Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 26-Ιουν-2019 10:48

  Audiovisual: Στις 17 Ιουλίου η Γ.Σ. για ΑΜΚ έως €8 εκατ.

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στις 17 Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των 8.000.000 Ευρώ, με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

  Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ",
  Α) οι μεν Κοινοί Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Κοινών Μετόχων της εταιρείας την 17η Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας (αίθουσα ισογείου) στο Μαρούσι, οδός Πάρνωνος αρ. 3, και
  Β) οι δε Προνομιούχοι Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Προνομιούχων Μετόχων της εταιρείας την 17η Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας (αίθουσα ισογείου) στο Μαρούσι, οδός Πάρνωνος αρ. 3, με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διατάξεως και ανατίθεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στις κατά νόμο δημοσιεύσεις και γνωστοποιήσεις για τη συμμετοχή των κ.κ. Μετόχων οι οποίοι, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω οριζόμενα:

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ατομικών και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της χρήσεως 01.01.2018 έως 31.12.2018 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
  ΘΕΜΑ 2ο:   Διάθεση αποτελεσμάτων χρήσεως 01.01.2018 έως 31.12.2018.
  ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για τη χρήση 2018 (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Ν. 4548/2018) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα χρήσης 2018.
  ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή δύο ορκωτών ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για την χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
  ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2018 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2019.
  ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018.
  ΘΕΜΑ 7ο: Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου.
  ΘΕΜΑ 8ο: Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
  ΘΕΜΑ 9ο: Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017.
  ΘΕΜΑ 10ο: Επέκταση του σκοπού της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού, περί σκοπού.
  ΘΕΜΑ 11ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των 8.000.000 Ευρώ, με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με τη δυνατότητα χρήσης του άρθρου 28 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, περί δυνατότητας μερικής κάλυψης του κεφαλαίου. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.
  ΘΕΜΑ 12ο: Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των επί μέρους όρων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, περιλαμβανομένης και της τιμής διάθεσης (κατά άρθρο 25 παρ. 2 του Ν. 4548/2018), το τυχόν δικαίωμα προεγγραφής και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ως και κάθε συναφούς με τα ανωτέρω θέματος. Επιπλέον, παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν στην κατάρτιση Ενημερωτικού Δελτίου, στη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών και τις λοιπές εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές.
  ΘΕΜΑ 13ο: Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας στο πλαίσιο της εναρμόνισής του με το Ν. 4548/2018.
  ΘΕΜΑ 14ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ