Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 28-Ιουν-2019 14:12

  Δάιος Πλαστικά: Επανεκλογή μελών του Δ.Σ. αποφάσισε η Γ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Την επανεκλογή των ήδη υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της "ΔΑΪΟΣ  ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ".

  Όπως αναφέρει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση, στις 28 Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πρωϊνή συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση  οι μέτοχοι της " ΔΑΪΟΣ  ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ " στα γραφεία της εταιρίας (στο 12ο χιλ. Βέροιας-Νάουσας ) . Παρέστησαν αυτοπροσώπως  ( 12 )  δώδεκα  μέτοχοι οι οποίοι  εκπροσωπούν 13.641.372 από τις 15.000.000 μετοχές στις οποίες διαιρείται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας , ήτοι  το  90,94 % αυτού. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αποφάσισε  τα εξής:

  1. Αποφάσισε ομόφωνα , με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων  90,94% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της  Εταιρίας ( ήτοι  13.641.372     μετοχές , και   13.641.372      έγκυρες  θετικές ψήφους) την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρίας της χρήσης 2018, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

  2. Αποφάσισε ομόφωνα , με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων  90,94% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της  Εταιρίας ( ήτοι  13.641.372     μετοχές , και   13.641.372      έγκυρες  θετικές ψήφους) για τον  τρόπο διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2018 για την μητρική εταιρία , χωρίς τη διανομή μερίσματος.

  3. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,94 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της  Εταιρίας ( ήτοι  13.641.372  μετοχές , και   13.641.372     έγκυρες  θετικές ψήφους) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018.

  4. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων  90,94 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της  Εταιρίας ( ήτοι 13.641.372  μετοχές , και    13.641.372    έγκυρες  θετικές ψήφους) την έγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01/-31/12/2018 και προενέκρινε το ύψος των συνολικών αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 καθώς και    να δοθούν προκαταβολές  για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση το 2020.

  5. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,94 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της  Εταιρίας ( ήτοι  13.641.372      μετοχές , και 13.641.372                     έγκυρες  θετικές ψήφους) την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρίας "OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 170, και με πρόταση ο σχετικός έλεγχος των εταιρικών και ενοποιημένων  οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019 (01/01/2019 -31/12/2019) να διενεργηθεί από τους: Α) Ευθύμιο Αναγνώστου του Χρήστου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12781 ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και Β) Δημήτριο Παππά  του Νικολάου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14391 ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά τους .

  6.  Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,94 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της  Εταιρίας ( ήτοι  13.641.372      μετοχές , και 13.641.372                     έγκυρες  θετικές ψήφους ) την επανεκλογή των ήδη υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ( λόγω λήξης της θητείας) και συγκεκριμένα τον Αστέριο Δ.Δάιο  , τον  Δημήτριο Α.Δάιο , τον  Στέργιο Ν.Γεωργαλή  , τον Χρήστο Ν.Πετρίδη   και τον  Κωνσταντίνο Β.Γραφιαδέλλη  . Από τα άνω μέλη του 5μελούς Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκαν ως ανεξάρτητα, λαμβανομένου υπόψη ότι πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας κατά την έννοια του αρ. 4 του ν.3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, τα ακόλουθα τρία μέλη :      1)  Χρήστος Πετρίδης του Νικολάου  2) Στέργιος Γεωργαλής του Νικολάου 3) Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης του Βασιλείου.           

  Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι για πέντε ( 5 ) έτη, δηλαδή μέχρι την 28/06/2024 , παρατείνεται  δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση  όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο  έτος 2024.

  7. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,94 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της  Εταιρίας ( ήτοι  13.641.372   μετοχές , και 13.641.372              έγκυρες  θετικές ψήφους) την εκλογή  Επιτροπής Ελέγχου  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 (λόγω λήξης της θητείας) η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα τρία (3) Ανεξάρτητα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ήτοι τους κ.κ.:1) Χρήστο Πετρίδη του Νικολάου , Ανεξάρτητο Μέλος του Δ.Σ.  2) Στέργιο Γεωργαλή του Νικολάου Ανεξάρτητο  Μέλος  του  Δ.Σ. 3) Κωνσταντίνο Γραφιαδέλλη του Βασιλείου , Ανεξάρτητο Μέλος του Δ.Σ. Εκλέγει επίσης Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου τον κ. Χρήστο Πετρίδη του Νικολάου . Η θητεία της ανωτέρω Επιτροπής  Ελέγχου  έχει διάρκεια ίση με την αντίστοιχη του ισχύοντος  του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι λήγει καταρχήν την 28/6/2024 παρατείνεται  δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση  όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος  2024.

  8. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,94 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της  Εταιρίας ( ήτοι  13.641.372   μετοχές , και 13.641.372              έγκυρες  θετικές ψήφους) να εγκρίνει την Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν.4548/2018.

  9. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,94 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της  Εταιρίας ( ήτοι  13.641.372   μετοχές , και 13.641.372              έγκυρες  θετικές ψήφους) να εγκρίνει το σχέδιο του καταστατικού τροποποιημένο και εναρμονισμένο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 183 του Ν.4548/2018.

  10.    Σε σχέση  με το δέκατο θέμα της Ημερησίας Διάταξης , η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων    δεν έλαβε καμία απόφαση.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ