Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 26-Ιουλ-2019 16:10

  Αττικές Εκδόσεις: Εγκρίθηκαν από τη Γ.Σ. ομολογιακά €2,9 εκατ.

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η έκδοση και διάθεση, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης εξ ολοκλήρου από την Εθνική Τράπεζα, κοινού ομολογιακού δανείου ποσού μέχρι €423.300 και από την Alpha Bank, κοινού ομολογιακού δανείου, ποσού μέχρι €2.520.000, για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού, εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της "Αττικές Εκδόσεις Α.Ε.".

  Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία συνήλθε στις 25.7.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαρούσι (Λεωφόρος Κηφισίας αρ.40) παρέστησαν τέσσερις (4) μέτοχοι δικαιούχοι 12.533.379 επί συνόλου 15.300.000 κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ήτοι ποσοστό 81,93% (αυξημένη απαρτία).

  Οι αποφάσεις που ελήφθησαν έχουν ως ακολούθως:

  1.    Εγκρίθηκαν  με ψήφους 12.533.379 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 81,93% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, χωρίς τροποποιήσεις, η Ετήσια Οικονομική Έκθεση μετά των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων εταιρικών & ενοποιημένων της εταιρικής χρήσης 1/1/- 31/12/2018, η Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών όπως και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της κρινόμενης χρήσης.

  2.   Εγκρίθηκε με ψήφους 12.533.379 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 81,93% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, η συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο και απαλλάχτηκαν με ψήφους 12.533.379 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 81,93% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1.1.2018 έως 31.12.2018.

  3.    Εξελέγη με ψήφους 12.533.379 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 81,93% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας η ελεγκτική εταιρεία "DELOITTE Aνώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών", με έδρα το Μαρούσι, οδός Φραγκοκλησιάς 3α & Γρανικού (ΑΜ ΣΟΕΛ Ε-120) για την διενέργεια του τακτικού κατά τον νόμο, ελέγχου των ετήσιων και ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων αυτής για την χρήση 2019 και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.

  4.  Εγκρίθηκε με ψήφους 12.533.379 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 81,93% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, η μικτή αμοιβή που καταβλήθηκε, κατά την χρήση 2018, στο μέλος του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο Νικόλαο Πανόπουλο και προεγκρίθηκε η ίδια μικτή αμοιβή και για την τρέχουσα χρήση 2019.

  5. Εγκρίθηκαν με ψήφους 12.533.379 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 81,93% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας οι συμβάσεις συνδεδεμένων με την Εταιρεία μερών με θυγατρικές εταιρείες.  

  6. Εγκρίθηκε με ψήφους 12.533.379 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 81,93% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, η Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εν λόγω Πολιτική Αποδοχών θα δημοσιευθεί στο ΓΕΜΗ αλλά και στον ιστότοπο της Εταιρίας (https://www.atticamedia.gr) κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο.

  7.  Εγκρίθηκε με ψήφους 12.533.379 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 81,93% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, η τροποποίηση του άρθρου 4 περί του σκοπού, προκειμένου να συμπεριλάβει όλες τις ενεργείς δραστηριότητες της Εταιρείας.

  8. Εγκρίθηκε με ψήφους 12.533.379 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 81,93% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, η τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού της εταιρείας, προκειμένου να εναρμονιστεί με τις νέες διατάξεις του ν.4548/2018. Το κείμενο του νέου καταστατικού θα δημοσιευθεί στο ΓΕΜΗ αλλά και στον ιστότοπο της Εταιρείας (https://www.atticamedia.gr) κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο.

  9. Χορηγήθηκε άδεια  με ψήφους 12.533.379 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 81,93% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, για την συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κου Νικολάου Πανόπουλου ως Διευθύνοντος Συμβούλου και Enrico Vigano, ως εκτελεστικού μέλους στις θυγατρικές εταιρείες ΛΑΜΨΗ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε., ΤΗΛΕΡΑΜΑ Α.Ε., INTERNATIONAL RADIO NETWORKS A.E., και του κου Vigano στην εταιρεία AIRLINK A.E.

  10. Εγκρίθηκε με ψήφους 12.533.379 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 81,93% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, η έκδοση και διάθεση, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης εξ ολοκλήρου από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., κοινού ομολογιακού δανείου, ποσού μέχρι ευρώ τετρακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων τριακοσίων (€423.300), για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού.

  11. Εγκρίθηκε με ψήφους 12.533.379 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 81,93% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, η έκδοση και διάθεση, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης εξ ολοκλήρου από την ALPHA BANK A.E., κοινού ομολογιακού δανείου, ποσού μέχρι ευρώ δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων (€2.520.000) για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού.

  12.  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημέρωσε τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου, με βάση τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές της, που σχετίζονται με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση, το σύστημα  αξιολόγησης κινδύνων, τον εσωτερικό έλεγχο, τους διενεργηθέντες εντός του 2018 ελέγχους, τις συνεδριάσεις της Επιτροπής κοκ.

  Δεν ετέθησαν άλλα θέματα προς ψήφιση και δεν έγιναν άλλες ανακοινώσεις.

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων