Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 30-Ιουλ-2019 18:28

  Alpha Trust Ανδρομεδα ΑΕΕΧ: Καθαρά κέρδη €1,99 εκατ. το α' εξάμηνο

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Καθαρά κέρδη €1,99 εκατ. παρουσίασε η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. για το εξάμηνο που έληξε την 30η Ιουνίου 2019, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς  (Δ.Π.Χ.Α.)

  Όπως σημειώνει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση, τα βασικά μεγέθη για το α' εξάμηνο 2019 παρουσιάζονται ακολούθως:

  Τα ακαθάριστα έσοδα της Εταιρίας, ανήλθαν σε €3,09 εκατ. για το πρώτο εξάμηνο του 2019, έναντι €491 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Τα ακαθάριστα έσοδα προέρχονται κυρίως από κέρδη από αποτίμηση χρεογράφων σε εύλογες αξίες με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. και κέρδη από αγοραπωλησίες.

  Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €2,03 εκατ. έναντι €188 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

  Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €1,99 εκατ. έναντι €144 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

  Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρίας την 30η Ιουνίου 2019, ανέρχονταν συνολικά σε €902 χιλ.

  Το χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας σημείωσε άνοδο κατά 20,36% το πρώτο εξάμηνο του 2019, με την εσωτερική αξία του χαρτοφυλακίου (Ν.Α.V.) να ανέρχεται σε €12,3 εκατ. ή €30,7 ανά μετοχή στις 28/06/2019.

  Στο τέλος του α' εξαμήνου του 2019, το χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας ήταν επενδυμένο στο σύνολό του στην Ελλάδα, με ποσοστό 97,6% σε εισηγμένες μετοχές στο Χ.Α. και κατά 1,5% σε ομόλογα.

  Οι πέντε μεγαλύτερες μετοχικές συμμετοχές της Εταιρίας, κατά τη λήξη του εξαμήνου, ήταν στις εταιρίες: QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε., ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

  Την επιστροφή κεφαλαίου συνολικού ποσού €300.852 ήτοι €0,75 ανά μετοχή ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων  της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019.    

  Η μετοχή της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., με τιμή κλεισίματος € 25,00 στις 29/07/2019, διαπραγματευόταν στο Χρηματιστήριο Αθηνών με έκπτωση (discount) -21,76%.

  Τα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη της Εταιρίας και οι βασικοί δείκτες περιλαμβάνονται στους ακόλουθους πίνακες:
   

  Αποτελέσματα χρήσης (ποσά σε χιλ.)

  1/1-30/6/2019

  1/1-30/6/2018

  Ακαθάριστα έσοδα διαχείρισης χαρτοφυλακίου

  € 3.091

  € 491

  Μικτά κέρδη

  € 2.168

  € 324

  Κέρδη προ φόρων (EBT)

  € 2.032

  € 188

  Κέρδη μετά από φόρους (Net profit after tax)

  € 1.988

  € 144

  Βασικοί Δείκτες

  30/06/2019

  31/12/2018

  Εσωτερική Λογιστική Αξία (Ν.Α.V.)

  € 12.326 χιλ.

  € 10.662 χιλ.

  Εσωτερική Λογιστική Αξία (Ν.Α.V. ανά μετοχή)

  € 30,73

  € 25,53

  Κεφάλαια υπό Διαχείριση (AuM)

  € 13.325 χιλ.

  € 10.844 χιλ.

   

  Σταθερά προσηλωμένη στην επενδυτική της στρατηγική, η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., μοναδική πλέον εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου στο Χ.Α., συνεχίζει να αποτελεί το κατάλληλο επενδυτικό μέσο για τη μακροπρόθεσμη δημιουργία υπεραξίας στον μέτοχο, καθώς οι επιλογές της δεν επηρεάζονται από παροδικές συγκυρίες, αλλά βασίζονται σταθερά στην παρακολούθηση θεμελιωδών μεγεθών των εταιριών.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ