Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 25-Ιουλ-2019 11:50

  ΑΕΓΕΚ: Στις 10 Σεπτεμβρίου η Γενική Συνέλευση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στις 10 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΕΓΕΚ με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

  Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της εταιρίας στην 79η Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30' π.μ., στην έδρα της εταιρίας στην Κηφισιά Αττικής (Καβαλιεράτου Τάκη 7), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  1.                Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας (Εταιρικών και Ενοποιημένων) κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για τη χρήση 2018 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή της εταιρίας.

  2.                Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση για την χρήση 2018, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ' του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

  3.                Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή) για την χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

  4.                Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και παροχή έγκρισης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών ή άλλων εταιριών, συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει ή μη, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

  5.                Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2018, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2190/1920.

  6.                Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 110 του                           Ν. 4548/2018, προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2019 σε μέλη του Δ.Σ. και έγκριση προκαταβολής των αμοιβών σε μέλη Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

  7.                Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002.

  8.                Ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου και Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017.

  9.                Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του Καταστατικού της εταιρίας για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής αυτού στις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού.

  10.              Διάφορες ανακοινώσεις.

  Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του νόμου απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων από την καλούμενη Γενική Συνέλευση επί όλων ή ορισμένων από τα ανωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Επαναληπτική Tακτική Γενική Συνέλευση στις 27 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30' π.μ., στον ίδιο τόπο ως άνω, για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ