμπορία Ζωοτροφών . Προς τούτο εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού ως ακολούθως:
  ΑΡΘΡΟΝ 3
  ΣΚΟΠΟΣ
  Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι :
  1. H εμπορία και βιομηχανία παντός είδους νημάτων, υφασμάτων και ενδυμάτων, κάθε φύσεως ειδών κλωστοϋφαντουργίας και γενικά η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και εμπορίας παντός εμπορεύσιμου αγαθού.
  2. Η αγορά, εκμετάλλευση και πώληση ακινήτων, ως και η ανοικοδόμηση πολυώροφων οικοδομών, είτε επί ιδίων οικοπέδων τρίτων, κατά το σύστημα της αντιπαροχής και η ανάληψη Δημοσίων Έργων.
  3. Η ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων, παραθεριστικών κέντρων, τουριστικών γραφείων και γενικά πάσης εργασίας και επιχειρήσεως, που έχει σχέση με τον τουρισμό.
  4. Εμπόριο, διανομή, εγκατάσταση και ενοικίαση συστημάτων Υδρονέφωσης και λοιπών υδραυλικών συστημάτων, συστημάτων κλιματισμού, συστημάτων ψύξης και συστημάτων θέρμανσης.
  5. Παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας με την διαδικασία μετατροπής εναλλακτικών μορφών ενέργειας (φωτοβολταϊκά συστήματα, ανεμογεννήτριες, υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις, γεωθερμικές εγκαταστάσεις κ.λ.π)
  6. Παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας με την διαδικασία επεξεργασίας αποβλήτων.
  7. Επεξεργασία αποβλήτων οικιακής και βιομηχανικής προέλευσης.
  8. Η ανάληψη αντιπροσωπειών οίκων, επιχειρήσεων και γραφείων του εσωτερικού και εξωτερικού, ασχολούμενων με τις παραπάνω εμπορικές δραστηριότητες και γενικά με κάθε είδους γενικού εμπορίου.
  9. Η άσκηση πάσης φύσεως Ναυτιλιακής εργασίας και ιδία η αγορά, πώληση, ναυπήγηση, ναύλωση και γενικά η εκμετάλλευση πλοίων, πλοιαρίων και κάθε πλωτού μέσου.
  10. Παραγωγή και Εμπορία Αγροτικών προϊόντων παντός είδους και ειδικότερα παραγωγή μανιταριών και Εμπορία Τροφίμων και ειδών Γενικού Εμπορίου , τυποποιημένων , κονσερβοποιημένων ή μη.
  11. Παραγωγή εντόμων και Παραγωγή και Εμπορία πρωτεΐνης από έντομα για ζωοτροφές σε μορφή pellet.
  12. Ανακύκλωση θρεπτικών συστατικών.
  13. Παραγωγή και Εμπορία Ζωοτροφών.
  14. Η επενδυτική συμμετοχή της εταιρείας, σε παντός είδους εταιρείες και επιχειρήσεις.

  9. Αγορά Ιδίων Μετοχών μέχρι του ορίου που επιτρέπει ο Νόμος.
  ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης με τροποποιήσεις – ψήφοι 4.105.892 – ποσοστό 100%
  ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%
  ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%
  Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η αγορά ιδίων μετοχών όποτε αυτό κρίνει η Διοίκηση της εταιρείας, σύμφωνα με τον Νόμο ,και σε εύρος τιμής από 0,62€ έως 5,00€ η μετοχή.

  10. Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας και εναρμόνιση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018.
  ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης με τροποποιήσεις – ψήφοι 4.105.892 – ποσοστό 100%
  ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%
  ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%
  Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018.

  11. Λοιπά Θέματα - Διάφορες Ανακοινώσεις
  Για λόγους ανάπτυξης και επέκτασης των εμπορικών δραστηριοτήτων στο εξωτερικό η εταιρεία προέβει στην ίδρυση εμπορικής επιχείρησης στην Κύπρο .Η επωνυμία της είναι 77SGP CYPRUS LTD ,με έδρα την Λεμεσό και με αποκλειστικό μέτοχο την ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΕ. Η εν λόγω εταιρεία λειτουργεί κανονικά από της ιδρύσεώς της το 2018.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ