Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 23-Μαϊ-2019 14:14

  ΣΙΔΜΑ: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τη μη καταβολή μερίσματος, την τροποποίηση των όρων της από 25/01/2012 σύμβασης του Ομολογιακού Δανείου με την Τράπεζα EUROBANK και την παράταση της διάρκειας του κοινού ομολογιακού δανείου, εφόσον απαιτηθεί από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΣΙΔΜΑ Α.Ε.

  Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση ανέδειξε νέο Δ.Σ. το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία για ένα έτος και το αργότερο  μέχρι τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2020. Η σύνθεση του νέου Δ.Σ., όπως αυτό συγκροτήθηκε σε σώμα, είναι η παρακάτω:

  1. Μαρσέλ Αμαρίλιο - Πρόεδρος Μη Εκτελεστικό Μέλος

  2. Νικόλαος Μαρίου - Αντιπρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος

  3. Δανιήλ Μπεναρδούτ – Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος

  4. Αντώνιος Καραδελόγλου- Εκτελεστικό Μέλος

  5. Κωνσταντίνος Καρώνης - Μη Εκτελεστικό Μέλος

  6. Παναγιώτης Κωνσταντίνου - Εκτελεστικό Μέλος

  7. Χαϊμ Ναχμίας – Μη Εκτελεστικό Μέλος

  8. Γεώργιος Κατσαρός - Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

  9. Αβραάμ Μωϋσής - Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

  Οι αποφάσεις της Γ.Σ.

  Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, στην Αθήνα στις 23 Μαΐου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, στο Ξενοδοχείο "Wyndham Grand Athens" Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, Τ.Κ. 10437 Αθήνα, συνήλθαν οι μέτοχοι αυτής, σε Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την από 25.04.2019 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν 20 μέτοχοι, κάτοχοι 8.043.532 μετοχών, που εκπροσωπούν ποσοστό 78,96 % του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και των επί θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσισαν ως εξής:

  Θέμα  1ο : Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (8.043.532 ψήφοι), τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2018  (1/1/2018 - 31/12/2018) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και την Ετήσια Αναφορά της Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με το Ν.4449/2017.

  Ενέκριναν επίσης ομοφώνως και παμψηφεί τη μη καταβολή μερίσματος λόγω του ζημιογόνου αποτελέσματος.

  Θέμα  2ο  : Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (8.043.532 ψήφοι) και σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 τη συνολική διαχείρισης που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την χρήση 2018 και την εντεύθεν απαλλαγή, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2018.

  Θέμα  3ο  : Εξέλεξαν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (8.043.532 ψήφοι) την εκλογή των ελεγκτών της Εταιρίας Grant Thornton Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων με Α.Μ ΣΟΕΛ 127 για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας κατά την χρήση 2019, με αμοιβή σύμφωνη με την προσφορά της.

  Θέμα  4ο  : Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (8.043.532 ψήφοι) τις αμοιβές και τα έξοδα παραστάσεως που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ, ανεξάρτητα και μη ανεξάρτητα, για την  περίοδο 01/01/2018 έως 31/12/2018.

  Θέμα  5ο  : Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (8.043.532 ψήφοι) την χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού και το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της  Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση  συνδεδεμένων εταιρειών.

  Θέμα  6ο  : Εξέλεξαν με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (8.043.532 ψήφοι) ως μέλη του  Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία ενός (1) έτους, τους εξής:

  1) ΜΑΡΣΕΛ ΧΑΡΗΣ-ΛΕΟΝΤΟΣ ΑΜΑΡΙΛΙΟ              

  2) ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΜΑΡΙΟΥ   ΜΑΡΙΟΥ     

  3) ΔΑΝΙΗΛ  ΔΑΥΪΔ  ΜΠΕΝΑΡΔΟΥΤ                         

  4) ΧΑΙΜ  ΜΩΥΣΗ  ΝΑΧΜΙΑΣ                                     

  5) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΩΝΗΣ          

  6) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ             

  7) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ       

  8) ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΚΑΤΣΑΡΟΣ, ανεξάρτητο μέλος               

  9) ΑΒΡΑΑΜ  ΕΣΔΡΑΣ  ΜΩΫΣΗΣ, ανεξάρτητο μέλος        

  Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από τη επόμενη της εκλογής τους και λήγει την ημέρα σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2020. Από τα παραπάνω μέλη οι κ.κ. Γεώργιος Κατσαρός και Αβραάμ Μωυσής εξελέγησαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

  Θέμα  7ο : Όρισαν με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (8.043.532 ψήφοι) ως μέλη της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 τους κάτωθι:

  1)    ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ  - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

  2)    ΑΒΡΑΑΜ  ΕΣΔΡΑΣ  ΜΩΫΣΗΣ- Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

  3)    ΧΑΙΜ  ΜΩΥΣΗ  ΝΑΧΜΙΑΣ  -Μη  εκτελεστικό μέλος ΔΣ και

  Θέμα 8ο : Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (8.043.532 ψήφοι), την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με το φάσμα των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί και την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τα μέτρα που εξετάζεται να ληφθούν στο προσεχές μέλλον σύμφωνα με το άρθρο 119 του Ν. 4548/2018, σχετικά με την αντιμετώπιση της μείωσης των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας.

  Θέμα  9ο : Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (8.043.532 ψήφοι),  ενέκριναν  την τροποποίηση των όρων της από 25/01/2012 σύμβασης του Ομολογιακού Δανείου με την Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. που αφορά τον χρόνο αποπληρωμής του  δανείου και πιο συγκεκριμένα την παράταση του από την 27.12.2018 μέχρι την 30.06.2019.

  Θέμα 10ο: Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (8.043.532 ψήφοι) την παράταση της διάρκειας του  κοινού ομολογιακού δανείου, εφόσον απαιτηθεί από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (€ 4.000.000,00) από την 30/6/2019 μέχρι τις 31/12/2019 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του και να συνομολογήσει με τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων κάθε λεπτομέρεια και ειδικό θέμα σχετικά με την τροποποίηση αυτή.  

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων