Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 03-Ιουλ-2019 16:15

  Ίλυδα: Τη μη διανομή μερίσματος ενέκρινε η Γ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τη μη διανομή (καταβολή) οιουδήποτε μερίσματος από τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως 2018 ενέκρινε μεταξύ άλλων, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της "ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε."

  Όπως αναφέρει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση, την 2α Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Δήμος Αθηναίων Αττικής, οδός Αδριανείου αριθ. 29), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 5.734.577  κοινές, ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 69,71% επί συνόλου 8.226.132 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

  Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ilyda.com).

  Στο 1ο θέμα

  ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018-31.12.2018) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση, η οποία έχει συνταγεί κατά νόμο και δημοσιευθεί από την Εταιρεία τόσο με ανάρτηση στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας όσο και με αποστολή στην ιστοσελίδα της Ρυθμιζόμενης Αγοράς, στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.734.577

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,71%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.734.577

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.734.577

  Αριθμός ψήφων κατά: 0

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 2ο θέμα

  ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 22ας Απριλίου 2019, καθώς και την από 23 Απριλίου 2019 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Σεραφείμ Δ. Μακρή αναφορικά με τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018-31.12.2018).  

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.734.577

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,71%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.734.577

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.734.577

  Αριθμός ψήφων κατά: 0

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 3ο θέμα

  ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση (διανομή) των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2018 (01.01.2018-31.12.2018) και ειδικότερα ενέκρινε την μη διανομή (καταβολή) οιουδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως 2018.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.734.577

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,71%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.734.577

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.734.577

  Αριθμός ψήφων κατά: 0

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 4ο θέμα

  αποφάσισε ομόφωνα και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των μετόχων, την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσεως που έληξε την 31.12.2018 καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2018 (01.01.2018-31.12.2018), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.734.577

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,71%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.734.577

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.734.577

  Αριθμός ψήφων κατά: 0

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 5ο θέμα

  ενέκρινε ομόφωνα, κατόπιν σχετικής προτάσεως-εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία

  "ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ" για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019) και ειδικότερα του κ. Σεραφείμ Μακρή του Δημητρίου (ΑΜ ΣΟΕΛ 16311) ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και του κ. Μιχαήλ Κοτζαμάνη του Ελευθερίου (ΑΜ ΣΟΕΛ 24151) ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

  Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει παράλληλα και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2019, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013.

  Τέλος, με την αυτή ομόφωνη απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.734.577

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,71%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.734.577

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.734.577

  Αριθμός ψήφων κατά: 0

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 6ο θέμα

  ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, οι οποίες καταβλήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2018 (01.01.2018-31.12.2018).

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.734.577

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,71%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.734.577

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.734.577

  Αριθμός ψήφων κατά: 0

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 7ο θέμα

  ενέκρινε ομόφωνα την Πολιτική Αποδοχών, η οποία καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018, καθορίζει το ειδικότερο πλαίσιο, τους όρους και τις βασικές αρχές που ακολουθούνται κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης των αμοιβών και λοιπών παροχών που καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά και μη), συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου (εφόσον υφίσταται) και η διάρκεια ισχύος της οποίας ανέρχεται σε τέσσερα (4) έτη.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.734.577

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,71%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.734.577

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.734.577

  Αριθμός ψήφων κατά: 0

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 8ο θέμα

  ενέκρινε ομόφωνα  τις αμοιβές και εν γένει αποζημιώσεις που θα καταβληθούν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 (01.0.12019-31.12.2019), οι οποίες συνάδουν με τις αρχές και τους κανόνες της εγκριθείσας Πολιτικής Αποδοχών και παρείχε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, την άδεια για την προκαταβολή των αμοιβών στα ως άνω πρόσωπα μέχρι την ημερομηνία της επόμενης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.  

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.734.577

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,71%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.734.577

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.734.577

  Αριθμός ψήφων κατά: 0

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 9ο θέμα

  ενέκρινε ομόφωνα την παροχή αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενων ή/και μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, παρεμφερείς ή συναφείς σκοπούς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.734.577

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,71%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.734.577

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.734.577

  Αριθμός ψήφων κατά: 0

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Το 10ο θέμα

  δεν εισήχθη προς συζήτηση και ουδεμία απόφαση ελήφθη επ' αυτού.

  Στο 11ο θέμα

  ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή - ορισμό τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα φυσικά πρόσωπα, ήτοι τους κ.κ.: 1) Θεόδωρο Παπαηλιού του Νικολάου, συνταξιούχο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, 2) Αθανάσιο Αναστασιάδη του Αθανάσιου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και 3) Γεώργιο Τσιατούρα του Βασιλείου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.  

  Ταυτόχρονα με την αυτή ομόφωνη απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων προέβη στον καθορισμό τριετούς θητείας για την ως άνω Επιτροπή Ελέγχου, αρχόμενης την 02.07.2019 και λήγουσας την 02.07.2022, καθώς και στην εκλογή του κ. Θεόδωρου Παπαηλιού του Νικολάου ως Προέδρου αυτής.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.734.577

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,71%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.734.577

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.734.577

  Αριθμός ψήφων κατά: 0

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 12ο θέμα

  ενέκρινε ομόφωνα αφενός μεν την τροποποίηση και συμπλήρωση των άρθρων 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 και 34 του Καταστατικού της Εταιρείας, επί σκοπώ εναρμονίσεως και προσαρμογής αυτών στις νέες ρυθμίσεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου (ν. 4548/2018), στην μορφή ακριβώς που οι προσαρμοζόμενες και εναρμονιζόμενες διατάξεις είχαν ανακοινωθεί εν σχεδίω από την Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018, αφετέρου δε την κατάργηση των άρθρων 35, 36, 37, 38 και 39 του Καταστατικού, τα οποία αποτελούν μεταβατικές διατάξεις και έχουν καταστεί άνευ αντικειμένου.    

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.734.577

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,71%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.734.577

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.734.577

  Αριθμός ψήφων κατά: 0

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 13ο θέμα

  έλαβαν χώρα ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου αναφορικά με τα αποτελέσματα και την εν γένει πορεία της Εταιρείας κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσεως.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ